Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Звіт за 1 квартал 2012р. (981 положення)


ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Хіммет"

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33473408
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Хіммет"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Хіммет"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Комсомольська
Будинок: 40Б
Корпус: блок 1
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 31.03.2012

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншого чинного законодавства України.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ХІММЕТ"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33473408
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ №961794
      Дата державної реєстрації 12.05.2005
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд.40Б, блок 1
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93
      Електронна поштова адреса емітента chimmet@academy.in.ua
      Веб-сторінка емітента himmet.proemitent.info
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній.
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 6 років 10 місяців
      Термін діяльності Товариства не обмежується.

 

      ПАТ "Хіммет" було продано облігації ТОВ "Ріал Естейт Інвестмент" загальною кількістю 300шт., на загальну суму 2796060 грн.
      Окрім вищезазначеної операції Товариство не здійснювало купівлю чи продаж 10% вартості актиівів (у тому числі акцій (частки, паю) у статуному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи, не пов’язану з основною діяльністю.

 

      Вищим органом управлiння ПАТ "ХІММЕТ" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ "ХІММЕТ". Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iнші вiдокремлені структурні пiдроздiли протягом звітного періоду не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звітного періоду не було.

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 98 564 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 98 564 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 98 564 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 98 564 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду склав 98565,6 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду склав 98566,2 тис. грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного капіталу не приймалось.
      Структура власного капітала протягом звітного періоду не змінювалась. Розмір власного капіталу за звітний період збільшився.

 

      Товариство не належить до будь-яких об’єднань (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо). Протягом звітного періоду Товариство не вступало до будь-яких об’єднань (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

 

      «22» березня 2012 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304, відбулись чергові загальні збори акціонерів Товариства.
      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
      1 питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
      2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
      3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
      4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
      5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
      8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
      9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
      10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
      11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
      12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      13 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
     
      Голова Наглядової ради Товариства повідомив наступне.
      Голосування з питань порядку денного з першого по дев’яте, з одинадцятого по тринадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.
      Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації.
      Рішення з тринадцятого питання порядку денного приймати більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, рішення з десятого питання порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з дванадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.
      Інших пропозицій не надійшло.
     
     
      1 питання:
      Слухали: Обрання Голови та Секретаря засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
      Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Гадяцького Юрія Леонідовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Гуржий Наталію Анатоліївну.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Гадяцького Юрія Леонідовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Гуржий Наталію Анатоліївну.
     
     
      2 питання
      Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна – бухгалтер Товариства.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна.
     
     
      3 питання
      Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
      Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував затвердити:
      1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
      2. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
      2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
     
     
      4 питання
      Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
      Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Гадяцький Ю.Л., який доповів звіт Наглядової ради про роботу Товариства у 2011 році.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
     
     
      5 питання
      Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариств, який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
     
     
      6 питання
      Слухали: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
     
     
      7 питання.
      Слухали: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
      Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
     
     
      8 питання.
      Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. 100 відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2011 р., направити на формування Резервного капіталу Товариства.
      2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.
     
     
      9 питання:
      Слухали: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, який повідомив, про необхідність відкликання членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства про припинення його повноважень, як члена Наглядової ради Товариства. Голова загальних зборів акціонерів Товариства запропонував, відкликати з 22.03.2012 року Наглядову раду Товариства у попередньому складі:
      Член Наглядової ради – Гадяцькй Ю.Л.;
      Член Наглядової ради – Фещенко О.М..;
      Член Наглядової ради – Хлівенко В.Г.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Відкликати з 22.03.2012 року Наглядову раду Товариства у попередньому складі:
      Член Наглядової ради – Гадяцькй Ю.Л.;
      Член Наглядової ради – Фещенко О.М..;
      Член Наглядової ради – Хлівенко В.Г.
     
     
      10 питання:
      Слухали: Про обрання членів Наглядової ради.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства з пропозицією обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:
      1) Пашкова Людмила Леонідівна.
      2) Жовненко Наталія Анатоліївна.
      3) Журавель Ганна Сергіївна.
      4) Орєхова Оксана Олександрівна.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:
      "за" кандидата Пашкова Людмила Леонідівна – 79 585 059,00 голосів;
      "за" кандидата Жовненко Наталія Анатоліївна – 45 991 323,00 голосів;
      "за" кандидата Журавель Ганна Сергіївна – 66 153 127,00 голосів;
      "за" кандидата Орєхова Оксана Олександрівна – 28 223 261,00 голосів;
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі в кількості трьох осіб:
      Член Наглядової ради – Пашкова Людмила Леонідівна;
      Член Наглядової ради – Жовненко Наталія Анатоліївна;
      Член Наглядової ради – Журавель Ганна Сергіївна.
      2. Ухвалили рішення про те, що Наглядова рада Товариства в новому складі приймає на себе обов’язки з 23.03.2012 року.
     
     
      11 питання:
      Слухали: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
      2. Уповноважити директора Товариства Гуржий Н.А. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
     
     
      12 питання:
      Слухали: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 76,922 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
      2. Надати повноваження щодо підписання вищеназваних правочинів Директору Товариства.
     
     
     
      13 питання:
      Слухали: Про внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував, з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства та прийняти його у новій редакції.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України внести зміни до Статуту та затвердити його у новій редакції.
      2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Гуржий Наталії Анатоліївні.
      3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства – Шевцовій Ірині Володимирівні та Лобовій Оксані Петрівні, а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних та недержавних установах.
     

 

Розділ II. Фактори ризику

 

      Істотних змін у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації емітента протягом звітного періоду не було.
      При інвестуванні у цінні папери емітента інвестори можуть наражатися на наступні основні ризики:
      - обмеження можливості акціонерів впливати на рішення стосовно обрання сленів органів емітента а бо інших питань, що вирішуються шляхом голосування - ризик мінімальний через існування Товариства у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів.
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента- відсутні, тому що емітентом не приймалось рішень про збільшення статутного капіталу
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, мінімальний оскільки діяльність Товариства у 2011р. є прибутковою.
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів, мінімальний оскільки податок на прибуток відповідно до Звіту про фінансові результати за 2011р. склав 0.1 тис. грн.
      - зменшення поточної частки акціонера у статутному капіталі – ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Товариством. Ризик є мінімальним, оскільки Товариство не планує збільшення статутного капіталу. Рішення про збільшення статуного капіталу у поточному році не приймались.
      - обмеження виплати дивідендів за акціями емітента. Дивіденди за акціями не нараховувались. Прибуток за 2010 рік направлено до резервного капіталу. Товариство вживає низку заходів щодо мімізації даного ризику. Рішення про виплату дивідендів приймається акціонерами.
      Товариство не визнавало інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента
     
     
      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента включають:
      - зростання рівня конкуренції на ринку України через перспективне об’єднання основних конкурентів
      - нерентабельність – ризик ймовірний через наявність збитків у 2010 році, емітент вживає низку заходів спрямовагних на отримання прибутку
      - нестача ресурсів – діяльність з виробництва та реалізації продукції ПАТ "Хіммет" не проводить
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – ризик може бути реалізований лише у випадку необхідності залучення додаткових коштів для розвитку Товариства.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) - ризик мінімальний оскільки ПАТ "Хіммет" не провадить діяльність я ка потребує отримання ліцензій
      - емітент не виступає учасником у судових процесах.
      - екологічні ризики відсутні.
      - собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента - ризик відсутній, відповідно до Звіту про фінансові результати, рядок 040 станом на 31.03.2012р. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 0 тис. грн. Більшість доходів склали - інші доходи, що можна побачити у фінансовій звітності емітента за 1 квартал 2012р.
      Також негативно впливають на фінансово-господарський стан товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. До зазначених ризиків призводять не досить міцна економічна ситуація в країні та не стабільна економічна ситуація взагалі у світі, яка стимулює інфляційні процеси. Інформація за цим ризиком представлена у інших частинах звіту, зокрема у фінансовій звітності.
      Інші ризики не визнавались.
     
     
      На дiяльнiсть Товариства впливають такi політичні та макроекономічні фактори ризику:
      - податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.
      -невизначеність регуляторного середовища для діяльності а є ризиком для Товариства, у зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.
      - вірогідність поновлення рецесії чи принаймні зниження темпів економічного розвитку в Україні та/або в світі
      - нестабільність чинного законодавства та недостатність нормативного врегулювання.
      - ризик змiни правового середовища;
      - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;
      - ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство.
      - неефективна судова система - емітент не виступає стороною у судових процесах, ризик є мінімальним.
      - обмеження на валютні операції - не проводятся.
      Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - моніторинг змін до законодавства України
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів.
      Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. З метою запобігання впливу даних ризиків емітент проводить постійний моніторинг чинного законодавства, моніторинг ринку в якому діє Товариство.
      Інші ризики в дiяльностi Товариства не визнавались.
     
     
      Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками відсутня.
     
     
      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Основнi види дiяльностi ПАТ "Хiммет": - iншi види оптової торгiвлi. Нових видів діяльності протягом звітного періоду емітент здійснювати не розпочинав. Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства. В силу відсутності основної діяльності протягом звітного періоду основні конкуренти не зазначаються. Відповідно до Звіту про фінансові результати станом на 31.03.2012р.а саме рядок 030 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відсутній. Основна діяльність протягом звітного періоду відсутня. Нові види продукції не пропонувались. Прибуток емітента складають інші доходи (рядок 050 Звіту про фінансові результати) і складають 20709.9 тис. грн. Товариство проводить свою діяльність тільки на території України. Експортну діяльність Товариство не здійснює.

 

      Змін в системі збуту продукції, джерелах надходження сировини не відбувалось. Емітент не здійснює спільну діяльність з підприємствами, установами, організаціями. Основні клієнти - юридичні особи. Протягом звітного періоду відсутня основна діяльність. Прибуток товариства у звітному періоді склали інші доходи.

 

      Товариство не має дозволів та лiцензiй на провадження певних видiв дiяльностi, виданих вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".
      Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.

 

      Витрати на дослідження, розробки емітентом не передбачені. Полiтику щодо дослiджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослiдження та розробки Товариство за звiтний рiк не здiйснювало. Суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій протягом звітного періоду не було.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

      Станом на 31.03.2012р. основні засоби на балансі підприємства не обіковуються.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

      Загальна кількість працівників емітента на кінець звітного періоду - 2, у тому числі: осіб, що працюють за сумісництвом на умовах неповного робочого часу (1 година на день) - 2. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду 2017.50 грн.
      Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, персональному складі відповідно до Статуту та внутрішніх положень змін не відбувалось.
Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Бондаренко Олег Володимирович - Ревізор, перебуває на посаді з 08.04.2011р. 1961 вища 0 0 0 0 0 0 Товариство з обмеженою відповідальністю "Біт Продакшн", (код за ЄДРПОУ 34560779), директор
Гуржий Наталія Анатоліївна - Диреткор, перебуває на посаді з 26.06.2006р. 1974 вища 0 0 0 0 0 0 Асоціація "Українські фондові торговці" (код за ЄДРПОУ 33338204), головний бухгалтер
Пашкова Людмила Леонідівна - Голова Наглядової ради, на посаді перебуває з 23.03.2012р. 1953 вища 0 0 0 0 0 0 Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами "Академія Інвестментс" (код за ЄДРПОУ 32836032), провідний фахівець по фондовим питанням
Жовненко Наталія Анатоліївна - Член Наглядової ради, перебуває на посаді з 23.03.2012р. 1986 вища 0 0 0 0 0 0 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий актив", (код за ЄДРПОУ 37213045),фахівець з торгівлі цінними паперами
Журавель Ганна Сергіївна - Член Наглядової ради, на посаді перебуває з 23.03.2012р. 1986 вища 0 0 0 0 0 0 Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами "Академія Інвестментс" (код за ЄДРПОУ 32836032), менеджер з адміністративної діяльності

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      Емітент не має дочірніх/залежних підприємств.

 

      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Інформація про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента була засновниками, учасниками чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутня.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Загальна кількість акціонерів емітента- 60
      Кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду 98564000 штук
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Сіфаб" 33907890 14713192.00 0 14713192.00 14.9276 14.9276

 

      Місцезнаходження ПАТ "ЗНКІФ "Сіфаб" 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      Правочини між емітентом з одного боку,членами Наглядової ради, членами виконавчого органу і власниками істотної участі не укладались. Операцій з афілійованими особами не було.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Факту виплати штрафних санкцій у звітному періоді не має. Судові справи, у яких учасником виступає емітент або його посадові особи відсутні.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      номінальна вартість акції 1 (одна) гривня;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 98564000 штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - всі акції емітента розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 11 травня 2010 року, №165/1/10
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
     
      Змін прав власників акцій протягом звітного періоду не було.
      Емітент не здійснював емісію привілейованих акцій.

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

      Облігації емітент не випускав.

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у поточному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Фактів делістингу цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного періоду не було.
      Цінні папери емітента знаходяться у лістингу:
      Дата дії: 25.08.2010 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ „ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 1,00 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 98 564 000,00 грн.; кількість цінних паперів: 98 564 000 штук.
      Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 11 травня 2010р.; номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №165/1/10; найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездокументарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: наказ директора №03-О від 16 серпня 2010р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 25.08.2010 р. Цінні папери переведені до Котирувального списку ПАТ «ФБ «Перспектива» другого рівня лістингу згідно Рішення
      № 10/08/25-01 від 25.08.2010 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ "ХІММЕТ".
     
      Торгівлі на зовнішніх ринках цінниими паперами емітента не здійснювалась.
      Протягом звітного періоду фактів лістингу/делістингу не було.
      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду - 3,9152 грн.
      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду - 3,9725грн.

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі - 389 820 620грн.

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 19.09.2006р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було.

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

      Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду, що вплинули на діяльність Товариства не було. У звітному періоду витрати емітента склали 20709.3 тис. грн. (рядок 120 Звіту про фінансові результати), Чистий прибуток станом на кінець звітного періоду складає 0,6 тис. грн. Витрати з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва у Товаристві відсутні. Товариство на кінець звітного періоду не визначилося щодо своїх дій для покращення фінансово-економічних показників. Капітальні витрати відсутні. Товариство не проводило аналізу позитивних чи негативних тендецій у діяльності Товариства.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Гуржий Наталія Анатоліївна
Посада головного бухгалтера емітента Бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Руденко Тетяна Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33473408
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Хіммет"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Хіммет"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Комсомольська
1.1.10. Будинок 40Б
1.1.11. Корпус блок 1
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія ААБ 961794
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 12.05.2005
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 98564000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 98564000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" 380537 26008030000604 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Інші види оптової торгівлі 51.90.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
  Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів* x  
Дата проведення 22.03.2012  
Кворум зборів** 76.922  

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 0563739592 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 27.11.2009 №498072
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" Акціонерне товариство 33718227 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 0563739594 Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: діяльність організатора торгівлі Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 31.08.2009 №483591
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел/факс 0442791249 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 №581322
Товариство з обмеженою выдповыдальністю Аудиторська фірма "АленАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 35281710 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, тел/факс 0567448914 Аудиторська фірма яка надає аудиторські послуги Аудиторська палата України 27.09.2007 №4028

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11.05.2010 165/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000072615 прості бездокументарна іменні 1 98564000 98564000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення            
будівлі та споруди            
машини та обладнання            
транспортні засоби            
інші            
2. Невиробничого призначення            
будівлі та споруди            
машини та обладнання            
транспортні засоби            
Інші            
Усього            

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 98566.2 98565.6
Статутний капітал 98564.0 98564.0
Скоригований статутний капітал 98564.0 98564.0
Опис* Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року. Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року.
Висновок** Чисті активи перевищують статутний капітал, що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України Чисті активи перевищують статутний капітал, що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
08.02.2012 09.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
20.03.2012 21.03.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
22.03.2012 23.03.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.03.2012
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

  Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи      
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 0 0
     первісна вартість 031 0 0
     знос 032 0 0
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 0 0
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси 100 0.5 0.5
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 6.4 0
     первісна вартість 161 6.4 0
     резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.4 0.4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 96944.3 100513.9
Поточні фінансові інвестиції 220 26501.0 16087.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 0.2 0.1
     у тому числі в касі 231 0 0
     в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 123452.8 116601.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 123452.8 116601.9
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 98564.0 98564.0
Додатковий капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1.6 2.2
Неоплачений капітал 360 0 0
Усього за розділом I 380 98565.6 98566.2
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.3 0.8
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з бюджетом 550 0 0
     зі страхування 570 0.1 0.1
     з оплати праці 580 0.2 0.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 24886.6 18034.6
Усього за розділом IV 620 24887.2 18035.7
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 123452.8 116601.9

     
*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

 

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2012 року
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0 0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 0 0
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 20709.9 56643.5
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 20709.9 56643.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 0 0
Інші операційні витрати 090 -12.6 -8.2
у тому числі: 091 0 0
  092 0 0
Інші витрати 100 -20696.7 -56632.4
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 -20709.3 -56640.6
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 0.6 2.9
Податок на прибуток 140 0 0
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 0.6 2.9
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201    
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
ProEmitent.INFO