Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол чергових загальних зборів від 22.03.2012


ПРОТОКОЛ

чергових Загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІММЕТ»

(надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304                                                                           «22» березня 2012 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.03.2012 року.

 

 

Збори відкрив Голова Наглядової ради Товариства Гадяцький Ю.Л., який повідомив присутніх про прийняття Наглядовою радою рішення (протокол засідання Наглядової ради від 03.02.2012 року) про призначення реєстраційної комісії у складі Гуржий Наталії Анатоліївни  – директора Товариства.

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1. Гуржий Наталія Анатоліївна – директор Товариства.

2.  Руденко Тетяна Миколаївна – бухгалтер Товариства.

3.  Фещенко Олена Миколаївна – член Наглядової ради Товариства.

4. Бондаренко Олег Володимирович – Ревізор Товариства.

 

Слухали:

Гуржий Н.А. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 1 (одна) фізична та 57 (п’ятдесят сім) юридичних осіб, які у сукупності володіють 98 564 000 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на зборах.

          На початок проведення загальних зборів акціонерів зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонери (представника акціонерів), що володіють простими іменним акціями товариства у кількості 75 817 590 штук, що складає 76,922 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

 

Голосування з питань порядку денного з першого по дев’яте, з одинадцятого по тринадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації.   

Рішення з тринадцятого питання порядку денного приймати більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, рішення з десятого питання порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з дванадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства, який оголосив чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомив присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

         1 питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

         2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

        3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за                2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

        4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

        5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

        6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

        7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

        8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

        9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

        10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

        11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

        12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

        13 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

 

1 питання:

Слухали: Обрання Голови та Секретаря засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Гадяцького Юрія Леонідовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства –  Гуржий Наталію Анатоліївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Гадяцького Юрія Леонідовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства –  Гуржий Наталію Анатоліївну.

 

2 питання

Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна – бухгалтер Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна.

 

3 питання

Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував затвердити:

1.       Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

2.       Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

 

 

4 питання

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Гадяцький Ю.Л., який доповів звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2011 році.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

“за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

 

5 питання

Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариств Гадяцький Ю.Л, який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

“за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

 

6 питання

Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

 

7 питання.

Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Виступила: Директор Товариства Гуржий Н.А.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

“за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

 

8 питання.

Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л.

Голосували:

“за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. 100 відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2011 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання:

Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який повідомив, про необхідність відкликання членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із поданням заяв членами Наглядової ради Товариства про припинення їх повноважень як членів Наглядової ради Товариства. Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., запропонував, відкликати з 22.03.2012 року Наглядову раду Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Гадяцькй Ю.Л.;

        Член Наглядової ради – Фещенко О.М.;

        Член Наглядової ради – Хлівенко В.Г.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Відкликати з 22.03.2012 року Наглядову раду Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Гадяцькй Ю.Л.;

        Член Наглядової ради – Фещенко О.М.;

        Член Наглядової ради – Хлівенко В.Г.

 

10 питання:

Слухали: Про обрання членів Наглядової ради.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., з пропозицією обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі в кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1)      Пашкова Людмила Леонідівна;  

2)      Жовненко Наталія Анатоліївна;  

3)      Журавель Ганна Сергіївна;

4)      Орєхова Оксана Олександрівна;  

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Пашкова Людмила Леонідівна – 83 335 059 голосів;

«за» кандидата Жовненко Наталія Анатоліївна   45 991 323 голосів;

«за» кандидата Журавель Ганна Сергіївна 69 903 127 голосів;

«за» кандидата Орєхова Оксана Олександрівна   28 223 261 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.  Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

     Член Наглядової ради Пашкова Людмила Леонідівна;

        Член Наглядової радиЖовненко Наталія Анатоліївна;

        Член Наглядової радиЖуравель Ганна Сергіївна.

2. Ухвалили рішення про те, що Наглядова рада Товариства в новому складі приймає на себе обов’язки  з 23.03.2012 року.

11 питання:

Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л.

Голосували:

      “за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

      “проти” – немає,

      “утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.  

2. Уповноважити директора Товариства Гуржий Н.А. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

 

12 питання:

Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 75 817 590 голосів, що складає 76,922 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок.

2.  Надати повноваження щодо підписання вищеназваних правочинів Директору Товариства.

 

13 питання:

Слухали: Про внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л. , який запропонував, з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства та прийняти його у новій редакції.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 75 817 590 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

               Рішення прийнято одностайно.

 

 

Вирішили:

1.  З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України внести зміни до Статуту та затвердити його у новій редакції.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Гуржий Наталії Анатоліївні.

             3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства –                  Шевцовій Ірині Володимирівні та Лобовій Оксані Петрівні, а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних та недержавних установах.

 

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Гадяцький Ю.Л. запитав чи є у присутніх питання або зауваження та повідомив, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрив збори.

 

 

Голова зборів                                   ___________             Гадяцький Ю.Л.

 

 

Секретар зборів                   ___________             Гуржий Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProEmitent.INFO