Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  08.04.2016 зміна 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Пашковська Олена Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

05.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1

4. Код за ЄДРПОУ

33473408

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-97-93 (056)373-97-93

6. Електронна поштова адреса

chimmet@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 67 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

07.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

himmet.proemitent.info

в мережі Інтернет

08.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

01.04.2016

05.04.2016

Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспортер"

33516488

11.0261

12.744228

Зміст інформації:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIММЕТ» (далi – Товариство) повiдомляє, що 05.04.2016р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий перелiк акцiонерiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код за ЄДРПОУ 33516488) становив 11,0261% голосуючих акцiй (11,0261% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй Товариства пакет простих iменних акцiй ПАТ «КБ «Транспортер» становить 12,744228% голосуючих акцiй (12,744228% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.
У полi дата облiку вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.

 

ProEmitent.INFO