Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

  next  01.03.2018 Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів


 

Проекти рішень з питань, включених

до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ»,у відповідності до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», інформує про ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (крім кумулятивного голосування)з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО чергових Загальних зборів акціонерів, призначених на «04» квітня 2018 року:

1 питання:Обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії:Чернобровська Кароліна Миколаївна.

2 питання:Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства –Цисарську Галину Василівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Коваленка Владислава Олеговича.

3 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.  Проект рішення з третього питання: 1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік; 2. Діяльність Директора Товариства у 2017 році визнати задовільною; 3. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

4 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду,  затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення з четвертого питання: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

5 питання: Розгляд висновків зовнішнього аудиту, складених за результатами фінансово-господарської перевірки Товариства за 2017 фінансовий рік, та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Проект рішення з п’ятого питання: 1. Схвалити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік; 2. У зв’язку з відсутністю у звітах зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

6 питання: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складених за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Проект рішення з шостого питання: 1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік; 2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік; 3. Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Проект рішення з сьомого питання: 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

8 питання: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.  Проект рішення з восьмого питання: 1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2017 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства. 2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення з дев’ятого питання: Припинити з 04.04.2018 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі: Член Наглядової ради –Цисарська Галина Василівна; Член Наглядової ради – Коваленко Владислав Олегович; Член Наглядової ради – Раковець Віталій Олександрович.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення з одинадцятого питання: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. 2. Уповноважити директора Товариства Пашковську О.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання:Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. Проект рішення з дванадцятого  питання: 1. Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень. 2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Директор ПрАТ «ХІММЕТ»  О.М.Пашковська

 

 

ProEmitent.INFO