Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

  next  13.03.2013 Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів


 Проекти рішень з питань, включених

до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ», у відповідності до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», інформує про ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО чергових Загальних зборів акціонерів, призначених на «15» квітня 2019 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.        

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Хорушко Ксенію Сергіївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ястремськую Ксенію Юріївну.

3 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.  Проект рішення з третього питання: 1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік; 2. Діяльність Директора Товариства у 2018 році визнати задовільною; 3. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

4 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду,  затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення з четвертого питання: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

5 питання: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складених за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 фінансовий рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Проект рішення з п’ятого питання: 1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік; 2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2018 рік; 3. Діяльність Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною.

6 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Проект рішення з шостого питання: 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

7 питання: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, порядок виплати дивідендів. Проект рішення з сьомого питання: 1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2018 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства. 2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

8 питання: Внесення змін до Статуту Товариства.  Проект рішення з восьмого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», та у зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII. 2. Не поширювати на Товариство  вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства». 3. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів Товариства Хорушко Ксенії Сергіївні. 4. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О. П. та Артемову А.О., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення з дев’ятого питання: Припинити з 03.04.2019 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі: Член Наглядової ради – Хорушко Ксенія Сергіївна; Член Наглядової ради – Коваленко Владислав Олегович; Член Наглядової ради – Ястремська Ксенія Юріївна.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення з одинадцятого питання: 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.  2. Уповноважити директора Товариства Пашковську О.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

12 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. Проект рішення з дванадцятого  питання: 1.Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень. 2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

13 питання: Надання Директору Товариства повноважень на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств, акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство, визначення завдання щодо голосування. Проект рішення з тринадцятого питання: 1. Надати Директору Товариства повноваження на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство з правом голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Надати Директору Товариства право брати участь в обговоренні, внесенні пропозицій та вирішенні питань, які відносяться до компетенції загальних зборів таких підприємств, право брати участь у голосуванні, право висування кандидатів до виборних органів таких підприємств, право ознайомлення з усіма документами підприємств, право підпису від імені Товариства всіх необхідні документи, в тому числі протоколи, право отримувати копію протоколу загальних зборів таких підприємств та інші можливі права надані акціонеру, учаснику, члену, тощо діючим законодавством України.

2. Визначити Директору Товариства завдання щодо голосування згідно переліку питань порядку денного загальних зборів таких підприємств з визначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах директор Товариства повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

 

Директор ПрАТ «ХІММЕТ» О.М.Пашковська

 

ProEmitent.INFO