Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  04.03.2015р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 07.04.2015р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000,                    м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «07» квітня 2015 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304,  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:30 год. до 11:45 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 01.04.2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. 4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. 6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік. 7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІММЕТ» за 2014 рік (тис.грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

114670

99317

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

3465

2565

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

72431

74060

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1

6

Нерозподілений прибуток 

3

2

Власний капітал 

98570

98568

Статутний капітал 

98564

98564

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

16100

749

Чистий прибуток (збиток) 

2

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

98564000

98564000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3

2

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б блок 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Пашковська О.М.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.03.2015р. №43

ProEmitent.INFO