Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення зборів


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1 у відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що «22» березня 2012 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 16.03.2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

         1 питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

          2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

         3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

         4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

         5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

         6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

         7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

          8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

          9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

         10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

         11 питання: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

          12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

         13 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

123453

99173

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

1

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

123452

99173

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

-

Нерозподілений прибуток 

2

1

Власний капітал 

98566

98565

Статутний капітал 

98564

98564

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

24887

608

Чистий прибуток (збиток) 

1

(3027)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

98564000

98564000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2

2В період до дати проведення чергових Загальних зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гуржий Н.А.
ProEmitent.INFO