Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  08.04.2015р. Протокол чергових загальних зборів від 07.04.2015р.


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХІММЕТ»

 (надалі - Товариство)

 
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304            «07»  квітня  2015 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 01.04.2015 року.

 

Збори відкрив Голова Наглядової ради Товариства Шайкін Денис Сергійович, який повідомив присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради                                    б/н  від 13.02.2015 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

         Член реєстраційної комісії: Пашковська Олена Миколаївна;

Член реєстраційної комісії: Мілюшко Олександра Едуардівна.

          Шайкін Д.С. повідомив присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Пашковську Олену Миколаївну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 07.04.2015 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Ващенко Олексій Олексійович – член Наглядової ради Товариства;

2.       Герченко Тетяна Миколаївна – бухгалтер-експерт ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз»;

3.       Руденко Тетяна Миколаївна – особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку Товариства за договором, укладеним з ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз».

 

Слухали:

Пашковську О.М. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 1 (одна) фізична та 56 (п’ятдесят шість) юридичні осіб, які у сукупності володіють 98 564 000 штук простих іменних акцій та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 11 (одинадцять) представників акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 51 537 534 штук, що складає 52,394663540 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства                                        та  52,288395355 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до п. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» більш як                 50 відсотків голосуючих акцій.

Голосування з першого по дев’яте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з дев’ятого питання порядку денного приймаються більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства, який оголосив чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомив присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

          

1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Шайкін Д.С., який запропонував обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Шайкіна Дениса Сергійовича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ващенко Олексія Олексійовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 51 537 534 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Шайкіна Дениса Сергійовича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ващенко Олексія Олексійовича.

 

2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Шайкін Д.С., який запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна;

Член лічильної комісії: Герченко Тетяна Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 51 537 534 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна;

Член лічильної комісії: Герченко Тетяна Миколаївна.

 

3 питання. Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

Виступила: Директор Товариства Пашковська Олена Миколаївна.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Шайкін Д.С., який запропонував:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства                                  за 2014 рік;

2.  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 51 537 534 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

 

4 питання. Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Шайкін Д.С., який доповів звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомив про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Шайкін Д.С., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 51 537 534 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

 

5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Шайкін Д.С., який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 51 537 534 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

 

6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Шайкін Д.С., який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 51 537 534 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

 

7 питання. Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Шайкін Д.С., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 51 537 534 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

 

8 питання: Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Шайкін Д.С.

 

Голосували:

«за» – 51 537 534 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2014 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання. Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Шайкін Д.С., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 51 537 534 голосів, що складає 52,288395355 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Шайкін Д.С.  запитав чи є у присутніх питання або зауваження та повідомив, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрив збори.

 

 

Голова зборів                            _________________                  Д.С. Шайкін

 

 

Секретар зборів         __________________                 О.О. Ващенко

 

ProEmitent.INFO