Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  13.04.2016 зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Пашковська Олена Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

08.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1

4. Код за ЄДРПОУ

33473408

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

chimmet@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

08.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 70 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

12.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

himmet.proemitent.info

в мережі Інтернет

13.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.04.2016

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Шайкiн Денис Сергiйович

АН 353684
31.03.2005 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви членом Наглядової ради Товариства Ващенко О.О. про дострокове припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член (Голова) Наглядової ради Шайкiн Денис Сергiйович (паспорт АН 353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), перебував на данiй посадi 2 роки. Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

07.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Ващенко Олексiй Олексiйович

АЕ 001925
07.10.1996 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви членом Наглядової ради Товариства Ващенко О.О. про дострокове припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Ващенко Олексiй Олексiйович (паспорт АЕ 001925, виданий 07.10.1996р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), перебував на данiй посадi 2 роки. Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

07.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Мiлюшко Олександра Едуардiвна

АН 410066
05.08.2005 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви членом Наглядової ради Товариства Ващенко О.О. про дострокове припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Мiлюшко Олександра Едуардiвна (паспорт АН 410066, виданий 05.08.2005р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), перебувала на данiй посадi 2 роки. Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

07.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Шайкiн Денис Сергiйович

АН 353684
31.03.2005 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Шайкiн Денис Сергiйович (паспорт АН 353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду iнженера-програмiста ТОВ «БIТ ПРОДАКШН». Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

07.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Мiлюшко Олександра Едуардiвна

АН 410066
05.08.2005 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi в кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Мiлюшко Олександра Едуардiвна (паспорт АН 410066, виданий 05.08.2005 р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: бухгалтера ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест", фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ "Центральний Брокер", начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ "Фондовий Актив", начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ "Фондовий Трейдер». Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

07.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Кутало Володимир Iванович

АМ 265131
16.02.2001 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Кутало Володимир Iванович (паспорт АМ 265131, виданий 16.02.2001р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: начальника охорони ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», начальника охорони ПрАТ «Сплiт». Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

07.04.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Шайкiн Денис Сергiйович

АН 353684
31.03.2005 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Шайкiн Денис Сергiйович (паспорт АН 353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду iнженера-програмiста ТОВ «БIТ ПРОДАКШН». Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 07.04.2016р. Шайкiна Д.С. обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР. Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

ProEmitent.INFO