Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол чергових загальних зборів 20.03.2013р.


ПРОТОКОЛ

чергових Загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІММЕТ»

(надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304                                      «20» березня 2013 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.03.2013 року.

 

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Пашкова Людмила Леонідівна яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради              від 30.01.2013 року) про призначення Реєстраційної комісії у складі Гуржий Наталії Анатоліївни  – директора Товариства.

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1. Гуржий Наталія Анатоліївна – директор Товариства.

2.  Руденко Тетяна Миколаївна – бухгалтер Товариства.

 

Слухали:

Гуржий Н.А. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 1 (одна) фізична та 54 (п’ятдесят чотири) юридичних осіб, які у сукупності володіють 98 564 000 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на зборах.

          На початок проведення загальних зборів акціонерів зареєстровано 12 (дванадцять) представників акціонерів, що володіють простими іменним акціями товариства у кількості 72 596 769 штук, що складає 73,6544 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

 

Голосування з питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з дев’ятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства, яка оголосила чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства наступний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

 

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Пашкова Л.Л., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Пашкову Людмилу Леонідівну та Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства –  Гуржий Наталію Анатоліївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 769 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Пашкову Людмилу Леонідівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства –  Гуржий Наталію Анатоліївну.

 

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна – бухгалтер Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 769 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна.

 

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л., яка запропонувала затвердити:

1.       Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

2.       Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 769 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

 

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Пашкова Л.Л., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2012 році.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л., яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 72 596 769 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

 

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариств Пашкова Л.Л., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 72 596 769 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

 

6 питання: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариств Пашкова Л.Л., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 769 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

 

7 питання: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариств Пашкова Л.Л., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 72 596 769 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

 

8 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариств Пашкова Л.Л.

Голосували:

«за» – 72 596 769 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. 100 відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2012 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариств Пашкова Л.Л., яка запропонувала:

1) Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок;

2) Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 72 596 769 голосів, що складає 73,6544 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок.

2.  Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашкова Л.Л. запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова зборів                                   ___________             Л.Л. Пашкова

 

 

Секретар зборів                   ___________             Н.А. Гуржий

 

 

ProEmitent.INFO