Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт за 2012 рікРічна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33473408
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Хіммет"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Хіммет"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Комсомольська
Будинок: 40Б
Корпус: блок 1
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента: himmet.proemitent.info
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншого чинного законодавства України.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

 

      Повне найменування : Публічне акціонерне товариство "Хіммет"
      Закрите акцiонерне товариство "Хiммет" (далi по тексту - Товариство) було зареєстровано виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради 12.05.2005 року, номер запису 12241050002011558. Статутний капiтал Товариства складав 7 000 000 (сiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок, подiлений 7 000 000 (сiм мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 36/04/1/05, дата реєстрацiї 11 липня 2005 року, видане Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку).
      Згiдно з протоколом чергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Хiммет" вiд 21.08.2007 року прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткового випуску простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Метою додаткового випуску акцiй було збiльшення обiгових коштiв. Загальна сума додаткової емiсiї складає - 43 000 000 (сорок три мiльйони гривень) 00 копiйок. Статутний капiтал Товариства пiсля збiльшення складає 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що подiлений на 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 418/1/07, дата реєстрацiї 03 жовтня 2007 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 10 червня 2008 року).
      Згiдно з протоколом чергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Хiммет" вiд 04.04.2009 року прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткового випуску простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Метою додаткового випуску акцiй було збiльшення обiгових коштiв. Загальна сума додаткової емiсiї складає - 48 564 000 (сорок вiсiм мiльйонiв п'ятсот шiстдесят чотири тисячi) гривень 00 копiйок. Статутний капiтал Товариства пiсля збiльшення складає 98 564 000 (дев'яносто вiсiм мiльйонiв п'ятсот шiстдесят чотири тисячi) гривень 00 копiйок, що подiлений на 98 564 000 (дев'яносто вiсiм мiльйонiв п'ятсот шiстдесят чотири тисячi) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 132/1/09, дата реєстрацiї 12 травня 2009 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 14 липня 2009 року).
      Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.05.2009 року) Закрите акцiонерне товариство "Хiммет" було перейменоване на Публічне акціонерне товариство "Хiммет"
      Згiдно з протоколом чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 05.04.2010р.) прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товарситва документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. У зв'язку з переведенням ПАТ "Хiммет" простих iменних акцiй у бездокументарну форму Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 12.05.2009 року №132/1/09 (дата видачi 14.07.2009 року), видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку анулюється. ПАТ "Хiммет" Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 98564000 гривень. номiнальною вартiстю 1 грн. кожна у загальнiй кiлькостi 98564000 штук простих iменних акцiй, реєстрацiй номер 165/1/10, дата реєстрацiї 11.05.2010 року.
      Основні види діяльності за КВЕД:
      63.99 – Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
      46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;
      70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування
      Метою діяльності Товариства є:
      • одержання прибутку від всіх видів підприємницької діяльності, не заборонених чинним законодавством України;
      • одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акціонера і членів трудового колективу в умовах ринкової економіки;
      • ефективне використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів
      Стратегія - Товариством впроваджується низка заходів, спрямованих на мінімізацію неефективних витрат та збільшення доходів.
      Основних змін у господарській діяльності протягом звітного року не було.
      За 2012р. Товариством отримано доходів у сумі 155811 тис. грн.
      Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 155802 тис. грн.
     
      Витрати Товариства за 2012 рік складають 155810 тис. грн.,
      Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 35 тис. грн. та інші витрати (собівартість реалізованих фінансових інвестицій) – 155773 тис. грн.
      Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 0 тис. грн.
     
     

 

      фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., була вперше підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно, як це і зазначено в обліковій політиці, Компанія підготувала фінансову звітність, відповідно вимогам МСФЗ, які застосовні до звітних періодів, що починаються з 1 січня 2012 р. або пізніше.
      При підготовці даної фінансової звітності вступний баланс був підготовлений станом на 1січня 2012 р. - дату переходу Компанії на МСФЗ. Дана Примітка пояснює основні коригування, проведені Компанією при перерахунку балансу, складеного згідно МСФЗ станом на 1 січня 2012 року, і раніше опублікованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., яка була складена відповідно до (НП(С)БО).
      Відповідно до Листа Національного банку України, Міністерства фінансів України, державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702 у разі, якщо дата переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) 01.01.2012р.:
      - у фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу);
      - складається баланс станом на 01.01.2012 за вимогами МСФЗ;
      - для складання попередньої фінансової звітності за 2012 рік і першої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2013, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;
      - перша фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.
      Тому фінансова звітність Розділ 1-15, та Інформація за сегментами у звіті не заповнювалась.
      Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2011рік складає 6.4 тис. грн. , за 2012р. склав 9 тис. грн., Інші операційні витрати у 2011 р. склали 28.0 тис. грн., у 2010р. - 17.1 тис. грн., ЗА 2012р. склали 2 тис. грн., Чистий прибуток у 2011 році склав 0.6 тис. грн., чистий збиток у 2010р. - 3027,4 тис. грн., чистий прибуток у 2012р. склав 1 тис. грн., всього активів за 2011 р. - 123452,8 тис. грн., за 2010р. - 99173,0 тис.грн., за 2012р. - 108528 тис. грн., розрахункова вартість чистих активів за 2011р. 98565,6 тис. грн., за 2010р. - 98565,0 тис. грн., за 2012р. 98567 тис. грн.
      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника 2012 2011 2010
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 6.4 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 0 0 0
Валовий прибуток (збиток) 0 0 0
Інші операційні доходи 0 0 0
Адміністративні витрати 35 0 0
Витрати на збут 0 0 0
Інші операційні витрати 2 28 17.1
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток (збиток) -28 0 0
     інші доходи 155802 136150 83669.4
     інші витрати 155773 136127.7 86679.7
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток (збиток) 1 0.6 -3027.4
Податок на прибуток від звичайної діяльності 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) 1 0.6 -3027.4
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0 0
Всього активів, у т.ч. 108528 123452.8 99173
Оборотні активи 108528 123452.8 99173
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 0 0.2 0.3
Необоротні активи 0 0 0
Всього пасивів, у т.ч. 108528 123452.8 99173
Зобов`язання      
     поточні зобов`язання 1287 24887.2 608
     довгострокові зобов`язання 8674 0 0
Забезпечення наступних витрат та платежів 0 0 0
Власний капітал 98567 98565.6 98565
     статутний капітал 98564 98564 98564
     пайовий капітал 0 0 0
     додатковий вкладений капітал 0 0 0
     інший додатковий капітал 0 0  
     резервний капітал 0 0 0
     (неоплачений капітал) 0 0 0
     (вилучений капітал) 0 0 0
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 1.6 1
Розрахункова вартість чистих активів 98567 98565.6 98565

 

Розділ IІ. Фактори ризику

 

      При інвестуванні у цінні папери емітента інвестори можуть наражатися на наступні основні ризики:
      - обмеження можливості акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента а бо інших питань, що вирішуються шляхом голосування - ризик мінімальний через існування Товариства у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів. Про практику емітента у корпоративному управлінні більш детально зазначено у розділі 12 цього звіту.
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента- відсутні, тому що емітентом не приймалось рішень про збільшення статутного капіталу
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, мінімальний оскільки діяльність Товариства у 2012р. є прибутковою. Товариством вживаються заходи по мінімізації витрат.
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів, мінімальний оскільки податок на прибуток відповідно до Звіту про фінансові результати за 2012р. склав 0 тис. грн.
      - зменшення поточної частки акціонера у статутному капіталі – ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Товариством. Ризик є мінімальним, оскільки Товариство не планує збільшення статутного капіталу. Рішення про збільшення статуного капіталу у поточному році не приймались.
      - обмеження виплати дивідендів за акціями емітента. Дивіденди за акціями не нараховувались. Прибуток за 2011 рік направлено до резервного капіталу. Товариство вживає низку заходів щодо мімізації даного ризику. Рішення про виплату дивідендів приймається акціонерами.
      Товариство не визнавало інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента

 

      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента включають:
      - зростання рівня конкуренції на ринку України через перспективне об’єднання основних конкурентів. Ризик є,а ле незначний, через малий об’єм основної діяльності. Більшість доходів від фінансових інвестицій.
      - нерентабельність – ризик ймовірний через наявність збитків у 2010 році, емітент вживає низку заходів спрямовагних на отримання прибутку. У 2012р. чистий прибуток склав 1 тис. грн.
      - нестача ресурсів – діяльність з виробництва та реалізації продукції ПАТ "Хіммет" не проводить
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – ризик може бути реалізований лише у випадку необхідності залучення додаткових коштів для розвитку Товариства. Залучення коштів не планується.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) - ризик мінімальний оскільки ПАТ "Хіммет" не провадить діяльність я ка потребує отримання ліцензій
      - емітент не виступає учасником у судових процесах.
      - екологічні ризики відсутні.
      - собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента - ризик відсутній, відповідно до Звіту про фінансові результати, рядок 040 станом на 31.12.2012р. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 0 тис. грн. Більшість доходів склали - інші доходи, що можна побачити у фінансовій звітності емітента за 2012р.
      Також негативно впливають на фінансово-господарський стан товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. До зазначених ризиків призводять не досить міцна економічна ситуація в країні та не стабільна економічна ситуація взагалі у світі, яка стимулює інфляційні процеси. Інформація за цим ризиком представлена у інших частинах звіту, зокрема у фінансовій звітності.
      Інші ризики не визнавались.

 

      На дiяльнiсть Товариства впливають такi політичні та макроекономічні фактори ризику:
      - податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.
      На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з
      1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють справляння інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування, що сплачуються Компанією, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Також наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які виникають в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних об'ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою.
      -невизначеність регуляторного середовища для діяльності а є ризиком для Товариства, у зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.
      - вірогідність поновлення рецесії чи принаймні зниження темпів економічного розвитку в Україні та/або в світі
      - нестабільність чинного законодавства та недостатність нормативного врегулювання.
      - ризик змiни правового середовища;
      - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;
      - ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство.
      - неефективна судова система - емітент не виступає стороною у судових процесах, ризик є мінімальним.
      - обмеження на валютні операції - не проводятся.
      Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - моніторинг змін до законодавства України
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів.
      Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. З метою запобігання впливу даних ризиків емітент проводить постійний моніторинг чинного законодавства, моніторинг ринку в якому діє Товариство.
      Основні фінансові зобов'язання Компанії включають позики і торгову кредиторську заборгованість. Вказані фінансові зобов'язання призначені, головним чином, для забезпечення фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні фінансові активи, наприклад: торгову дебіторську заборгованість, грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході господарської діяльності Компанії.
      Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Компанії.
      В процесі своєї діяльності Компанія підлягає впливу різних фінансових ризиків. Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризиків і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Метою управління операційними і юридичними ризиками є забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на приведення цих ризиків до мінімуму.
     
      Інші ризики в дiяльностi Товариства не визнавались.
     

 

      Основні фінансові зобов'язання Компанії включають позики і торгову кредиторську заборгованість. Вказані фінансові зобов'язання призначені, головним чином, для забезпечення фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні фінансові активи, наприклад: торгову дебіторську заборгованість, грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході господарської діяльності Компанії.
      Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Компанії.
      В процесі своєї діяльності Компанія підлягає впливу різних фінансових ризиків. Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризиків і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Метою управління операційними і юридичними ризиками є забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на приведення цих ризиків до мінімуму.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

 

      Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.05.2009 року) Закрите акцiонерне товариство "Хiммет" було перейменоване на Публічне акціонерне товариство "Хiммет" Попередня повна назва: Закрите акціонерне товариство "Хіммет", скорочене: ЗАТ "Хіммет"
      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ХІММЕТ"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33473408
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ №961794
      Дата державної реєстрації 12.05.2005
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд.40, блок 1
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93
      Електронна поштова адреса емітента chimmet@academy.in.ua
      Веб-сторінка емітента himmet.proemitent.info
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній.
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 7 років 8 місяців
      Термін діяльності Товариства не обмежується.

 

      Закрите акцiонерне товариство "Хiммет" (далi по тексту - Товариство) було зареєстровано виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради 12.05.2005 року, номер запису 12241050002011558. Статутний капiтал Товариства складав 7 000 000 (сiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок, подiлений 7 000 000 (сiм мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 36/04/1/05, дата реєстрацiї 11 липня 2005 року, видане Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку).
      Згiдно з протоколом чергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Хiммет" вiд 21.08.2007 року прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткового випуску простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Метою додаткового випуску акцiй було збiльшення обiгових коштiв. Загальна сума додаткової емiсiї складає - 43 000 000 (сорок три мiльйони гривень) 00 копiйок. Статутний капiтал Товариства пiсля збiльшення складає 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що подiлений на 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 418/1/07, дата реєстрацiї 03 жовтня 2007 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 10 червня 2008 року).
      Згiдно з протоколом чергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Хiммет" вiд 04.04.2009 року прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткового випуску простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Метою додаткового випуску акцiй було збiльшення обiгових коштiв. Загальна сума додаткової емiсiї складає - 48 564 000 (сорок вiсiм мiльйонiв п'ятсот шiстдесят чотири тисячi) гривень 00 копiйок. Статутний капiтал Товариства пiсля збiльшення складає 98 564 000 (дев'яносто вiсiм мiльйонiв п'ятсот шiстдесят чотири тисячi) гривень 00 копiйок, що подiлений на 98 564 000 (дев'яносто вiсiм мiльйонiв п'ятсот шiстдесят чотири тисячi) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 132/1/09, дата реєстрацiї 12 травня 2009 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 14 липня 2009 року).
      Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.05.2009 року) Закрите акцiонерне товариство "Хiммет" було перейменоване на Публічне акціонерне товариство "Хiммет"Згiдно з протоколом чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 05.04.2010р.) прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товарситва документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. У зв'язку з переведенням ПАТ "Хiммет" простих iменних акцiй у бездокументарну форму Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 12.05.2009 року №132/1/09 (дата видачi 14.07.2009року), видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку анулюється. ПАТ "Хiммет" Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 98564000 гривень. номiнальною вартiстю 1 грн. кожна у загальнiй кiлькостi 98564000 штук простих iменних акцiй, реєстрацiй номер 165/1/10, дата реєстрацiї 11.05.2010 року.
      ПАТ "Хіммет" у 2012р. було виконано наступні значні правочини не пов’язані з основною діяльністю
      БВ-87/110512/82 від 14.05.12р. придбання акцій 18 754 000,00 (17,28%) Наглядова рада
      ДД-243/201212/90 від 24.12.12р. придбання сертифікатів 19 773 376,00 (18,22%) Наглядова рада
      ДД-18687/12 від 29.12.12р. придбання акцій 12 998 643,38 (11,98%) Наглядова рада
      ДД-18707/12 від 29.12.12р. продаж акцій 24 199 998,12 (22,3%) Наглядова рада
     
      Поділу, виділу, злиття, приєднання протягом діяльності Товариства не було, а також не планується.
      Процедур банкрутства не було.

 

      Вищим органом управлiння ПАТ "ХІММЕТ" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ "ХІММЕТ". Ревізор провдить перевірки фінансово-господарського стану емітента. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iнші вiдокремлені структурні пiдроздiли протягом звітного періоду не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звітного періоду не було.
      Відповідно до діючої редакції Статуту ПАТ "ХІммет" органами управління Товариства є:
      • Загальні збори Акціонерів;
      • Наглядова рада;
      • Директор;
      • Ревізійна комісія (Ревізор).

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 98 564 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 98 564 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 98 564 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 98 564 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду склав 98566,0 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду склав 98567 тис. грн.
      Змін розміру статутного капіталу протягом звітного року не було.
      Змін структури капіталу не було.

 

      Емітент не входить до будь-яких об’єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо)

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Основнi види дiяльностi ПАТ "Хiммет": - iншi види оптової торгiвлi. Змінено у 2012р. види діяльності за КВЕД 63.99 – Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
      46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;
      70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування
      Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Відповідно до Звіту про фінансові результати за 2012р., а саме рядок 035 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 тис. грн. Нові види продукції не пропонувались.
      За 2012р. Товариством отримано доходів у сумі 155811 тис. грн.
      Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 155802 тис. грн.
      Витрати Товариства за 2012 рік складають 155810 тис. грн.,
      Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 35 тис. грн. та інші витрати (собівартість реалізованих фінансових інвестицій) – 155773 тис. грн.
      Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 0 тис. грн.
     
      Товариство проводить свою діяльність тільки на території України. Експортну діяльність Товариство не здійснює.
      Відповідно до Звіту про фінансові результати за 2012р., а саме рядок 040 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 0тис. грн.
      За рік, що скінчився 31.12.2012р. витрати, пов’язані з наданням послуг Компанією, відображені як адмінітсративні витрати.
     
     
     
     
     
     
     

 

      Змін в системі збуту продукції, джерелах надходження сировини не відбувалось.
      Інформація про конкурентів відсутня оскільки більшість доходів отримано не від основної діяльності.
      Найбільшу частину в доходах складають інші доходи, а саме доходи від реалізації фінансових інвестицій.
      Інформація про джерела надходження сировини, а також найменування і місцезнаходження основних постачальників не зазначається оскільки більшість доходів отримано не від основної діяльності. основні клієнти- юридичні особи.. Чистий дохівд (виручка) від реалізації: доходи від основних операцій за категоріями включають інформаційно-консультаційні послуги на сумму 9 тис. грн. Дільність Товариства не потребує сировини, постачальників тощо.
      Емітент не здійснює спільну діяльність з підприємствами, установами, організаціями.

 

      Товариство не має дозволів та лiцензiй на провадження певних видiв дiяльностi Товариство не провадить діяльність, яка потребує ліцензій.
      Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність. Товариство не має прав на інтелектуальну власність.
     

 

      ПАТ "Хіммет" провадить свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Суттєвих змін у законодавстві, що регулює діляьність ПАТ "Хіммет" не було.
      Витрати на дослідження, розробки емітентом не передбачені. Полiтику щодо дослiджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослiдження та розробки Товариство за звiтний рiк не здiйснювало. Суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій протягом звітного періоду не було.
      Станом на 31 грудня поточні фінансові інвестиції включають цінні папери призначені для продажу:
      2012 2011
      Акції українських компаній, що котируються на біржових торгах 10415 4638
      Акції українських компаній, що не мають ринкових котирувань 27027 21863
      Разом 37442 26501
      Компанія утримує акції українських промислових підприємств з метою подальшого продажу з невизначеним терміном. На звітну дату проводиться аналіз котирувань акцій на підставі даних про біржові торги на ФБ «Перспектива» та інших біржах, крім акції приватних акціонерних товариств.
      Фінансові інвестиції на 01.01.2012р. обчислюються як поточні, оскільки згідно розпорядження керівника таки цінні папери придбані з метою подальшого продажу в наступні 12 календарних місяців.
      Плани щодо капітальних та/або фінансових інвестицій на майбутні періоди відсутні. Екологічне законодавства не впливає на діяльність Товариства.
     
     
     

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

 

      Станом на 31.12.2012р. основні засоби на балансі підприємства не обліковуються. Угоди на придбання у майбутньому основних засобів відсутні.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

 

      Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) на кінець звітного періоду -2.
      Осiб, якi працюють за сумiсництвом – 1
      Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2
      Фонд оплати працi станом на кінець звітного періоду – 8231.03 грн.
      Зміни чисельності працівників не було. Колективний договір з працівниками не укладено. Профспілку не створено. Договори з працівниками не укладаються.
      Розмiр фонду оплати працi збiльшено вiдносно попереднього року.
      Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня.
      Кількість працівників ПАТ "Хіммет" та їх кваліфікаційний рівень відповідає вимогам та потребам діяльності Товариства. Система заохочень, додаткових виплат відсутня. Товариством оплачується щорічна відпустка, лікарняний. Трудові відносини працівників ПАТ "Хіммет" регулюються чинним законодавством України про працю.
      Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.
      Працівникам емітента опціони не надаються.
      Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Компанія буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки.
      Забезпечення виплат невикористаних відпусток у 2012 році сформовано не було у зв’язку з несуттєвістю розрахункової суми забезпечення.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Відповідно до діючої редакції Статуту ПАТ "Хіммет", органами управління Товариства є:
      • Загальні збори Акціонерів;
      • Наглядова рада;
      • Директор;
      • Ревізійна комісія (Ревізор).
      До виключної компетенції Загальних зборів належить:
      визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;
      внесення змін до Статуту Товариства;
      прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      прийняття рішення про зміну типу Товариства;
      прийняття рішення про розміщення акцій;
      прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
      прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
      прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
      затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;
      затвердження річного звіту Товариства;
      розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
      прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, передбачених законом;прийняття рішення про форму існування акцій;
      затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
      прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
      обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
      прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
      обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
      обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
      прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбаченнях чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
      затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
      обрання комісії з припинення Товариства;
      прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
     
      Наглядова Рада Товариства створена у кількості трьох осіб, і складається з Пашкової Л.Л., Журавель Г.С., Жовненко Н.А.
      До виключної компетенції Наглядової ради належить:
      затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
      підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
      прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
      прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
      прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
      прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
      затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
      обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
      затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
      прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
      здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;
      обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
      обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
      обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку
      визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
      вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
      прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
      визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
      прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;
      встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
      прийняття рішення щодо покриття збитків;
      прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
      винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
      здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства;
      здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані Загальними зборами акціонерів Наглядовій раді.
     
      Ревізором Товариства є Бондаренко О.В.
      Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
      Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки).
     
      Директор Товариства - Гуржий Н.А.
      До компетенції Директора відноситься:
      керівництво роботою Товариства;
      затвердження поточних планів діяльності Товариства i заходів для вирішення поставлених завдань;
      подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозицій з питань поліпшення діяльності Товариства;
      затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;
      подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
      затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного розкладу;
      прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень та дисциплінарних стягнень;
      внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства про проведення Зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;
      організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
      забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
      організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
      призначення керівників філій та представництв Товариства;
      відкриття рахунків в банківських установах;
      вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
      Директор Товариства (або особа, яка виконує обов’язки Директора Товариства) вправі без довіреності:
      діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;
      вчиняти правочини від імені Товариства, укладати договори (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
      в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
      укладати колективні договори (трудові угоди) від імені Товариства з трудовим колективом Товариства;
      розпоряджатися майном Товариства, а також грошовими коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
      підписувати (право першого підпису) всі платіжні та фінансові документи;
      видавати довіреності на здійснення юридичних дій від імені Товариства;
      затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.
      Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради.
     
     
      Внутрішні положення в товаристві не затверджені.
      На веб сторінці емітента himmet.proemitent.info можна ознайомитися з останньою діючою редакцією Статуту ПАТ "Хіммет"

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Гуржий Наталія Анатоліївна - Директор, перебуває на посаді з 26.06.2006р. ( 6 років) 1974 вища 0 0 0 0 0 0 Асоціація "Українські фондові торговці" (код за ЄДРПОУ 33338204), головний бухгалтер
Бондаренко Олег Володимирович - Ревізор, перебуває на посаді з 08.04.2011р. ( 1 р) 1961 вища 0 0 0 0 0 0 Товариство з обмеженою відповідальністю "Біт Продакшн", (код за ЄДРПОУ 34560779), директор
Журавель Ганна Сергіївна - Член Наглядової ради, на посаді перебуває з 23.03.2012р. (0р) 1986 вища 0 0 0 0 0 0 Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами "Академія Інвестментс" (код за ЄДРПОУ 32836032), менеджер з адміністративної діяльності
Пашкова Людмила Леонідівна - Голова Наглядової ради, перебуває на посаді з 23.03.2012р. (0 р) 1953 вища 0 0 0 0 0 0 Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами "Академія Інвестментс" (код за ЄДРПОУ 32836032), провідний фахівець з обслуговування інвестиційних фондів
Жовненко Наталія Анатоліївна - Член Наглядової ради, на посаді перебуває з 23.03.2012р.(0р) 1986 вища 0 0 0 0 0 0 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий актив" (код за ЄДРПОУ 37213045), фахівець відділу торгівлі

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      Емітент не має дочірніх підприємтств.
      Гуржий Н.А. за останні 5 року обіймала наступні посади: з 14.06.2006р. по 29.12.2007р. - юрист ЗАТ "Менеджмент Технолоджіз", 03.01.2008р. - 19.02.2008р. - юрист ЗАТ "Юніверсал Секьюрітіз", 20.02.2008р. - ПАТ "ФБ "Перспектива юрист, 02.10.2008р. - 01.03.2011р.бухгалтер ПАТ "ФБ "Перспектива", з 02.03.2011р. по теперишній час Асоціація "УФТ" - головний бухгалтер. Стаж керівної роботи 5 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Пашкова Людмила Леонідівна за останні 5 років обіймав наступні посади: 30.07.2004р.-28.02.2007р. провідний спеціалість по фондовим питанням ТОВ "Концерн "Век", 01.03.2007р. - 26.10.2007р. ТОВ "Маркет Юніон" начальник фінансово-економічного відділу, 01.11.2007р.-22.07.2010р. провідний фахівець по фондовим питанням ТОВ "Дилер Інвест", 23.07.2010р. по теперишній час провідний фахівець відділу з обслуговування інвестиційних фондів. Стаж керівної роботи 3р. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Жовненко Н.А.за останні 5 років обіймала наступні посади: 16.07.2009р.-28.09.2011р. секретар, потім спеціаліст відділу архіву ТОВ "Новартіс", 03.10.2011р. - 05.03.2012р. ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" фахівець відділу депозитарної діяльності. Стаж керівної роботи відсутній. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Журавель Ганна Сергіївна за останні 5 років обіймав наступні посади: 15.05.2007р.-26.11.2007р. менеджер з ідміністративної діяльності ЗАТ "Юніверсал Секьюрітіз", 01.04.2010р. по теперишній час менеджер з адімінстративної діяльності ПрАТ КУА "Академія Інвестментс" Стаж керівної роботи відсутній. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Бондаренко О.В. за останні 5 років обіймав наступні посади: 01.10.2002р.-31.05.2007р. ТОВ "Вініл" начальник бюро, 04.06.2007р. - 20.07.2010. ПАТ "Бюро інформаційних технологій" провідний інженер програміст, 21.07.2010р. - по теперешній час ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" директор. Стаж керівної роботи 8 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Факти щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

 

      Члени Наглядової ради винагороди не отримують. Виконавчий орган одноосібний, тому винагорода не зазначається. Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати.
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплати Наглядова рада Виконавчий орган Разом
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основна заробітна плата                  
Премії                  
Компенсаційні виплати                  
Виплати у натуральній формі                  
Інші виплати (зазначити)                  
Усього                  

 

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Відповідно до Договору про здійснення спільної діяльності щодо створення ЗАТ "Хіммет" засновниками є:
      Приватне підприємство "Мітра", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 227. Код ЄДРПОУ 32804278, зареєстроване виконкомом Бабушкінської районної ради м. Дніпропетровська 22.12.2003р., реєстраційний номер №04052442ю0033049
      Приватне підприємтсво "Ліра", що знаходиться за адресою:49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 44, кв. 1. Код ЄДРПОУ 32465878, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської радим. Дніпропетровська 21.04.2003р., реєстраційний №12241050001006138.
      Станом на кінець звітного періоду загальна кількість акціонерів становить - 53. Станом на кінець звітного періоду всі акції емітента розміщені та перебувають в обігу.

 

      Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інветиційний фонд "Бонд" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 37900479) - 11,4124%
Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд"Бонд" 37900479 11248576.00 0 11248576.00 11.4124 11.4124

 

      1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 08.02.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Тера-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058) становив 17,2612% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «Тера-Інвест» складає 4 240 685 (чотири мільйони двісті сорок тисяч шістсот вісімдесят п’ять) штук простих іменних акцій товариства, що становить 4,3025 % голосуючих акцій Товариства.
      2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 20.03.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сіфаб» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 33907890) становив 8,8583% голосуючих акцій Товариства.
      З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «ЗНКІФ «Сіфаб» складає 15 143 192 (п’ятнадцять мільйонів сто сорок три тисячі сто дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, що становить 15,3638% голосуючих акцій Товариства.
      3. УБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 13.04.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сіфаб» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 33907890) становив 15,3638 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «ЗНКІФ «Сіфаб» складає 14 713 192 (чотирнадцять мільйонів сімсот тринадцять тисяч сто дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, що становить 14,9276 % голосуючих акцій Товариства.
      4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 10.07.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сіфаб» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 33907890) становив 14,9276 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «ЗНКІФ «Сіфаб» складає 18 467 817 (вісімнадцять мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч вісімсот сімнадцять) штук простих іменних акцій, що становить 18,7369 % голосуючих акцій Товариства.
      5. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 10.10.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство).
      Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сіфаб» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 33907890) становив 18,7369 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «ЗНКІФ «Сіфаб» складає 5 330 375 (п’ять мільйонів триста тридцять тисяч триста сімдесят п’ять) штук, що складає 5,4080% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний Брокер» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) становив 0,7609 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих акцій ТОВ «Центральний Брокер» становить 10 001 890 (десять мільйонів одна тисяча вісімсот дев’яносто) штук, що становить 10,1476% голосуючих акцій Товариства.
     
      Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ "КБ" Транспортер" станом на 31.12.2012р. було отримано у лютому 2013р.
      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 28.01.2013р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БОНД» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 37900479) становив 1,7849 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «ЗНВКІФ «БОНД» складає 11 248 576 (одинадцять мільйонів двісті сорок вісім тисяч п’ятсот сімдесят шість) штук, що складає 11,4124% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний Брокер» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) становив 10,1476% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій Товариства пакет простих акцій ТОВ «Центральний Брокер» становить 708 831 (сімсот вісім тисяч вісімсот тридцять одна) штука, що становить 0,7192% голосуючих акцій Товариства.
     

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      Протягом звітного року між емітентом , з одного боку, і власниками істотної участі, членами виконавчого органу, з іншого боку правочинів не було. Операцій з афілійованими особами не було. У зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради, з членами НР укладено договори, предмет договру- виконання обов’язків НР.
      Пов’язаною стороною Компанії виступає:
      -Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд», якому належить 11,41% акцій компанії.
      Залишки розрахунків по операціям з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня відсутні.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору у яких учасниками виступають емітент члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні. Справи про банкротство відсутні. Факти виплати емітентом протягом звітного року штрафних санкцій відсутні.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

 

      Кодекс корпоративного управління не затверджено.

 

      Порядок проведення загальних зборів ПАТ "Хіммет" встановлюються Статутом Товариства, ЗУ "Про акціонерні товариства"
      Відповідно до Статуту Товариства встановлене наступне:
      Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням п.9.10. цього Статуту - у разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує) рекомендованим листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) засобами поштового зв’язку або вручається особисто акціонеру під розпис особою, яка скликає Загальні збори у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
      Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію проведення загальних зборів
      Річні Загальні Збори проводятьсяне пізніше 30 квітня року наступного за звітним року. Визначення дати проведення загальних зборів Товариства належить до компетенції Наглядової Ради. Дата визначається з урахуванням строків повідомлення акціонерів, надання вимог, отримання реєстру.
      Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
      - з власної ініціативи;
      - на вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
      - на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);
      - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства;
      -. в інших випадках, встановлених законом або Статутом .
      Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
      Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
      Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
      - якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства;
      - неповноти даних, передбачених п. 9.59 Статуту.
      Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
      Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
      Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
      Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, в порядку, визначеному п.9.14 Статуту.
      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
      Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
      Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 9.17., 9.18 Статуту.
      Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
      Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
      недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.17 Статуту;
      неповноти даних, передбачених п.9.18 Статуту.
      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів, в порядку, передбаченому п. 9.9 Статуту( Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) засобами поштового зв’язку або вручається особисто акціонеру під розпис особою, яка скликає Загальні збори у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами), про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному надсилається також фондовій біржі (біржам) на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.
      Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час у місці, яке визначено у повідомленні, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів, крім місця для ознайомлення з документами, вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
      У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
      За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
      У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.
      В протоколі про підсумки голосування зазначаються дані відповідно до вимог законодавства. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
      Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений п. 9.74 Статуту (Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства, перелік яких встановлений чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.
      З питань
      - внесення змін до Статуту Товариства
      - затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них.
      - затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства
      -прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо кількість акціонерів Товариства не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
      Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
      При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
      Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
      Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
      Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
      Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
     
      Інформація про кількість чергових та позачергових загальних зборів, які було проведено за три останні роки:
      У 2009 році всього було проведено 3 Загальних зборів, з них 2 позачергових Загальних Зборів:
      Чергові загальні збори:
      04.04.2009р., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1, кворум 79,12% голосів від загальної кількості.
      Позачергові загальні збори:
      26.05.2009р., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1, кворум 88,46% голосів від загальної кількості.
      22.06.2009р., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1, кворум 88,46% голосів від загальної кількості.
     
      У 2010 році всього було проведено 1 Загальні збори
      Чергові загальні збори:
      05.04.2010р., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1, кворум 76,14% голосів від загальної кількості.
     
      У 2011 році всього було проведено 1 Загальні збори
      Чергові загальні збори:
      07.04.2011р., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1, кворум 70,42657% голосів від загальної кількості.
      У 2012р. всього було проведено 1 Загальні збори
      Чергові загальні збори:
      22.03.2012р., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304 , кворум 76,922 % голосів від загальної кількості.
      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
      1 питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
      2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
      3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
      4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
      5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
      8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
      9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
      10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
      11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
      12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      13 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
     
      1 питання:
      Слухали: Обрання Голови та Секретаря засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
      Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Гадяцького Юрія Леонідовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Гуржий Наталію Анатоліївну.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Гадяцького Юрія Леонідовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Гуржий Наталію Анатоліївну.
     
      2 питання
      Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна – бухгалтер Товариства.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна.
     
      3 питання
      Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
      Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував затвердити:
      1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
      2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
      2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
     
     
      4 питання
      Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
      Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Гадяцький Ю.Л., який доповів звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2011 році.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
     
      5 питання
      Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариств Гадяцький Ю.Л, який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
     
      6 питання
      Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
     
      7 питання.
      Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
      Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
     
      8 питання.
      Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. 100 відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2011 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.
      2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.
     
      9 питання:
      Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який повідомив, про необхідність відкликання членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із поданням заяв членами Наглядової ради Товариства про припинення їх повноважень як членів Наглядової ради Товариства. Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., запропонував, відкликати з 22.03.2012 року Наглядову раду Товариства у попередньому складі:
      Член Наглядової ради – Гадяцькй Ю.Л.;
      Член Наглядової ради – Фещенко О.М.;
      Член Наглядової ради – Хлівенко В.Г.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Відкликати з 22.03.2012 року Наглядову раду Товариства у попередньому складі:
      Член Наглядової ради – Гадяцькй Ю.Л.;
      Член Наглядової ради – Фещенко О.М.;
      Член Наглядової ради – Хлівенко В.Г.
     
      10 питання:
      Слухали: Про обрання членів Наглядової ради.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., з пропозицією обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі в кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:
      1) Пашкова Людмила Леонідівна;
      2) Жовненко Наталія Анатоліївна;
      3) Журавель Ганна Сергіївна;
      4) Орєхова Оксана Олександрівна;
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:
      «за» кандидата Пашкова Людмила Леонідівна – 83 335 059 голосів;
      «за» кандидата Жовненко Наталія Анатоліївна – 45 991 323 голосів;
      «за» кандидата Журавель Ганна Сергіївна – 69 903 127 голосів;
      «за» кандидата Орєхова Оксана Олександрівна – 28 223 261 голосів.
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:
      Член Наглядової ради – Пашкова Людмила Леонідівна;
      Член Наглядової ради – Жовненко Наталія Анатоліївна;
      Член Наглядової ради – Журавель Ганна Сергіївна.
      2. Ухвалили рішення про те, що Наглядова рада Товариства в новому складі приймає на себе обов’язки з 23.03.2012 року.
      11 питання:
      Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
      2. Уповноважити директора Товариства Гуржий Н.А. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
     
      12 питання:
      Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 76,922 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок.
      2. Надати повноваження щодо підписання вищеназваних правочинів Директору Товариства.
     
      13 питання:
      Слухали: Про внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
      Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л. , який запропонував, з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства та прийняти його у новій редакції.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
     
     
      Вирішили:
      1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України внести зміни до Статуту та затвердити його у новій редакції.
      2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Гуржий Наталії Анатоліївні.
      3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства – Шевцовій Ірині Володимирівні та Лобовій Оксані Петрівні, а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних та недержавних установах.
      Нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків не було.
      Спосіб голосування з питань порядку денного на останніх загальних зборах:
      Голосування з питань порядку денного з першого по дев’яте, з одинадцятого по тринадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.
      Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації.
      Рішення з тринадцятого питання порядку денного приймати більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, рішення з десятого питання порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з дванадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.
      На останніх Загальних зборах були присутні
      1. Гуржий Наталія Анатоліївна – директор Товариства.
      2. Руденко Тетяна Миколаївна – бухгалтер Товариства.
      3. Фещенко Олена Миколаївна – член Наглядової ради Товариства.
      4. Бондаренко Олег Володимирович – Ревізор Товариства.
     
      Директор Товариства був присутній на всіх Загальних зборах акціонерів. присутність членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради протягом звітного року складала 100%.
     

 

      Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
      Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядовій ради неодноразово.
      Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
      Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами, але не може бути меншим ніж 3 (три ) особи.
      Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
      Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
      Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.
      Склад діючої Наглядової ради:
      -Пашкова Л.Л.
      -Журавель Г.С.
      -Довненко Н.А.
      Комітети у складі Наглядової Ради не створено.
      Протягом останніх 3 років всього було проведено 16 засідань Наглядової Ради.
      У 2012р. провдено 5 засідань
      У 2011р. проведено 6 засідань
      У 2010 році проведено 5 засідань
      Положення про Наглядову раду не затверджено. Вимоги до членів Наглядової ради визначені Статутом Товариства, ЗУ "Про акціонерні товариства", Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1377 "Про затвердження вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", цивільно правовим договором, що укладається з членами Наглядової ради. Права та обов’язки визначені цивільно-правовим догвором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, ознайомлення з ними проходжить перед підписанням данного договору. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
      Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
      Обрання членів Наглядової ради здійснюється не рідше ніж 1 раз у три роки. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. у товаристві відсутній відділ (або посада) що відповідає за роботу з акціонерами.
      Відділ або посада по роботі з акціонерами відсутня.
      Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
      Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та Статутом.
      Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
      Права та обов'язки Директора Товариства визначаються нормами законодавства, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства належить до компетенції наглядової ради. Оскільки виконавчий орган товариства - одноосібний, засідання не проводяться. До компетенції директора належить подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства (один раз на рік), а також:
      керівництво роботою Товариства;
      затвердження поточних планів діяльності Товариства i заходів для вирішення поставлених завдань;
      подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозицій з питань поліпшення діяльності Товариства;
      затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;
      подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
      затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного розкладу;
      прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень та дисциплінарних стягнень;
      внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства про проведення Зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;
      організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
      забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
      організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
      призначення керівників філій та представництв Товариства;
      відкриття рахунків в банківських установах;
      вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
     

 

      Структурний підрозділ або посадова особа для проведення внутрішнього аудиту у 2011 році не призначалась. Вимога ст. 15 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо наявності у фінансовій установі структурного підрозділу (окремої посадової особи) для проведення внутрішнього аудиту чинна з 09.01.2012р. Фінансові установи зобов’язані протягом року привести свою діяльність у відповідність до ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
      ПАТ "ХІММЕТ" не є фінансовою установою.
      Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами від 07.04.2011р. було обрано Бондаренко Олега Володимировича на посаду ревізора строком на 3 (три) роки.
      Бондаренко О.В. за останні 5 років обіймав наступні посади: 01.10.2002р.-31.05.2007р. ТОВ "Вініл" начальник бюро, 04.06.2007р. - 20.07.2010. ПАТ "Бюро інформаційних технологій" провідний інженер програміст, 21.07.2010р. - по теперешній час ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" директор. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Розділом 12 Статуту ПАТ "Хіммет" визначено наступне:
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Товариства.
      Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.
      Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):
      - член Наглядової ради;
      - Директор;
      - корпоративний секретар;
      - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
      - члени інших органів Товариства.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
      Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).
      Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
      Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки).
      Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Товариства.
      Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. При проведенні ревізії чи перевірки Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.
      Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
     
      Незалежно від наявності Ревізійної комісії (Ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
      Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів.
      Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Товариства та доповідає про результати ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів чи Наглядовій раді Товариства
      Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення на засіданнях приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.
      Повноваження та порядок роботи Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства визначаються Статутом.
      За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
     
      Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Товариства.
      Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Аудиторську перевірку у 2012 році за підсумками 2011 року проведено:
      Повна назва : Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»,, Код ЄДРПОУ 35281710, Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
      Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.
      Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.
      Керівник Іонова Олена Вікторівна
      Ревізор за результатами 2011р. була проведена планова перевірка. Висновок Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік затверджено Загальними зборами акціонерів від 22.03.2012р.
      Опис процедури надання документів на запит акціонерів: протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства", в тому числі висновків ревізора. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
      Установчими документами ПАТ "Хіммет" не передбачено створення інших органів емітента, окрім тих що вже описані у звіті. Доумент, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації відсутній.
     

 

      Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядової радою.
      У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
      Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
      Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення закону.
      Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
      -є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
      -отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
      - внаслідок такого правочину придбаває майно;
      - бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).
      Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
      Директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:
      -предмет правочину;
      -вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
      -загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
      -особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
      разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.
      Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.
      Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.
      Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
      Положення цього розділу не застосовуються у разі:
      -реалізації акціонерами переважного права;
      - викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
      -виділу та припинення Товариства;
      -надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Твариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.
      Тобто, рішення про вчинення правочинів на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймаються Наглядовою радою, більше 25% - Загальними зборами.
      Протягом звітного року Наглядової радою було узгоджено укладання таких догворів не узгоджувалось.
      До компетенції Загальних зборів Товариства належить:
      прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
      Пртоколом Загальних зборів акціонерів від 22.03.2012р. прийнято рішення попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок.
      Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій) відсутні.
     
     
     

 

      Документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами в Товаристві не затверджено.
      Акціонери можуть отримати інформацію про Товариство на веб-сайті himmet.proemitent.info На веб-сайті емітента розміщується інформація відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок". Також Товариство розміщує інформацію у ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОГО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ЕСКРІН) ЕМІТЕНТАМИ АКЦІЙ ТА ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ЛІСТИНГУ ОРГАНІЗАТОРА ТОРГІВЛІ. Також інформація про діяльність емітента може надаватися на запит акціонера.
      Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, пов’язаних з діяльністю Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
      Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства, перелік яких встановлений чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
      Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.
      Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
      Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
     
      Платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту емітент протягом року не отримумвав.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      номінальна вартість акції 1 (одна) гривня;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 98564000 штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - всі акції емітента розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 11 травня 2010 року, №165/1/10
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
      Відповідно до діючої редакції Статуту ПАТ "Хіммет" :
      Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.
      Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при розміщенні акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
      Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
      1) брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених законом;
      2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;
      3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
      4) на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про розміщення акцій;
      5) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
      6) одержувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартість частини майна, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства;
      7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
      Акціонери Товариства зобов'язані:
      1) додержуватися Статуту та виконувати рішення органів управління Товариством;
      2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
      3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
      4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.
      Емітент не випускав привілейовані акції.

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось

 

      Рішення про викуп власних акцій протягом звітного періоду не приймалось.

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має

 

      Облігації емітент не випускав

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня. Немає.

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у поточному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось

 

      Фактів делістингу цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного періоду не було.
      Цінні папери емітента знаходяться у лістингу:
      Дата дії: 25.08.2010 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ „ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 1,00 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 98 564 000,00 грн.; кількість цінних паперів: 98 564 000 штук.
      Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 11 травня 2010р.; номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №165/1/10; найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездокументарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: наказ директора №03-О від 16 серпня 2010р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 25.08.2010 р. Цінні папери переведені до Котирувального списку ПАТ «ФБ «Перспектива» другого рівня лістингу згідно Рішення № 10/08/25-01 від 25.08.2010 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ "ХІММЕТ".
      Торгівлі на зовнішніх ринках цінниими паперами емітента не здійснювалась.
      Протягом звітного періоду фактів лістингу/делістингу не було.
      Найнижча ціна за акцію протягом 1 кварталу - 3,9152 грн.
      Найвища ціна за акцію протягом 1 кварталу - 3,9725грн.
      Найнижча ціна за акцію протягом 2 кварталу - 3,8936грн.
      Найвища ціна за акцію протягом 2 кварталу - 3,9611рн.
      Найнижча ціна за акцію протягом 3 кварталу - 3,8355 грн.
      Найвища ціна за акцію протягом 3 кварталу - 3,9847рн..
      Найнижча ціна за акцію протягом 4 кварталу - 3,9236 грн.
      Найвища ціна за акцію протягом 4 кварталу - 3,9991 грн.

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі 389 672 774 грн.

 

      Протягом останніх років дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
      Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Хіммет" від 22.03.2012р. прийнято рішення:
      - 100 відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманорго у 2011 р. направити до Резервного капіталу товариства.
      - Дивіденди за акціями не нараховувати та не сплачувати.

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Код за ЄДРПОУ 30370711. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 25.05.2011р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було.
     
     
     
     

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

      Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня.

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:  
Печатка  
Аудитори:  
   
   
   
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:  
Печатка ТОВ Аудиторська фірма "АленАудит"
Аудитори: Іонова О.В.
   
   
   

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

 

      Суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду, що вплинули на діяльність Товариства не було. За 2012р. Товариством отримано доходів у сумі 155811 тис. грн.
      Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 155802 тис. грн.
      Витрати Товариства за 2012 рік складають 155810 тис. грн.,
      Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 35 тис. грн. та інші витрати (собівартість реалізованих фінансових інвестицій) – 155773 тис. грн.
      Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 0 тис. грн.
      За станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились на 12,1 % і відповідно складають 108528 тис. грн.
      Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості на 40999 тис. грн.
      Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012р. зменшились до рівня 9961 тис. грн., тобто в 2,5 рази.
      Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення сумі векселів виданих на 9397 тис. грн. та інших поточних зобов’язань на 5529 тис. грн.
      Чистий прибуток станом на кінець звітного періоду складає 1 тис. грн. Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було. Витрати з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва у Товаристві відсутні. Щодо короткострокових (на наступний рік), середньо- та довгострокових планів розвитку емітента не визначились.Забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства в поточному та попередньому році не створювалося. Товариство на кінець звітного періоду не визначилося щодо своїх дій для покращення фінансово-економічних показників. Капітальні витрати відсутні. Товариство не проводило аналізу позитивних чи негативних тендецій у діяльності Товариства.
      Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

 

      Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»
      Код ЄДРПОУ 35281710
      Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
      Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400.
      Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.
      Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.
      Керівник з аудиту Іонова Олена Вікторівна
      Інформація про аудитора Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.
      Контактний телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua
      Дата і номер договору на проведення аудиту Договір № 98-2012-А від 20.12.2012р.
      Дата початку та дата закінчення проведення аудиту Початок проведення аудиту – 03.01.2013р.;
      Закінчення проведення аудиту – 11.02.2013р.
      Обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг належить до компетенції Наглядової Ради. Основною причиною зміни аудитора - ротація аудиторів. Аудиторські перевірки проводяться один раз на рік. Річна фінансова звітність підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
      Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора від емітента відсутні.
      Аудит фінансової звітності за результатами 2012р. проводив один аудитор (ТОВ АФ "АленАудит").
      Аудитора було обрано на засіданні Наглядової Ради. Рішення оформлено відповідним протоколом. На засіданні були присутні усі члени Наглядової ради. Визначення розміру винагороди аудитора за надання аудиторських послуг здійснювалось з урахуванням ринкових цін на даний вид послуг та тарифів на надання аудиторських послуг ТОВ АФ "АленАудит".

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
 
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Гуржий Наталія Анатоліївна
Посада головного бухгалтера емітента Бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Руденко Тетяна Миколаївна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33473408
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Хіммет"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Хіммет"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Комсомольська
1.1.10. Будинок 40Б
1.1.11. Корпус блок 1
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія ААБ №961794
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 12.05.2005
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 98564000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 98564000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "Банк Форум" 322948 26009300224095 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 63.99
Неспеціалізована оптова торгівля 46.90
Консультування з питань комерційної діяльності й керування 70.22

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
       

 

2. Інформація про дивіденди
  За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
1 2 3 4 5
Сума нарахованих дивідендів, грн        
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн        
Сума виплачених дивідендів, грн        
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн        

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" Акціонерне товариство 33718227 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 0563739594 Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: діяльність організатора торгівлі Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 31.08.2009 №483591
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Ален Аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 35281710 49000, м. дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7 офіс 7 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Аудиторська палата України 27.08.2007 №4028
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 0563739592 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2012 №75818
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел/факс 0442791249 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581322

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11.05.2010 165/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000072615 прості бездокументарна іменні 1 98564000 98564000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення            
будівлі та споруди            
машини та обладнання            
транспортні засоби            
інші            
2. Невиробничого призначення            
будівлі та споруди            
машини та обладнання            
транспортні засоби            
інші            
Усього            

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 98567 98566
Статутний капітал 98564 98564
Скоригований статутний капітал 98564 98564
Опис* Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року. Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року.
Висновок** Чисті активи перевищують статутний капітал, що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України Чисті активи перевищують статутний капітал, що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
08.02.2012 09.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
20.03.2012 21.03.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
22.03.2012 23.03.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
13.04.2012 13.04.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
10.07.2012 11.07.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
10.10.2012 10.10.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2012 р.
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

  Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
     залишкова вартість 010 0 0
     первісна вартість 011 0 0
     накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 0 0
     первісна вартість 031 0 0
     знос 032 0 0
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:      
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
     інші фінансові інвестиції 045 0  
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0  
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 0 0
II. Оборотні активи:      
Виробничі запаси 100 1 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 34479 49611
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 6 9
     первісна вартість 161 6 9
     резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     з бюджетом 170 0 0
     за виданими авансами 180 0 0
     з нарахованих доходів 190 0 0
     із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 62465 21466
Поточні фінансові інвестиції 220 26501 37442
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 0 0
     - у т.ч. в касі 231 0 0
     в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 123452 108528
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 123452 108528
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 98564 98564
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2 3
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 98566 98567
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 0 0
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 0 0
Цільове фінансування1 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 8674 8674
Усього за розділом III 480 8674 8674
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 9397 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 1
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з одержаних авансів 540 0 0
     з бюджетом 550 0 0
     з позабюджетних платежів 560 0 0
     зі страхування 570 0 0
     з оплати праці 580 0 0
     з учасниками 590 0 0
     із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 6815 1286
Усього за розділом IV 620 16212 1287
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 123452 108528

     
1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

 

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 9 0
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0
      025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 9 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 0 0
Валовий:      
     прибуток 050 9 0
     збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 -35 0
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 -2 0
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:      
     прибуток 100 0 0
     збиток 105 -28 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 1 130 155802 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 155773 0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток 170 1 0
     збиток 175 0 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
     прибуток 190 1 0
     збиток 195 0 0
Надзвичайні:      
     доходи 200 0 0
     витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:      
     прибуток 220 1 0
     збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
          Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 0 0
Витрати на оплату праці 240 8 0
Відрахування на соціальні заходи 250 3 0
Амортизація 260 0 0
Інші операційні витрати 270 26 0
Разом 280 37 0
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
          Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300 98564000 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 98564000 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00001 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00001 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

     
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 090 -21 0
Авансів 095 0 0
Повернення авансів 100 0 0
Працівникам 105 -9 0
Витрат на відрядження 110 0 0
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 0 0
Зобов'язань з податку на прибуток 120 0 0
Відрахувань на соціальні заходи 125 -3 0
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 -1 0
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 -2 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -30 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -30 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Реалізація:      
     фінансових інвестицій 180 95398 0
     необоротних активів 190 0 0
     майнових комплексів 200 0 0
Отримані:      
     відсотки 210 0 0
     дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:      
     фінансових інвестицій 240 -95368 0
     необоротних активів 250 0 0
     майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 30 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 30 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 0 0
Сплачені дивіденди 350 0 0
Інші платежі 360 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 0 0
Залишок коштів на початок року 410 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 0 0

 

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11
Залишок на початок року 010 98564 0 0 0 0 2 0 0 0 98566
Коригування:                      
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 98564 0 0 0 0 2 0 0 0 98566
Переоцінка активів:                      
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Розподіл прибутку:                      
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:                      
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:                      
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:                      
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Залишок на кінець року 300 98564 0 0 0 0 3 0 0 0 98567

Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік

 

I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

 

II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

 

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0

     
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) 0

 

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
1 2 3 4 5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:        
асоційовані підприємства 350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б.Інші фінансові інвестиції в:        
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0

     
з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
  за справедливою вартістю (422) 0
  за амортизованою собівартістю (423) 0
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
  за справедливою вартістю (425) 0
  за амортизованою собівартістю (426) 0

 

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати      
Операційна оренда активів 440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 0
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x 0
непродуктивні витрати і втрати 492 x 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
асоційовані підприємства 500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати      
Дивіденди 530 0 x
Проценти 540 x 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи і витрати      
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 x
Списання необоротних активів 620 x 0
Інші доходи і витрати 630 0 0

     
  Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
  Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632) 0
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

 

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 0

   
Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)  

 

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
  760 0 0 0 0 0 0 0
  770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

 

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 0 0 0

     
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
  переданих у переробку (922) 0
  оформлених в заставу (923) 0
  переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»  

 

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 0 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0

   
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952) 0

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0

 

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:    
     валова замовників 1120 0
     валова замовникам 1130 0
     з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

 

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:    
     на початок звітного року 1220 0
     на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов`язання:    
     на початок звітного року 1230 0
     на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:    
     поточний податок на прибуток 1241 0
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:    
     поточний податок на прибуток 1251 0
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 0

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 0
Використано за рік - усього 1310 0
у тому числі:    
     будівництво об`єктів 1311 0
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
     з них машини та обладнання 1313 0
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
  1316 0
  1317 0

 

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в тому числі: робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього 1420 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
  1423 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з них: пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Інформація за сегментами
I. Показники пріоритетних звітних сегментів 0
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)  

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
           
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Доходи звітних сегментів:                                  
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010                                
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):                                  
зовнішнім покупцям 011                                
іншим звітним сегментам 012                                
інші операційні доходи 013                                
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020                                
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021                                
інші фінансові доходи 022                                
Інші доходи 030                                
Усього доходів звітних сегментів 040                                
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x        
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x        
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x        
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x        
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060                                
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070                                
2. Витрати звітних сегментів:                                  
Витрати операційної діяльності, з них 080                                
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):                                  
зовнішнім покупцям 081                                
іншим звітним сегментам 082                                
Адміністративні витрати 090                                
Витрати на збут 100                                
Інші операційні витрати 110                                
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120                                
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121                                
  122                                
Інші витрати 130                                
Усього витрат звітних сегментів 140                                
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x        
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x        
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x        
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x        
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x        
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160                                
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170                                
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180                                
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190                                
5. Активи звітних сегментів, з них 200                                
  201                                
  202                                
  203                                
  204                                
  205                                
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x        
  221 x x x x x x x x x x x x        
  222 x x x x x x x x x x x x        
  223 x x x x x x x x x x x x        
  224 x x x x x x x x x x x x        
Усього активів підприємства 230                                
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240                                
  241                                
  242                                
  243                                
  244                                
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x        
  261 x x x x x x x x x x x x        
  262 x x x x x x x x x x x x        
  263 x x x x x x x x x x x x        
  264 x x x x x x x x x x x x        
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270                                
7. Капітальні інвестиції 280                                
8. Амортизація необоротних активів 290                                

II. Показники за допоміжними звітними сегментами 0
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)  

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
           
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300                                
Балансова вартість активів звітних сегментів 310                                
Капітальні інвестиції 320                                
  330                                
  340                                

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами 0
 (виробничий, збутовий)  

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
           
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350                                
Балансова вартість активів звітних сегментів 360                                
Капітальні інвестиції 370                                
  380                                
  390                                

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1 2 3 4
1 2010 1 0
2 2011 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
   
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?  
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Інше (запишіть)
  Голосування з питань порядку денного з першого по дев’яте, з одинадцятого по тринадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  
Реорганізація  
Внесення змін до статуту товариства  
Прийняття рішення про зміну типу товариства  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень  
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень  
Інше (запишіть) Останні позачергові збори скликались у 2009р. Основні питання: обрання членів Наглядової ради, внесення змін до Статуту
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  
Стратегічного планування  
Аудиторський  
З питань призначень і винагород  
Інвестиційний  
Інші (запишіть) Комітетів не створено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  
Винагорода є фіксованою сумою  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
Члени наглядової ради не отримують винагороди v
Інші (запишіть)  
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?  
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
Знання у сфері фінансів і менеджменту  
Особисті якості (чесність, відповідальність)  
Відсутність конфлікту інтересів  
Граничний вік  
Відсутні будь-які вимоги v
Інші (запишіть)  
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  
Інше (запишіть) Під час підписання цивільно-правової угоди
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
  Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 2 3 4
Члени правління (директор) v v  
Загальний відділ      
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)      
Юридичний відділ (юрист)      
Секретар правління      
Секретар загальних зборів      
Секретар наглядової ради      
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)      
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
Інше (запишіть)      

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
1 2 3 4 5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v      
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)     v  
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v      
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v      
Обрання та відкликання членів виконавчого органу       v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v      
Обрання та відкликання членів наглядової ради v      
Обрання голови та членів ревізійної комісії v      
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу   v    
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v      
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу   v    
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v      
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v      
Затвердження аудитора   v    
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів       v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  
Положення про загальні збори акціонерів  
Положення про наглядову раду  
Положення про виконавчий орган (правління)  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
Положення про ревізійну комісію  
Положення про акції акціонерного товариства  
Положення про порядок розподілу прибутку  
Інше (запишіть) Інше відсутнє

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
  Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1 2 3 4 5 6
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу   v     v
Інформація про склад органів товариства v   v    
Статут та внутрішні документи v   v v  
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення     v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства v v     v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
   
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено аудитора?  
Не задовольняв професійний рівень  
Не задовольняли умови договору з аудитором  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
Інше (запишіть) Ротація аудиторів
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?  
Ревізійна комісія v
Наглядова рада  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
Стороння компанія або сторонній консультант v
Перевірки не проводились  
Інше (запишіть)  
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  
З власної ініціативи  
За дорученням загальних зборів  
За дорученням наглядової ради  
За зверненням правління  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів  
Інше (запишіть) Проведена планова перевірка
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?  
Випуск акцій  
Випуск депозитарних розписок  
Випуск облігацій  
Кредити банків  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
Інше (запишіть) Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?  
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились v
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?  
Не задовольняв професійний рівень особи  
Не задовольняли умови договору з особою  
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів  
суду  
Інше (запишіть) Приведення діяльності у відповідність до норм чинного законодавства
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.  
Яким органом прийнятий?  
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)  
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.  

     
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 

 

Звіт про корпоративне управління*

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою

 

      ПАТ Хіммет" не є фінансовою установою
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.  
ProEmitent.INFO