Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  04.02.2016 зміна 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Пашковська Олена Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

01.02.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1

4. Код за ЄДРПОУ

33473408

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-97-93 (056)373-97-93

6. Електронна поштова адреса

chimmet@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.02.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№22 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

03.02.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

himmet.proemitent.info

в мережі Інтернет

04.02.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

31.12.2015

29.01.2016

Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйниiй фонд "Форвард"

38903109

10.9896

0

Зміст інформації:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIММЕТ» (далi – Товариство) повiдомляє, що 29.01.2016р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Форвард» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 38903109) становив 10,9869% голосуючих акцiй (10,9896% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй Товариства пакет простих iменних акцiй ПАТ «ЗНВКIФ «Форвард» становить 0% голосуючих акцiй (0% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.
У полi дата облiку вказується дата, станом на яку складений реєстр.

 

ProEmitent.INFO