Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  04.03.2014р. зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ», код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі – Товариство) повідомляє, що 27.02.2014р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий перелік акціонерів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпропетровськ, вул.  Набережна Перемоги, буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) становив 22,0015% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій ТОВ «Ріал Істейт Інвестмент»  складає 23 080 846 (двадцять три мільйони вісімдесят  тисяч вісімсот сорок шість) штук простих іменних акцій, що становить  23,4171% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна. буд. 30, код ЄДРПОУ 37900479) становив 9,7480% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Бонд» складає 12 113 261 (дванадцять мільйонів сто тринадцять тисяч двісті шістдесят одна) штука, що становить 12,2897% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

    Директор  ПАТ «Хіммет»                                                                                  Пашковська О.М.

                                                                                                                              

ProEmitent.INFO