Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  09.03.2016 зміна 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Пашковська Олена Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   02.03.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49000, м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1
4. Код за ЄДРПОУ
33473408
5. Міжміський код та телефон, факс
(056)373-97-93 (056)373-97-93
6. Електронна поштова адреса
chimmet@academy.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.03.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №44 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 04.03.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці himmet.proemitent.info в мережі Інтернет 09.03.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 26.02.2016 01.03.2016 Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспортер" 33516488 6.6990 11.0261
Зміст інформації:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIММЕТ» (далi – Товариство) повiдомляє, що 01.03.2016р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий перелiк акцiонерiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код за ЄДРПОУ 33516488) становив 6,6990% голосуючих акцiй (6,6990% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй Товариства пакет простих iменних акцiй ПАТ «КБ «Транспортер» становить 11,0261% голосуючих акцiй (11,0261% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.
У полi дата облiку вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.
ProEmitent.INFO