Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів, що відбудуться 07.04.14


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «07» квітня 2014 року о 16:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304,  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 15:00 год. до 15:45 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 01.04.2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІММЕТ» за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

99317

108528

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

2565

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

74060

71087

Грошові кошти та їх еквіваленти 

6

-

Нерозподілений прибуток 

2

3

Власний капітал 

98568

98567

Статутний капітал 

98564

98564

Довгострокові зобов'язання 

8674

-

Поточні зобов'язання 

749

1287

Чистий прибуток (збиток) 

1

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

98564000

98564000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2

2

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б блок 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Пашковська О.М.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів фондового ринку №44 від 05.03.2014р.

ProEmitent.INFO