Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол чергових загальних зборів від 07.04.2014


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХІММЕТ»

 (надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                    «07»  квітня  2014 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 16 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 01.04.2014 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Журавель Г.С., яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради                                    б/н  від 19.02.2014 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

         Член реєстраційної комісії: Пашковська Олена Миколаївна;

Член реєстраційної комісії: Журавель Ганна Сергіївна.

          Журавель Г.С. повідомила присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Пашковську Олену Миколаївну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 07.04.2014 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Жовненко Наталія Анатоліївна – член Наглядової ради Товариства;

2.       Гуржий Наталія Анатоліївна – громадянка України;

3.       Руденко Тетяна Миколаївна – громадянка України.

 

Слухали:

Пашковську О.М. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 1 (одна) фізична та 50 (п’ятдесят) юридичні особи, які у сукупності володіють 98 564 000 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 8 (вісім) представників акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 74 643 566 штук, що складає 75,7312 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

 

Голосування з першого по дев’яте, а також з одинадцятого, дванадцятого, чотирнадцятого та п’ятнадцятого питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з десятого та тринадцятого питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації.   

Рішення з десятого та тринадцятого питань порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного приймати більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства, яка оголосила чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

          

1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства, яка запропонувала обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Журавель Ганну Сергіївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Жовненко Наталію Анатоліївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 74 643 566 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Журавель Ганну Сергіївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Жовненко Наталію Анатоліївну.

 

2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства, яка запропонувала обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Член лічильної комісії: Гуржий Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 74 643 566 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Член лічильної комісії: Гуржий Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна.

 

3 питання. Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Виступила: Директор Товариства Пашковська Олена Миколаївна.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, яка запропонувала:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства                                  за 2013 рік;

2.  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 796 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

 

4 питання. Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Пашкова Л.Л., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л., яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 72 596 796 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

 

5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 72 596 796 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

 

6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 796 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

 

 

7 питання. Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 796 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

 

8 питання: Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л.

Голосували:

«за» – 72 596 796 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2013 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання. Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л., яка повідомила, про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із поданням нею заяви про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради Товариства. Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л. запропонувала, припинити з 07.04.2014 року повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Пашкова Людмила Леонідівна;

        Член Наглядової ради – Жовненко Наталія Анатоліївна;

        Член Наглядової ради – Журавель Ганна Сергіївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 796 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Припинити з 07.04.2014 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Пашкова Людмила Леонідівна;

        Член Наглядової ради – Жовненко Наталія Анатоліївна;

        Член Наглядової ради – Журавель Ганна Сергіївна.

 

10 питання. Слухали: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л. з пропозицією обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1)      Шайкін Денис Сергійович; 

2)      Мілюшко Олександра Едуардівна;

3)      Ващенко Олексій Олексійович;  

4)      Іванченко Раїса Миколаївна. 

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Шайкін Денис Сергійович – 525 000 голосів;

«за» кандидата Мілюшко Олександра Едуардівна  453 000 голосів;

«за» кандидата Ващенко Олексій Олексійович 32 400 голосів;

«за» кандидата Іванченко Раїса Миколаївна – 13 200 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.  Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

     Член Наглядової ради – Шайкін Денис Сергійович;

        Член Наглядової радиМілюшко Олександра Едуардівна;

        Член Наглядової ради Ващенко Олексій Олексійович.

  2. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 07.04.2014 року.

 

11 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л.

Голосували:

«за» – 72 596 796 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

2. Уповноважити директора Товариства Пашковську О.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

12 питання. Слухали: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л., яка запропонувала, у зв’язку із закінченням терміну повноважень Ревізора Товариства Бондаренко Олега Володимировича, на якого були покладені повноваження Ревізора строком на три роки, припинити з 07.04.2014 року повноваження Ревізора Товариства Бондаренко О.В.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 796 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Припинити з 07.04.2014 року повноваження Ревізора Товариства Бондаренко О.В.

 

13 питання. Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л., яка запропонувала для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізора Товариства строком на три роки з числа наступних кандидатів

  • Бондаренко Олег Володимирович;
  • Кайстра Ірина Олександрівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Бондаренко Олега Володимировича –  262 500 голосів;

«за» кандидата Кайстра Ірина Олександрівна – 175 000 голосів.

Рішення прийнято.  

Вирішили:

1.       Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Бондаренко Олега Володимировича.

2.       Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 08.04.2014 року.

 

14 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 796 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.        Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

2.       Уповноважити директора Товариства Пашковську О.М. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

 

15 питання. Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 796 голосів, що складає 73,6544 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л. запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова зборів                                                      _________________                  Л.Л. Пашкова

 

 

Секретар зборів                                     __________________                 Н.А. Жовненко

 

ProEmitent.INFO