Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт за 2010 рік


Титульний аркуш

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Гуржий Наталiя Анатолiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

14.04.2011

 

(дата)

           

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIММЕТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            33473408

1.4. Місцезнаходження емітента

             Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ Комсомольська, буд. 40Б, блок 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            056   379-97-80 379-97-82

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            chimmet@academy.in.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2011

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

72 Вiдомостi ДКЦПФР

 

18.04.2011

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

himmet.proemitent.info

в мережі Інтернет

06.05.2011

(за наявності)

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

 

е) інформація про рейтингове агентство;

 

є) інформація про органи управління емітента.

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

г) інформація про похідні цінні папери;

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

 

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

20. Основні відомості про ФОН.

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

24. Правила ФОН.

 

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

 

30. Примітки: Лiцензiї немає.

До будь-яких об'єднань пiдприємств емiтент не належить.

Визначення рейтингової оцiнки  Згiдно Закону України <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi> для емiтента  не є обов'язковим.

Iнформацiю про органи управлiння акцiонернi товариства не заповнюють

Протягом звiтного перiоду дивiденди не виплачували.

Облiгацiї емiтент протягом звiтного перiоду не випускав

Iншi цiннi папери не випускались

Похiднi цiннi папери  не випускались

Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались

У зв'язку  з переведенням акцiй у бездокументарну форму, виданих сертифiкатiв цiнних паперiв Товариство не має.

Основних засобiв немає

Iнформацiяя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї  вiдсутня.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї  вiдсутня.

Гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв Емiтента вiдсутнi. Протягом 2010 року Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй  вiдсутня.

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня.

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття  вiдсутня.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв  вiдсутня.

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв  вiдсутня.

Основнi вiдомостi про ФОН  вiдсутнi.

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН  вiдсутня.

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН  вiдсутня.

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН  вiдсутня.

Правила ФОН  вiдсутнi.

Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ вiдсутня.

Цiльовi облiгацiї не випускались, звiт про стан обєкта нерухомостi вiдсутнiй.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIММЕТ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПАТ "ХIММЕТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            49000

3.1.5. Область, район

            Дніпропетровська обл.

3.1.6. Населений пункт

            Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

            Комсомольська, буд. 40Б, блок 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            А01, 054471

3.2.2. Дата державної реєстрації

            12.05.2005

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            98 564 000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            98 564 000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ "ВIЕЙБI БАНК"

3.3.2. МФО банку

            380537

3.3.3. Поточний рахунок

            26008030000608

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

             

3.3.5. МФО банку

             

3.3.6. Поточний рахунок

 

             

3.4. Основні види діяльності

            51.90.0 - Iншi види оптової торгiвлi

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ПП"Мiтра"

32804278

 Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ Героїв Сталiнграду, буд 227

0

ПП " ЛIРА "

32465878

 Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ Набережна Перемоги, буд. 44, кв. 1

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 0.

Осiб, якi працюють за сумiсництвом -2.

Позаштатних працiвникiв ,  працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)  - 2.

Фонд оплати працi - 2649,36 грн.

Розмiр  фонду оплати працi збiльшено вiдносно попереднього року.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента  вiдсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гуржий Наталiя Анатолiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1974

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ВАТ "ФБ "Перспектива", юрист

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту 

У звiтномй перiодi  вiд емiтента   отримав  1320,16 грн. винагороди. У натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: директора, бухгалтера, головного бухгалтера, юриста.

Обiймає посаду:  ПАТ "ФБ "Перспектива", м. Днiпропетровськ, вул.Ленiна 30, головний бухгалтер

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гадяцький Юрiй Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1983

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ВАТ "ФБ "Перспектива", економiст

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту  Товариства . Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi  вiд емiтента не отримував.

Обiймає посаду:.ПАТ "ФБ "Перспектива", вул. Ленiна 30, фахiвець вiддiлу з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Фещенко Олена Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1985

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ЗАТ "ФК "Сучаснi кредитнi технологiї", економiст

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту  Товариства . Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi  вiд емiтента не отримувала.

Обiймає посаду:  ПАТ "ФК "Сучаснi кредитнi технологiї",  вул.Ленiна 30, начальник вiддiлу економiки, Асоцiацiя УФТ, вул. Ленiна, буд 30, фахiвець вiддiлу з питань взаємодiї з членами СРО.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ященко Зiнаїда Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1949

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз", начальник вiддiлу депозитарної дiяльностi.

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту  Товариства . Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi  вiд емiтента не отримувала. Протягом своэъ дыяльносты обыймала посади: заступник генерального директора-начальник вiддiлу депозитарних операцiй, начальнику  вiддiлу депозитарної дiяльностi. Вiдомостi, щодо посади, яку обiймає зараз вiдсутнi.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

 Від загально кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Директор

Гуржий Наталiя Анатолiвна

д д  д

 

 0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Гадяцький Юрiй Леонiдович

д д  д

 

 0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Фещенко Олена Миколаївна

д д  д

 

 0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Ященко Зiнаїда Iванiвна

д д  д

 

 0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

 0

0

0

0

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс"

32836032

 Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ Ленiна, буд.30

31.10.2007

 22000000

22,32

22000000

0

0

0

ВАТ "ДНIПРОСПЕЦСIЛЬГОСПМОНТАЖ"

00911204

 Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ вул.Мандрикiвська, буд. 27б,офiс 6

25.11.2008

 23827990

24,18

23827990

0

0

0

ПАТ"ЗНКIФ" СIФАБ "

33907890

 Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ Ленiна, буд.30

11.11.2008

 13385497

13,58

13385497

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Усього

59213487

60,08

 59213487

0

0

0

 

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення

 


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

05.04.2010

 

Кворум зборів

76,14

 

Опис

Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2010 рiк.

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2009 рiк.

4. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2009 рiк.

5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2009 рiк.

6. Про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску), про обрання депозитарiю i зберiгача Товариства та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю.

7. Прийняття рiшення про припинення дiї договору, укладеного з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру.

8. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.

9. Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї.

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було.

 
       

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

 Київська обл.  01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78

Факс

 

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 19.09.2016р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498072

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.11.2009

Міжміський код та телефон

(056) 373-97-92

Факс

 

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйнй депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 07.09.2012р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Гузь Ганна Олександрiвна

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2904405505

Місцезнаходження

 Донецька обл.  87548 м. Марiуполь вул. Громової, буд. 50 кв.22

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4104

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.08.2008

Міжміський код та телефон

(056)798-02-45

Факс

 

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Термiн дiї свiдоцтва - до 31 сiчня 2013 року.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Юнiверсал Секьюрiтiз"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32987859

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498080

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.11.2009

Міжміський код та телефон

(056) 373-97-94

Факс

 

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, укладений з ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз" прпинено 08.07.2010р.

Термiн дiї лiцензiї до 28.07.2012р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

483591

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.08.2009

Міжміський код та телефон

(056) 373-95-94

Факс

 

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 24.03.2018р.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.05.2010

165/1/10

ДКЦПФР

UA 4000004097

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

1,000

98564000

98 564 000,000

100

Опис

Цiннi папери Товариства 25.08.2010р. пройшли процедуру лiстингу на ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"

Торгiвля цiнними паперами Товариства  здiйснювалась на  фондовiй бiржi  ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА". Додаткової емiсiї не було.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Закрите акцiонерне товариство "Хiммет" (далi по тексту - Товариство)  було зареєстровано виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради                     12.05.2005 року, номер запису 12241050002011558. Статутний капiтал Товариства складав 7 000 000 (сiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок, подiлений 7 000 000 (сiм мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 36/04/1/05, дата реєстрацiї 11 липня  2005 року, видане Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку).

      Згiдно з протоколом чергових загальних зборiв   акцiонерiв ЗАТ  <Хiммет> вiд 21.08.2007 року прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткового випуску простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Метою додаткового випуску акцiй було збiльшення обiгових коштiв. Загальна сума додаткової емiсiї складає - 43 000 000 (сорок три мiльйони гривень) 00 копiйок. Статутний капiтал Товариства пiсля збiльшення складає   50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що подiлений на 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 418/1/07, дата реєстрацiї 03 жовтня 2007 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 10 червня 2008 року).

      Згiдно з протоколом чергових загальних зборiв  акцiонерiв ЗАТ  <Хiммет> вiд 04.04.2009 року прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткового випуску простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Метою додаткового випуску акцiй було збiльшення обiгових коштiв. Загальна сума додаткової емiсiї складає - 48 564 000 (сорок вiсiм мiльйонiв п'ятсот шiстдесят чотири тисячi) гривень 00 копiйок. Статутний капiтал Товариства пiсля збiльшення складає   98 564 000 (дев'яносто  вiсiм мiльйонiв п'ятсот шiстдесят чотири тисячi) гривень 00 копiйок, що подiлений на 98 564 000 (дев'яносто  вiсiм мiльйонiв п'ятсот шiстдесят чотири тисячi) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю  01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй              № 132/1/09, дата реєстрацiї 12 травня 2009 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 14 липня 2009 року).

       Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.05.2009 року) Закрите акцiонерне товариство "Хiммет" було перейменоване на Публычне акцыонерне товариство "Хiммет" Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство; тип - публiчне акцiонерне товариство. Вищим органом управлiння ПАТ <Хiммет> є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ <Хiммет>.

       Згiдно з протоколом чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 05.04.2010р.) прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товарситва документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. У зв'язку з переведенням ПАТ "Хiммет" простих iменних акцiй у бездокументарну форму Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 12.05.2009 року №132/1/09 (дата видачi 14.07.2009 року), видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку анулюється. ПАТ "Хiммет"  Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 98564000 гривень. номiнальною вартiстю 1 грн. кожна у загальнiй кiлькостi 98564000 штук простих iменних акцiй, реєстрацiй номер 165/1/10, дата реєстрацiї 11.05.2010 року.Iнших важливих подiй у 2010 роцi не було.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство, тип - публiчне. Вищим органом управлiння  є загальнi збори акцiонерiв. Поточною дiяльнiстю керує Директор . Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обрана облiкова полiтика  вiдповiдає  вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського облiку у 2010 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996 -XIV, iз змiнами i доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку та наказу "Про органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку у ПАТ "ХIММЕТ" в 2010 роцi." вiд  04.01.10р. №1.  Прийнята облiкова полiтика протягом 2010 року не змiнювалась.

     Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв    здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 "Основнi засоби". Основними засобами  визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше  1 000 грн.

     Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за прямолiнiйним методом.

               Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше  1 000 грн. Нарахування амортизацiї по групi "Iншi необоротнi матерiальнi активи" проводяться в першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100% його вартостi.

              Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюються прямолiнiйним методом. Амортизацiя НМА нараховується, враховуючи строки корисного використання НМА.

              Метод оцiнки  вартостi запасiв  - метод iдентiфiкованої собiвартостi.

              Метод оцiнки  фiнансових iнвестицiй  - по собiвартостi.

     При визначеннi доходу та витрат  в звiтному перiодi використовувався метод  нарахування. Доходи та витрати  визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.

     Витрати  у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здiйсненi.

              На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп'ютерної програми "1С-бухгалтерiя".

 

Текст аудиторського висновку

На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ХIММЕТ"    складена вiдповiдно до законодавства України та справедливо i достовiрно вiдображає iнформацiю щодо фiнансового стану Товариства станом на 31 грудня 2010 року та результатiв дiяльностi Товариства за рiк, що минув на зазначену дату.

ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ

Аудитор висловлює свою думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 "Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку".

1. Активи

За станом на 31.12.2010р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2010 року несуттєво (на 4,1%) зменшились i, вiдповiдно, складають 99 173,0 тис. грн.

Зменшення активiв вiдбулося за рахунок реалiзацiї довгострокових фiнансових iнвестицiй.

На думку аудитора, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

2. Зобов'язання 

Станом на 31.12.2010р. загальнi зобов'язання Товариства  за 2010 рiк зменшились в 3,1 рази до рiвня 608,0 тис. грн.

Зниження рiвня зобов'язань вiдбулось за рахунок зменшення iнших поточних зобов'язань.

На думку аудитора, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

3. Власний капiтал

На думку аудитора, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал (розмiр та структура) в цiлому розкрита повно та  у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кiнець року, тис.грн.

Статутний капiтал

98 564,0

Нерозподiлений прибуток

1,0

Всього

98 565,0

4. Вартiсть чистих активiв

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2010р. становить 98 565,0 тис.грн.

Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного фонду

На думку аудитора, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2010 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.

Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту (затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Протокол б/н  вiд 05.04.2010р., зареєстровано 30.04.2010р.)

Вiдповiдно до зазначеної редакцiї статуту статутний фонд Товариства становить 98 564 000 (Дев`яносто вiсiм мiльйонiв п`ятсот шiстдесят чотири тисячi) гривень. Статутний фонд подiляється на 98 564 000 штук простих  iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 1 (Одна) гривня.

Протягом звiтного перiоду  змiн у розмiрi статутного капiталу не вiдбувалося.

6. Фiнансовий результат за звiтний перiод

Чистий збиток за звiтний перiод складає 3 027,4 тис. грн.

За 2010 р. Товариством отримано доходiв у сумi 83 669,4 тис.грн. Найбiльшу частину в доходах складають iншi доходи.

Витрати Товариства за 2010 рiк складають 86 696,8 тис. грн.

Основними складовими витрат є iншi витрати,  iншi операцiйнi витрати.

На думку аудитора, iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства "обсяг чистого прибутку(збитку)" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

Iнша iнформацiя

7. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку.

8.1. Станом на 31 грудня 2010 року випуск власних цiнних паперiв Товариством не здiйснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2010 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi.

9. Протягом 2010 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.

10. Станом на 31 грудня 2010 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.

11. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

Протягом 2010 року вiдбулися наступнi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок":

ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ

ЗМIСТ IНФОРМАЦIЇ

1

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО РОЗМIЩЕННЯ ЦIННИХ ПАПЕРIВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВIДСОТКIВ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ

_____

2

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ВИКУП ВЛАСНИХ АКЦIЙ

_____

   3

ФАКТИ ЛIСТИНГУ/ДЕЛIСТИНГУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ НА ФОНДОВIЙ БIРЖI

Дата дiї: 25.08.2010 р. Дiя: лiстинг. Найменування фондової бiржi: ПАТ "ФБ "Перспектива". Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї простi iменнi; номiнальна вартiсть: 1,00 грн. за одну акцiю, загальна номiнальна вартiсть: 98 564 000,00 грн.; кiлькiсть цiнних паперiв: 98 564 000 штук.

Частка вiд розмiру статутного капiталу, яку складають цiннi папери, щодо яких вчинена дiя (у вiдсотках): 100%.

Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 11 травня 2010р.; номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв: №165/1/10; найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

                        Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї простi iменнi, бездокументарна.

Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента: наказ директора №03-О вiд 16 серпня 2010р. про включення в лiстинг ПАТ "ФБ "Перспектива" цiнних паперiв емiтента.

Дата включення цiнних паперiв емiтента у лiстинг фондової бiржi (ПАТ "ФБ "Перспектива"): 25.08.2010 р. Цiннi папери переведенi до Котирувального списку ПАТ "ФБ "Перспектива" другого рiвня лiстингу згiдно Рiшення № 10/08/25-01 вiд 25.08.2010 р.

Права власникiв цiнних паперiв емiтента, що знаходяться у лiстингу ПАТ "ФБ "Перспектива", визначенi у Статутi ПАТ "ХIММЕТ".

4

ОТРИМАННЯ ПОЗИКИ АБО КРЕДИТУ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВIДСОТКIВ АКТИВIВ ЕМIТЕНТА

_____

5

ЗМIНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСIБ ЕМIТЕНТА

_____

6

ЗМIНУ ВЛАСНИКIВ АКЦIЙ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ 10 I БIЛЬШЕ ВIДСОТКIВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ

_____

7

РIШЕННЯ ЕМIТЕНТА ПРО УТВОРЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ФIЛIЙ, ПРЕДСТАВНИЦТВ

_____

8

РIШЕННЯ ВИЩОГО ОРГАНУ ЕМIТЕНТА ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ

_____

9

ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО ЕМIТЕНТА, ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ПРО ЙОГО САНАЦIЮ

_____

10

РIШЕННЯ ВИЩОГО ОРГАНУ ЕМIТЕНТА АБО СУДУ ПРО ПРИПИНЕННЯ АБО БАНКРУТСТВО ЕМIТЕНТА

_____

                       

                       

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основнi види дiяльностi ПАТ "Хiммет": - iншi види оптової торгiвлi. Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня  кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi  Товариства.

       Серед основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можливо видiлити наступii:- ризик змiни правового середовища; - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;- ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. - макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства.

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом звiтного перiоду Товариство не придбавало та не вiдчужувало активiв.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2010р.  основнi засоби не облiковуються. Власнi основнi засоби вiдсутнi. Оренднi платежi сплачуються своєчасно, ремонт та удосконалення  орендованих засобiв за власнi кошти не здiйснюється.

   

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори: - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори та чинне законодавство;- нестабiльнiсть в податковiй сферi, частi змiни i доповнення до неї призводять до нестабiльностi у виробництвi, до значних збиткiв i штрафних санкцiй;- високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв;- низька фiнансова дисциплiна клiєнтiв Товариства.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства Товариство не отримувало та не виплачувало.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство знаходиться на госпрозрахунку та самофiнансуваннi. Товариство здiйснює свою  дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Невиконанi договори - 7

Сума невиконаних договорiв - 56478885,21 грн.

Очiкуванi прибутки - 0 грн.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Витрати на дослiдження та розробки не передбаченi.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких був Емiтент не було.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя вiдсутня.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

98 565,000

101 592,400

Статутний капітал (тис. грн.)

98 564,000

98 564,000

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

1,000

3 028,400

Опис

1. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України  N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.

2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:

2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):

нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070.

Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220.

2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270

3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:

3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460

3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.

- короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530,

- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610.

3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430.

3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630.

4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

 

Висновок

Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2010 року складає 98565,1 тис.грн., статутний капiтал складає 98 564,0 тис.грн.  Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України. Чистi активи на початок перiоду становили  101 592,4 тис.грн., на кiнець перiоду 98 565,0 тис.грн.  Чистi активи протягом року зменшились 2 027,4 тис.грн.  Чистi активи перевищують статутний капiтал на 1 тис грн.

       

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,000

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

607,900

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за сертификатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за векселями (всього)

X

607,900

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0,000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,000

X

X

Податкові зобов’язання

X

0,000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,000

X

X

Інші зобов’язання

X

0,100

X

X

Усього зобов’язань

X

608,000

X

X

Опис

Зобов'язання за векселями станом на 31.12.2010р.  складає 607,9 тис. грн. Iншi зобов'язання складають 0,1 тис. грн.

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

25.08.2010

25.08.2010

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2008

2

1

2

2009

3

2

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

X

 

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено

       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інші (запишіть)

 

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

4

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

5

Граничний вік

 

X

6

Відсутні будь-які вимоги

X

 

7

Інші (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

так

ні

ні

2

Загальний відділ

ні

ні

ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

4

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

5

Секретар правління

ні

ні

ні

6

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

7

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

8

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

10

Інше (запишіть)

 

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

ні

ні

так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

2

Положення про наглядову раду

 

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

 

X

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть)

Iншi документи  вiдсутнi

         

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

 Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

ні

так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

ні

ні

ні

так

3

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

так

ні

ні

4

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

ні

так

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Ротацiя аудиторiв

       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi вiдсутнi

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

 

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з переведенням акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування та приведенням дiяльностi Товариства до чинного законодавства

       

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?

 


 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2010

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIММЕТ"

за ЄДРПОУ

33473408

Територія

Дніпропетровська область, БАБУШКIНСЬКИЙ

за КОАТУУ

1210136600

Форма власності

 

за КОПФГ

232

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Інші види оптової торгівлі

за КВЕД

51.90.0

Середня кількість працівників (чол.)

0

Контрольна сума

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса:  Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ Комсомольська, буд. 40Б, блок 1

 

Баланс

на 31.12.2010 p.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

0

0

    первісна вартість

031

0

0

    знос

032

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

34102,5

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

34102,5

0

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

0

0

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

7930,8

3259,4

    первісна вартість

161

7930,8

3259,4

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

0,4

0,4

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

21908,3

56478,9

Поточні фінансові інвестиції

220

39529,6

39434

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

0,7

0,3

    в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

69369,8

99173

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

103472,3

99173

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

98564

98564

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3028,4

1

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

101592,4

98565

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430

0

0

III. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

608,2

607,9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

    з бюджетом

550

0

0

    зі страхування

570

0,1

0

    з оплати праці

580

0,1

0,1

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1271,5

0

Усього за розділом IV

620

1879,9

608

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

103472,3

99173

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги  на кiнець 2010 року становить 3259,4 тис.грн. Довгострокова дебiторська заборгованiсть  станом на 31.12.2010р. вiдсутня. Сума статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" становить 56 478,9 тис.грн. та складається iз заборгованостi  по розрахунках за реалiзованi фiнансовi iнвестицiї.

Поточнi фiнансовi iнвестицiї на кiнець 2010 року становлять 39434,0 тис.грн.

Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2010року вiдповiдає установчим документам i сплачений повнiстю у встановлений законодавством термiн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на кiнець 2010 року становить 1,0 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги становить 607,9 тис.грн.

 

Керівник                                              Гуржий Наталiя Анатолiвна

Головний бухгалтер                         не передбачено


Звіт про фінансові результати

за 2010 рік

 

Форма N 2-м

 

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

0

0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

0

0

Інші операційні доходи

040

0

0

Інші звичайні доходи

050

83669,4

62374,3

Надзвичайні доходи

060

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

83669,4

62374,3

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

0

0

Матеріальні затрати

090

( 0 )

( 0,1 )

Витрати на оплату праці

100

( 2,6 )

( 2 )

Відрахування на соціальні заходи

110

( 1 )

( 0,7 )

Амортизація

120

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

130

( 13,5 )

( 15,7 )

    у тому числі:

131

( 0 )

( 0 )

 

140

( 0 )

( 0 )

Інші звичайні витрати

150

( 86679,7 )

( 59334,3 )

Надзвичайні витрати

160

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток

170

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)

180

( 86696,8 )

( 59352,8 )

Чистий прибуток (збиток) (070-180)

190

-3027,4

3021,5

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

           

Примітки: Iншi звичайнi доходи на 31.12.2010р. становлять 62374,3 тис.грн .Iншi операцiйнi витрати на 31.12.2009р. становлять 9,7 тис.грн. Iншi звичайнi витрати на 31.12.2010р. становлять 15,7 тис.грн.

 

Керівник                                              Гуржий Наталiя Анатолiвна

Головний бухгалтер                         не передбачено

 

ProEmitent.INFO