Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  03.03.2016р. повідомлення про проведення чергових загальних зборів 07.04.2016р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000,                                        м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська (розпорядженням в.о. Дніпропетровського міського голови перейменовано на                                  вул. Старокозацька), буд. 40 Б, блок 1, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що   «07» квітня 2016 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна (розпорядженням Дніпропетровського міського голови перейменовано на вул. Воскресенська), буд. 30, кімната 304,  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:30 год. до 11:45 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 01.04.2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. 4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік. 6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік. 7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.                                  8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік. 9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. 13 питання: Про визначення порядку підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІММЕТ»                            за 2015 рік (тис.грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

98646

114670

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

800

3465

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

51291

72431

Грошові кошти та їх еквіваленти 

182

1

Нерозподілений прибуток 

1

2

Власний капітал 

98571

98570

Статутний капітал 

98564

98564

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

75

16100

Чистий прибуток (збиток) 

1

2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

98564000

98564000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

10

3

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська (Старокозацька), буд. 40 Б блок 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна (Воскресенська), буд. 30, кімната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Пашковська О.М.

Повідомлення про проведення загальних збрів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43 від 03.03.2016р.

ProEmitent.INFO