Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 20.03.2013р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000,                    м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «20» березня 2013 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 14.03.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХІММЕТ»  за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

108528,7

123452,8

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

0,4

0,5

Сумарна дебіторська заборгованість 

71086,6

96951,1

Грошові кошти та їх еквіваленти 

0,1

0,2

Нерозподілений прибуток 

3,0

1,6

Власний капітал 

98567,0

98565,6

Статутний капітал 

98564,0

98564,0

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

9961,7

24887,2

Чистий прибуток (збиток) 

1,4

0,6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

98564000

98564000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2

2

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б блок 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Гуржий Н.А.
ProEmitent.INFO