Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  10.04.2018р. зміна складу посадових осіб (НР)


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Пашковська Олена Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

04.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Хiммет"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Старокозацька, буд. 40Б, блок 1

4. Код за ЄДРПОУ

33473408

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

chimmet@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 67 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

06.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://chimmet.academy.in.ua

в мережі Інтернет

10.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.04.2018

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Цисарська Галина Василiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 04.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради (далi – НР) Товариства, припинити з 04.04.2018р. повноваження членiв НР Товариства у попередньому складi: Член (Голова) НР Цисарська Галина Василiвна, перебувала на посадi 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

04.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Коваленко Владислав Олегович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 04.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради (далi – НР) Товариства, припинити з 04.04.2018р. повноваження членiв НР Товариства у попередньому складi: Член НР Коваленко Владислав Олегович, перебував на посадi 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

04.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Раковець Вiталiй Олександрович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 04.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради (далi – НР) Товариства, припинити з 04.04.2018р. повноваження членiв НР Товариства у попередньому складi: Член НР Раковець Вiталiй Олександрович, перебував на посадi 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

04.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Хорушко Ксенiя Сергiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 04.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати (з 04.04.2018р.) строком на три роки НР Товариства у кiлькостi 3 осiб в новому складi: Член НР Хорушко Ксенiя Сергiївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдний спецiалiст вiддiлу розвитку карткового бiзнесу Управлiння платiжних карток, iнженер вiддiлу забезпечення функцiонування програмних комплексiв (далi – ВЗФПК) Управлiння автоматизацiї банкiвської дiяльностi (далi – УАБД), головний iнженер вiддiлу системно-технiчної пiдтримки УАБД, головний iнженер ВЗФПК Управлiння автоматизацiї дiяльностi банку Департаменту з управлiння активами та пасивами ПАТ «Актабанк»; провiдний ревiзор вiддiлу ревiзiй та контролю ПАТ «Державний ощадний банк України»; провiдний фахiвець Центру сертифiкацiї ключiв (далi – ЦСК) ПАТ «КФЦ», адмiнiстратор безпеки ЦСК ПАТ «КФЦ», член НР ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс». Хорушко К.С. є представником акцiонера ТОВ «Фондовий Трейдер».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

04.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Коваленко Владислав Олегович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 04.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати (з 04.04.2018р.) строком на три роки НР Товариства у кiлькостi 3 осiб в новому складi: Член НР Коваленко Владислав Олегович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: економiст ПАТ «ФБ «Перспектива» (за основним мiсцем роботи), директор ПрАТ «КБ «Транспортер» (за сумiсництвом), член НР ПрАТ «Хiммет». Коваленко В.О. є представником акцiонера ТОВ «Фондовий Трейдер».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

04.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Ястремська Ксенiя Юрiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 04.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати (з 04.04.2018р.) строком на три роки НР Товариства у кiлькостi 3 осiб в новому складi: Член НР Ястремська Ксенiя Юрiївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: директор ТОВ «Фондовий актив», директор ПАТ «Ребус Україна», начальник адмiнiстративного вiддiлу ПрАТ «МТ». Ястремська К.Ю. є представником акцiонера ТОВ «Фондовий Трейдер».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

04.04.2018

обрано

Голова Наглядової ради

Хорушко Ксенiя Сергiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання НР Товариства вiд 04.04.2018р. Хорушко Ксенiю Сергiївну обрано Головою НР на строк дiї повноважень НР. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдний спецiалiст вiддiлу розвитку карткового бiзнесу Управлiння платiжних карток, iнженер вiддiлу забезпечення функцiонування програмних комплексiв (далi – ВЗФПК) Управлiння автоматизацiї банкiвської дiяльностi (далi – УАБД), головний iнженер вiддiлу системно-технiчної пiдтримки УАБД, головний iнженер ВЗФПК Управлiння автоматизацiї дiяльностi банку Департаменту з управлiння активами та пасивами ПАТ «Актабанк»; провiдний ревiзор вiддiлу ревiзiй та контролю ПАТ «Державний ощадний банк України»; провiдний фахiвець Центру сертифiкацiї ключiв (далi – ЦСК) ПАТ «КФЦ», адмiнiстратор безпеки ЦСК ПАТ «КФЦ», член НР ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс». Хорушко К.С. є представником акцiонера ТОВ «Фондовий Трейдер».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO