Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  08.12.2017р. зміна типу акціонерного товариства


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Пашковська Олена Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

05.12.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Хiммет»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Старокозацька, буд. 40б, блок 1

4. Код за ЄДРПОУ

33473408

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-97-93 (056)373-97-93

6. Електронна поштова адреса

chimmet@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.12.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 233 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

07.12.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://chimmet.academy.in.ua

в мережі Інтернет

08.12.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

04.12.2017

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

Приватне акцiонерне товариство «Хiммет»

Зміст інформації:

05.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство), протокол вiд 05.04.2017р. б/н, прийнято рiшення: змiнити тип та найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (до змiни) на Приватне акцiонерне товариство «Хiммет» (пiсля змiни). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань: 04.12.2017р.

 

ProEmitent.INFO