Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

  next  03.03.2017р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 05.04.2017р.


       ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), буд.40 Б, блок 1 у відповідності до ч. 1  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «05» квітня 2017 року о 12:00  за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, кімната 304 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:30 год. до 11:45 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 30.03.2017 року. 

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.        

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Шайкіна Дениса Сергійовича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшко Олександру Едуардівну.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Проект рішення з третього питання: 1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Проект рішення з четвертого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Проект рішення з п’ятого питання: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік. Проект рішення з шостого питання: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Проект рішення з сьомого питання: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.  Проект рішення з восьмого питання: 1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2016 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства. 2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення з дев’ятого питання: Припинити з 05.04.2017 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі: Член Наглядової ради – Шайкін Денис Сергійович; Член Наглядової ради – Мілюшко Олександра Едуардівна; Член Наглядової ради – Кутало Володимир Іванович.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення з одинадцятого питання: 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. 2. Уповноважити директора Товариства Пашковську О.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення з дванадцятого питання: Припинити з 05.04.2017 року повноваження Ревізора Товариства Бондаренко Олега Володимировича.

13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Проект рішення з чотирнадцятого питання:              

1.  Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства на безоплатній основі.

2.  Уповноважити директора Товариства Пашковську О.М. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

15 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. Проект рішення з п’ятнадцятого  питання: 1.Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

16 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення з шістнадцятого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування вулиці, на якій зареєстровано місцезнаходження Товариства (з вулиці Комсомольська  на вулицю Старокозацька) та зміни до Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції    Пашковській Олені Миколаївні.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Старенко Т.М. та Тарановій О.Ю., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХІММЕТ»

за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

99197

98646

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

800

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

44199

51291

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

182

Нерозподілений прибуток 

1

1

Власний капітал 

98572

98571

Статутний капітал 

98564

98564

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

625

75

Чистий прибуток (збиток) 

1

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

98564000

98564000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

10

10

      Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://chimmet.academy.in.ua.

      В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), буд. 40 Б, блок 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, кімната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Пашковська О.М.

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 03.03.2017 року №43.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор ПАТ «ХІММЕТ»                                               О.М. Пашковська         

                                                                                                          03.03.2017                                        

ProEmitent.INFO