Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  11.04.2017р. зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Пашковська Олена Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

06.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), б. 40Б, бл. 1

4. Код за ЄДРПОУ

33473408

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

chimmet@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 68 бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

10.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://chimmet.academy.in.ua

в мережі Інтернет

11.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.04.2017

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Шайкiн Денис Сергiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 05.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 05.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член (Голова) Наглядової ради Шайкiн Денис Сергiйович, перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

05.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Мiлюшко Олександра Едуардiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 05.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 05.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Мiлюшко Олександра Едуардiвна, перебувала на данiй посадi з моменту останнього обрання 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

05.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Кутало Володимир Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 05.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 05.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Кутало Володимир Iванович, перебував на данiй посадi 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

05.04.2017

обрано

Член Наглядової ради – представник акцiонера

Цисарська Галина Василiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 05.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Цисарська Галина Василiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдний експерт вiддiлу супроводження банкiвських операцiй, провiдний експерт, головний експерт вiддiлу валютного контролю, головний економiст сектору валютного контролю ПАТ «ВТБ банк», фахiвець адмiнiстративного вiддiлу ПрАТ «МТ». Цисарська Г.В. є представником акцiонера ПАТ «КБ «Транспортер».
Всi зазначенi вище особи, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

05.04.2017

обрано

Член Наглядової ради – представник акцiонера

Коваленко Владислав Олегович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 05.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Коваленко Владислав Олегович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: економiст ПАТ «ФБ «Перспектива». Коваленко В.О. є представником акцiонера ТОВ «Сплiт 2016».
Всi зазначенi вище особи, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

05.04.2017

обрано

Член Наглядової ради – представник акцiонера

Раковець Вiталiй Олександрович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 05.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Раковець Вiталiй Олександрович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: молодший програмiст ТОВ «Бiт Продакшн». Раковець В.О. є представником акцiонера ТОВ «Бiт Продакшн».
Всi зазначенi вище особи, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

05.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Цисарська Галина Василiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 05.04.2017р. Цисарську Галину Василiвну обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдний експерт вiддiлу супроводження банкiвських операцiй, провiдний експерт, головний експерт вiддiлу валютного контролю, головний економiст сектору валютного контролю ПАТ «ВТБ банк», фахiвець адмiнiстративного вiддiлу ПрАТ «МТ». Цисарська Г.В. є представником акцiонера ПАТ «КБ «Транспортер».
Всi зазначенi вище особи, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

05.04.2017

припинено повноваження

Ревiзор

Бондаренко Олег Володимирович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 05.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства, припинити з 06.04.2017р. повноваження Ревiзора Бондаренка Олега Володимировича. Перебував на данiй посадi 3 роки.
Всi зазначенi вище особи, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

05.04.2017

обрано

Ревiзор

Бондаренко Олег Володимирович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 05.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 4. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Бондаренка Олега Володимировича. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора ТОВ «Бiт Продакшн».
Всi зазначенi вище особи, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO