Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  27.04.2018р. Аудиторський висновок за 2017р. разом з фінансовою звітністю


 Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал

Примітки до фінансової звітності за  2017 рік

Приватного Акціонерного Товариства «ХІММЕТ»

1. Інформація про товариство

 Приватне Акціонерне Товариство «ХІММЕТ»

 

Скорочена назва  ПрАТ «ХІММЕТ» (далі  «Товариство») (код ЄДРПОУ 33473408) зареєстроване 12 травня 2005 року та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Місцезнаходження Товариства: вул. Старокозацька, 40Б, блок 1, м. Дніпро, 49000, Україна.

Офіційна сторінка в Інтернеті: http://chimmet.academy.in.ua.

Адреса електронної пошти: chimmet@academy.in.ua

Основним видом діяльності Товариства є: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. складала 2 та 10 осіб, відповідно.

Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. учасниками Товариства були:

Учасники товариства:

31.12.2017

31.12.2016

 

%

%

ПРАТ «КБ «Транспортер»

18,71

18,99

ПРАТ « ЮК «ПРАВОЗАХИСТ     ІНВЕСТ»

6,00

1,62

ТОВ «СПЛІТ 2016»

6,56

7,10

ТОВ «ФОНДОВИЙ ТРЕЙДЕР»

6,82

-

ТОВ КУА «ГІЗ КАПІТАЛ»

8,99

-

ТОВ «ПРОМАТОМ»

-

8,99

ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД»

5,07

8,11

ТОВ «УСПЕНІВСЬКЕ»

7,61

4,56

Інші юридичні особи, які володіють менше 5%

40,24

50,63

Всього

100,00

100,00

Метою діяльності Товариства є:

·                     одержання прибутку від всіх видів підприємницької діяльності, не заборонених чинним законодавством України;

·               одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту учасника (ків) і членів трудового  колективу в  умовах ринкової економіки;

·              ефективне використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період що закінчився, 2017 рік, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності 01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.

За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період що закінчився, 2017 рік, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту.

Керівництвом Товариства прийнято рішення про не застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за період що закінчився,  2017 рік.

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску керівником Товариства 20 лютого 2018 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

2.6. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 2017 рік, тобто період з 01 січня по 31 січня 2017 року.

3. Суттєві положення облікової політики

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», коли ця справедлива вартість може бути використана як доцільна собівартість, а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

Особливістю облікової політики Товариства, яка застосована до формування фінансової звітності за період що закінчився, 1 півріччя 2017 року, є врахування вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Вплив вимог МСФЗ 1 на формування цієї фінансової звітності як першої фінансової звітності за МСФЗ більш детально наведено в розділі 4 цих Приміток.

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 7.2, 7.5 цих Приміток.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

 Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового активу або фінансового зобов’язання не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

3.3.2. Класифікація фінансових активів

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визначення та оцінка», фінансові активи класифікуються на чотири категорії:

·              фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;

·              інвестиції, що утримуються до погашення;

·              фінансові активи, що є в наявності для продажу: та

·              позики та дебіторська заборгованість.

Товариство класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає  встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового року.

Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Фінансовий  актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як призначений для торгівлі або є таким після первісного визнання.

Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони:

·         придбані або прийняті з метою їх продажу у найближчому майбутньому;

·         при первісному визнанні є частиною портфелю ідентифікованих фінансових інструментів, управління якими здійснюється спільно, та недавні операції з якими засвідчують тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або

·         є похідними інструментами (за винятком похідних інструментів, що представляють собою договори фінансової гарантії або класифіковані та ефективні інструменти хеджування).

Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операцій, визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення.

Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

До портфелю «фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» Товариство відносить:

·         боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що використовуються Товариством для отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час;

·         будь-які інші цінні папери, що визначаються Товариством на етапі первісного визнання як такі, щодо яких Товариство має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити).

Активи,що придбані в торговий портфель обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки. Товариство відображає такі прибутки та збитки у складі інших операційних прибутків/збитків.

Інвестиції, що утримуються до погашення

Якщо Товариство має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи,що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням операції. Після первісного визнання, вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективною відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення.

Товариство не класифікує будь-які фінансові активи, як утримувані до погашення, якщо Товариство на протязі поточного фінансового року або на протязі двох попередніх фінансових років продавала або рекласифікувала до настання строку погашення інвестиції, утримувані до погашення, на більш ніж незначну суму (більш ніж незначну в порівнянні з загальною сумою інвестицій, утримуваних до погашення), за винятком продажу або декласифікації, які:

·         мають місце незадовго до дати погашення фінансового активу (наприклад, менш ніж за три місяці до настання строку погашення), і тому можливе зміну ринкової процентної ставки не зробило б істотного впливу на справедливу вартість фінансового активу;

·         мають місце після отримання підприємством первісної основної суми фінансового активу практично в повному обсязі завдяки регулярним або авансовими платежами; або

·         пов’язані з окремою подією, яка знаходиться поза контролем організації, не є повторюваним, і підприємство не має розумних підстав, щоб передбачати настання такої події.

 

Інвестиції наявні для продажу

Наявні для продажу фінансові активи – це непохідні фінансові активи, які спеціально віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому сукупному прибутку.

До цього портфелю Товариство відносить:

·         боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Товариство не має  наміру і/або змоги тримати до дати їх погашення або наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення;

·         цінні папери, які Товариство готове продати у зв’язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов’язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;

·         акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість;

·         фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців;

·         частки у статутному або акціонерному капіталі Компаній, що не є асоційованими або дочірніми;

·         інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.

При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки в момент отримання прав на них.

3.3.3. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

 

3.3.4. Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, і включає комісійні, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахування амортизації, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.

Товариство у своєму обліку та звітності розрізняє наступні види дебіторської заборгованості:

 • дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;
 • дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами;
 • дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
 • дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів;
 • дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків;
 • інша поточна дебіторська заборгованість;
 • довгострокова дебіторська заборгованість.

Товариство оцінює вплив ефекту вартості грошових коштів у часі на статті короткострокової дебіторської заборгованості, як несуттєвий, тому враховує її за номінальною вартістю.

Довгострокова дебіторська заборгованість обліковується згідно із вищевикладеними принципами за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

У разі, якщо існують об’єктивні свідчення знецінення дебіторської заборгованості (прострочення платежів, фінансові труднощі боржника, його можливе банкротство та інше. Товариством створюється резерв під знецінювання, на основі принципів, викладених у розділі «Знецінення фінансових активів»

Дебіторська заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги

До складу дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариство відносить дебіторську заборгованість за вже реалізовані фінансові інвестиції та надані роботи або послуги (виручку за якими вже відображено), не оплачені покупцями.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Товариство відносить дебіторську заборгованість, що утворилася в результаті того, що постачальникам були виплачені грошові кошти, а продукція, товари, роботи або послуги ще не були отримані Товариством.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Товариство відносить дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету, Товариство веде облік у розрізі окремих податків, платежів та зборів.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Товариство відносить дебіторську заборгованість по сумі нарахованих дивідендів, відсотків, роялті, що підлягають надходженню.

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків Товариство відносить дебіторську заборгованість, що виникає у результаті операцій із пов’язаними сторонами, такими як учасники або засновники Товариства.

Інша поточна дебіторська заборгованість

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості Товариство відносить дебіторську заборгованість за договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ьа іншу дебіторську заборгованість.

Довгострокова дебіторська заборгованість

До складу довгострокової дебіторської заборгованості Товариство відносить всю дебіторську заборгованість строк погашення якої більше ніж через 12 місяців. Подальший облік такої заборгованості відбувається за принципами, наведеними вище.

3.3.5. Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

До інвестицій в асоційовані та дочірні компанії належать акції, корпоративні права та інші цінні папери з нефіксованим прибутком емітентів, які відповідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії, за винятком таких цінних паперів, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання.

Асоційоване підприємство – це субєкт господарювання, на який інвестор має суттєвий вплив.

Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики обєкта інвестування, але не контроль чи спільний контроль таких політик. Керівництвом Товариства визначено, що суттєвий вплив на підприємство можливий при володінні більш, ніж 20% капіталу товариства.

Дочірнє підприємство – товариство, в тому числі неакціонерне товариство, яке контролюється іншим субєктом господарювання – материнським товариством.

Контроль – право визначати фінансову та операційну політику підприємства з метою отримання  вигод від його діяльності. Керівництвом Товариства визначено, що контроль над підприємством можливий при володінні більш, ніж 50% капіталу товариства.

В своїй фінансовій звітності Товариство обліковує інвестиції у дочірні, спільні та асоційовані підприємства наступними методами:

·         за собівартістю;

·         відповідно до принципів МСБО (LAS) 39, викладених у розділі «Фінансові інструменти», з віднесенням такої інвестиції до певного портфеля.

Товариство визнає дивіденд від дочірнього підприємства, спільно контрольованого підприємства та асоційованого підприємства у складу прибутку або збитку в окремому звіті про прибутки і збитки, коли встановлено його право на отримання дивіденду.

3.3.6. Справедлива вартість

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за зобовязанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим свідченням справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на якому операції щодо  активів і зобов’язань мають місце із достатньою частотою та в достатніх обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення на поточній основі.

Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активному ринку, вимірюється як добуток ціни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кількості, що утримується організацією. Цей принцип дотримується, навіть якщо звичайний денний обсяг торгів на ринку не є достатнім, щоб абсорбувати кількість інструментів, які утримуються Товариством, і якщо заява на розміщення усієї позиції в межах однієї транзакції може вплинути на ціну котирування. Портфель похідних фінансових інструментів або інших фінансових активів і фінансових зобов’язань, які не торгуються на активному ринку, оцінюється за справедливою вартістю групи фінансових активів і фінансових зобов’язань на основі ціни, яка буде отримана від продажу чистої довгої позиції (активу) за певною групою ризику або від продажу чистої короткої позиції (зобов’язання) за певною групою ризику при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Це стосується активів, які обліковуються за справедливою вартістю на періодичній основі, якщо Товариство:

(а) управляє групою фінансових активів та фінансових зобов’язань на основі чистої позиції за певним ринковим або кредитним ризиком певного  контрагента, відповідно до внутрішньої стратегії інвестування та управління ризиками;

(б) надає інформацію за групами активів та зобовязань ключовому управлінському персоналу; та

(в) ринкові ризики, включаючи тривалість схильності до конкретного ринкового ризику (або ризиків). Що виникає у звязку з фінансовими активами і фінансовими зобовязаннями, по суті є рівнозначними. Методи оцінки, зокрема, моделі дисконтова них грошових потоків або моделі, що ґрунтуються на нещодавніх операціях на ринку на загальних умовах або на фінансових даних об’єктів інвестицій, застосовуються для оцінки справедливої вартості для певних фінансових інструментів, щодо яких  відсутня зовнішня ринкова інформація щодо ціноутворення.

Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії справедливої вартості наступним чином:

(і) Рівень 1 – це оцінки за цінами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для ідентичних активів та зобовязань;

(іі) – Рівень 2 – це методики оцінки з усіма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та зобовязаннями, безпосередньо (тобто, ціни) або опосередковано (тобто, визначені на основі цін), та

(ііі) Рівень 3 – це оцінки, які не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцінка вимагає значного застосування параметрів, за якими відсутні спостереження).

Перехід з рівня на рівень ієрархії справедливої вартості вважається таким, що мав місце станом на  кінець звітного періоду.

3.3.7. Витрати на проведення операції

Витрати на проведення операції – це додаткові витрати, що безпосередньо повязані із придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Додаткові витрати – це витрати, що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам ( у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають премії або дисконтів за борговими зобовязаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання.

3.3.8. Амортизована вартість

Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення основної суми боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані процентні доходи та нараховані процентні витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія ( у тому числі комісії, які переносяться на наступні періоди при  первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей у звіті про фінансовий стан.

3.3.9. Метод ефективної процентної ставки

Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються протягом очікувального терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна процента ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний серед понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних факторів, які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або отримані сторонами договору, що є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки.

3.3.10. Знецінення фінансових активів

На кожну звітну дату Товариство визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або групи фінансових активів.

Ознаками знецінення можуть бути:

 • погіршення ситуації на ринку;
 • збільшення факторів галузевого ризику;
 • погіршення фінансового стану емітента;
 • порушення порядку платежів;
 • висока ймовірність банкрутства емітента;
 • визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством.

3.3.11. Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю

Якщо існує об’єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), дисконтова них за первісною ефективною ставкою відсотка по фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу знижується або безпосередньо, або з використанням рахунку резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.

Спочатку Товариство оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об’єктивних ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових  активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються на  предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення.

Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, раніше визнаний  збиток від зменшення корисності відновляється. Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб  балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.

3.3.12. Фінансові активи, наявні для продажу

Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в  іншому сукупному прибутку, і при цьому мається об’єктивне свідчення знецінення активу, то накопичений збиток, визнаний у складі іншого сукупного доходу, повинен бути виключений зі складу капіталу і визнаний у прибутку чи збитку як коригування при декласифікації, навіть якщо визнання  фінансового активу не було припинено.

Сума накопиченого збитку, виключена з капіталу і визнана у прибутку чи збитку, являє собою різницю між витратами на придбання активу (за вирахуванням отриманих виплат основної суми та амортизації) та поточною справедливою вартістю, від знецінення цього фінансового активу, раніше визнаного в прибутку чи збитку.

Збитки від зменшення корисності, визнані у складі прибутку або збитку для інвестиції інструмент власного капіталу, класифікований як наявний для продажу, не слід сторнувати з відображенням переоцінки як прибутку чи збитку.

Якщо у наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту класифікованого як наявний для продажу, збільшується, і це збільшення можна об’єктивно віднести до події, що трапилася після визнання збитку від знецінення у прибутку чи збитку, то збиток від знецінення слід сторнувати, причому сума сторнування визначається у прибутку чи збитку.

3.3.13. Фінансові активи, що обліковуються за собівартістю

Якщо є об’єктивне свідчення наявності збитку від зменшення корисності інструмента власного капіталу (який не має котирування і не обліковується за справедливою вартістю, оскільки його справедливу вартість не можна достовірно оцінити), то сума збитку від зменшення  корисності оцінюється як різниця між балансовою вартістю фінансового активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтова них за поточною ринковою нормою прибутку для подібного фінансового активу. Такі збитки від знецінення корисності не слід сторнувати.

3.3.14. Рекласифікація

Товариство:

c        не повинно рекласифікувати похідний інструмент з категорії інструментів, «Оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку», протягом періоду володіння ним або поки цей інструмент знаходиться в обігу;

c        не повинно рекласифікувати будь-який фінансовий інструмент з категорії «Оцінюється за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутки або збитку», якщо після первісного визнання такий фінансовий інструмент був визначений підприємством як "оцінюваний за  справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку»; і

ü  може, якщо фінансовий актив більше не утримується з метою продажу або викупу в короткостроковій перспективі (незважаючи на те що такий фінансовий актив міг бути придбаний або прийнятий, головним чином, з метою продажу або викупу в короткостроковій перспективі), рекласифікувати такий фінансовий актив з категорії «оцінюваних за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку», за умови виконання умов, викладених у МСБО (LAS) 39.

Підприємство не повинно рекласифікувати будь-який фінансовий інструмент в категорію  «Оцінюється за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку» після первісного визнання.

3.3.15. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість – це фінансове зобовязання, що визначається як заборгованість Товариства перед іншими особами, яку Товариство зобовязано погасити.

Первісне визнання та подальша оцінка кредиторської заборгованості відбувається відповідно  до МСБО (LAS) 39 та вищевикладених принципів.

Товариство оцінює вплив ефекту вартості грошових коштів, у часі на статті короткострокової кредиторської заборгованості, як несуттєвий, тому враховує її за номінальною вартістю.

Довгострокова кредиторська заборгованість обліковується згідно із вищевикладеними принципами за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

До складу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариство відносить кредиторську заборгованість за вже придбані фінансові інвестиції чи інші активи та отримані роботи або послуги (витрати за якими вже відображено), ще не оплачені Товариством.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Товариство відносить кредиторську заборгованість Товариства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників Товариства. Товариство веде облік у розрізі окремих податків, платежів та зборів.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування Товариство відносить кредиторську заборгованість за відрахуванням на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці Товариство відносить кредиторську заборгованість з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками за одержаними авансами

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками за одержаними авансами Товариство відносить кредиторську заборгованість, що утворилася в результаті того, що Товариством були отримані грошові кошти від покупців, а продукція, товари, роботи або послуги ще не були відвантажені, виконані або надані.

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків Товариство відносить кредиторську заборгованість, що виникає у результаті операцій із повязаними сторонами, такими як учасники або засновники Товариства.

Інші поточні зобов'язання

До складу інших поточних зобов'язання Товариство відносить всю іншу кредиторську заборгованість, яка не була віднесена до інших категорій.

Інші довгострокові зобов'язання

До складу довгострокової кредиторської заборгованості Товариство відносить всю кредиторську заборгованість, строк погашення якої більше через 12 місяців. Подальший облік такої заборгованості відбувається за принципами, наведеними вище.

 

3.3.16. Припинення визнання фінансових активів та зобовязань

Припинення визнання фінансових активів

Товариство припиняє визнання фінансових активів коли:

·         активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність або

·         Товариство передало права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклала угоду про передачу, і при цьому

(і) Товариство передало в основному всі ризики та вигоди, повязані з володінням активами, або

(іі) Товариство не передало та не залишило в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинило здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив неповязаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж.

Припинення визнання фінансових зобов'язань

Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення терміну погашення відповідного зобов’язання.

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в умови існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.

3.3.17. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

3.4.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом:

меблі                                                                      - 20 - 33%.

інші                                                                        - 14 - 50%

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 33%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.5. Облікові політики щодо оренди

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

Фінансової оренди Товариство не має.

3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Відстрочені податки не розраховуються.

3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань

3.7.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

3.7.2. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

3.7.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна платня.

 

3.8. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

3.8.1 Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а)        Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

б)        за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

в)        суму доходу можна достовірно оцінити;

г)        ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; та

ґ)    витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

3.8.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

3.8.3. Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

Фінансова звітність була вперше підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за період -  рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. Відповідно, як це і зазначено в обліковій політиці, Компанія підготувала фінансову звітність, відповідно вимогам МСФЗ, які застосовні до звітних періодів, що починаються з 1 січня 2012 р. або пізніше.

При першому застосуванні МСФЗ, у Компанії не було необхідності в застосуванні винятків з вимог стандартів, які передбачені МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

5. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

·           подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;

·           відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

·           є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

·           є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

а)        вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;

б)        визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:

а)        вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та

б)        вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

5.5. Використання ставок дисконтування

Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 8,5% річних, за портфелем депозитів у доларах США – 4,0% річних.

5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

Коштів розміщених в банках, які знаходяться в стадії ліквідації немає.

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

 

Методики оцінювання

Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

 

Вихідні дані

Грошові кошти та їх еквіваленти

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Інструменти капіталу

Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Ринковий, витратний

Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Дебіторська заборгованість

Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Дохідний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Поточні зобов’язання

Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення

Витратний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

 

6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток

Впливу використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток у звітному періоді 1 півріччя 2017 року не відбувалося.

6.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

1 рівень

(ті, що мають котирування, та спостережувані)

2 рівень

(ті, що не мають котирувань, але спостережувані)

3 рівень

(ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)

 

Усього

 2017

2016

 2017

2016

 2017

2016

 2017

2016

Дата оцінки

31.12.17

31.12.16

31.12.17

31.12.16

31.12.17

31.12.16

31.12.17

31.12.16

Інвестиційна нерухомість

-

-

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

-

 

-

 

-

 

-

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі

 

-

 

-

-

 

-

 

-

Інвестиції, до погашення

-

-

Фінансова оренда

-

-

-

-

 

На кінець звітного періода Товариство обліковує акції ПрАТ «КБ «Транспортер»  в кількості 9912973шт. за собівартістю та акції прАТ «ЮК «Правозахист Інвест» в кількості 1405320шт. за собівартістю.

Станом на 31.12.2017 року котирувань на активному фондовому ринку вищевказаних акцій не виявлено. Для визначення справедливої вартості фінансових активів наявних для продажу, що не котируються на активному фондовому ринку, використовується сума, яку Товариство отримало б або заплатило б, щоб припинити договір на звітну дату, беручи до уваги стан ринку на даний період і кредитоспроможність сторін. Єдиним джерелом отримання такої інформацію є сайт www.smida.gov.ua в розділі «Інформація щодо вчинених правочинів поза фондовою біржою». Згідно інформацію з вищевказаного сайту, середня ціна за 2017 рік склала 1,75 грн за одну акцію ПрАТ «КБ «Транспортер» (при цьому балансова вартість складає 1,21 грн) та 3,21 грн за одну акцію прАТ «ЮК «Правозахист Інвест» (при цьому балансова вартість складає 3,21 грн). Враховуючи, що оборудки проводяться лише поза фондовою біржою» і ціна на них є менш реалістичною і не завжди відповідає справедливій вартості даних активів, було прийнято рішення не до оцінювати вищевказані фінансові активи.

 

6.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості

У звітному періоді 2017 рік та попередньому 2016 році переведень між рівнями ієрархії не було.

6.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії

У звітному періоді  2017 рік та попередньому 2016 році руху активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії не було.

6.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

 

 

 

Балансова вартість

Справедлива вартість

 2017 рік

2016 рік

2017 рік

2016 рік

1

2

3

4

5

Фінансові активи

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

-

-

-

-

Торговельна дебіторська заборгованість

-

-

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

-

1

-

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

-

-

-

-

Торговельна кредиторська заборгованість

5

2

5

2

               

 

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також довгострокових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 8.3.

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

7.1. Дохід від реалізації

 

 

 

 

2017 рік

2016 рік

Дохід від реалізації послуг, товарів

85

90

Дохід від реалізації обладнання, матеріалів

-

-

Інші операційні доходи

-

-

Всього доходи від реалізації

85

90

7.2. Собівартість реалізації

 

 

 

 

2017 рік

2016 рік

Собівартість реалізованих товарів

-

-

Собівартість реалізованих необоротних активів

-

-

Інші

     -

   -

Всього

-

-

7.3. Інші доходи, інші витрати

 

 

 

 

 

Інші доходи

2017 рік

2016 рік

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

46

-

Дохід від участі в капіталі

1

-

Всього

47

-

Інші витрати

2017 рік

2016 рік

Штрафи, пені

-

-

Собівартість  реалізованих фінансових інвестицій

-

12

Зменшення корисності необоротних активів

-

-

Списання необоротних активів

-

-

 

Збитки від зменшення корисності запасів

-

-

 

Збитки від реалізації необоротних активів

-

-

 

Списання безнадійної дебіторської  заборгованності

-

-

 

Всього

-

12

 

7.4. Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

2017 рік

2016 рік

 

Витрати на персонал

80

33

 

Утримання основних засобів

-

-

 

Витрати на охорону

-

-

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

-

 

 

Інші

47

44

 

Всього адміністративних витрат

127

77

 

7.5. Фінансові доходи та витрати

 

 

 

 

 

2017 рік

2016 рік

 

Процентні доходи

 

 

 

Процентний дохід за борговими цінними паперами

-

-

 

Відсотки на депозитному рахунку в банку

-

-

 

Всього процентні доходи

-

-

 

Процентні витрати

 

 

 

Банківські кредити та овердрафти

-

-

 

Фінансовий лізинг

-

-

 

Всього процентні витрати

 

           -

 

 

7.6. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

 

Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом.

Інші надходження (рядок 3095)

Стаття «Інші надходження» в результаті операційної діяльності в звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік складає 777 тис. грн.

До складу цієї статті були включені:

·           сума поверненої поворотної фінансової допомоги ПрАТ «КБ «Транспортер» згідно договору про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 27.12.2016 р. у розмірі 777 тис. грн.;

Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) (рядок 3100)

    В статті Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) Товариство відображає сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності, роботи, необхідні для забезпечення діяльності Товариства.

Витрачання на оплату праці (рядок 3105)

В статті Витрачання на оплату праці Товариство зазначає фактично виплачені грошові кошти на оплату праці працівників.

 

Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (рядок 3110)

В статті Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи відображається фактично сплачений Єдиний соціальний внесок.

 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (рядок 3115)

В статті Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів зазначаються фактично направлені грошові кошти на оплату податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов’язкових платежів.

·         Інші витрачання (рядок 3190)

Стаття «Інші витрачання» в результаті операційної діяльності в звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) за  2017 рік складає 55585 тис. грн..

До цієї статті були включені:

·             сума сплаченого розрахунково-касового обслуговування з банком ПАТ «Банк Авангард»  в розмірі 1 тис. грн;

·             сума сплачена за оренду приміщення ТОВ «Софт Кул», згідно договору 103/09/16-К40 від 01.09.16р. в розмірі 4 тис. грн.;

·             сума сплачена ТОВ «Дизайн Проект Консалт» за покупку частки (100%) в статутному капіталі ТОВ «БІТ Продакшн», згідно договору 17/12/08-1 від 08.12.17р. в розмірі 55000 тис грн.;

·             сума сплачена ТОВ «ДХК» по договору відступлення права вимоги від 12.12.17р в розмірі 580 тис. грн.;

Залишок коштів на кінець 2016 року (31.12.2016 року) відсутній, в той час на кінець 2017 року (31.12.2017 року) даний показник  становить 1 тис. грн., чистий відтік коштів за період 1 тис. грн.

 

 

7.7. Податок на прибуток

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

                                                                            31.12.2017     31.12.2016

Прибуток до оподаткування                                               5                   1

Прибуток до оподаткування від припиненої діяльності   0                     0

Всього прибуток до оподаткування                               9                     11

Податкова ставка                                                                 18%                18%

Податок за встановленою податковою ставкою              0                      0

Податковий вплив постійних різниць                              0                      0

Витрати з податку на прибуток                                       (1)                   (0)

Поточні витрати з податку на прибуток                                                  

 

7.7. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.

Станом на 31.12.2017 та 31.12.2016 р. р. у Товариства непоточних активів, утримуваних для продажу не існують.

7.8. Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2017 та 31.12.2016 р. р. у Товариства нематеріальні активи відсутні.

7.9. Основні засоби

Станом на 31.12.2017 та 31.12.2016 р. р. у Товариства основні засоби відсутні.

7.10. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку

Станом на 31.12.2017 року у Товариства є довгострокові фінансові інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств в сумі 55 001 тис грн. Товариство придбало частку (100%) ТОВ «БІТ Продакшн» згідно договору від 08.12.17р. Сума договору 55 000 тис грн. Доход від участі в капіталі за 2017 рік становив 1 тис. грн.

7.11. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

Станом на 31.12.2017 року фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю відсутні.

7.12. Довгострокова дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2017 року довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

7.13. Інвестиційна нерухомість

       Станом на 31.12.2017 року  та 2016 рік у Товариства інвестиційна нерухомість відсутня.

7.14. Торговельна та інша дебіторська заборгованість

 

 

31 грудня 2017

31 грудня 2016

Торговельна дебіторська заборгованість

   85

            90

Аванси видані

    1

              1

Розрахунки з бюджетом

-

          -

Інша дебіторська заборгованість

      28794

      44212

Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості

-

          -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

-

          -

Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості

-

          -

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.

Простроченої дебіторської заборгованості, станом на 31 грудня 2017 року та 2016 рік немає.

      Станом на 31 грудня 2017 року, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні періоди утворення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (без врахування впливу резерву сумнівних боргів):

 

 

 2017 рік

 

2016 рік

до 3-х місяців

   28880

 

     32810

від 3-х місяців до року

-

 

    9933

більше року

-

 

   1560

Разом

28880

 

  44303

-         заборгованість ТОВ «Фондовий трейдер» за надання інформаційно-консультативних послуг згідно дог. від 01.12.17 р. складає 85 тис. грн.;

-         заборгованість ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест» за продаж цінних паперів згідно дог. № БВ-71/17 від 22.12.17р складає 9414 тис. грн.;

-         заборгованість ТОВ «Фондовий Трейдер» за продаж цінних паперів згідно дог. № БВ-29/17 від 11.12.17р та БВ-89/17 від 28.12.17 складає 17207 та 2173 тис. грн. відповідно;

-         заборгованість по авансам виданим складає по ПАТ «НДУ» в сумі 1 тис грн.

7.15. Грошові кошти

 

 2017 рік

2016 рік

Каса та рахунки в банках, в грн.

  1

          -

Каса та рахунки в банках, в долл. США

   -

           -

Банківські депозити, в долл. США

 -

           -

Всього

1

          -

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років середньозважені процентні ставки по банківських депозитах, номінованих в доларах США,  з первісним строком погашення менше 90 днів складали 2,96% та 4,15% відповідно.

 

7.16. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капітал складав 98 564 тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований та сплачений капітал складав 98 564 тис. грн.

       Власний капітал підприємства включає зареєстрований капітал та нерозподілений прибуток. Станом на 31.12.2017 р. розмір статутного фонду (капіталу) відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого черговими загальними зборами учасників, Протокол № б/н від «05» квітня 2017 року., зареєстрованого 04.12.2017р. Відповідно до зазначеної редакції Статуту, статутний капітал Товариства становить 98 564 000 (дев’яносто вісім мільйонів п’ятсот шістдесят чотири  тисячі) гривень.

Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками Компанії станом  на 31 грудня 2017 року  є наступним:

 

Сума, грн

%

ПРАТ «КБ «Транспортер»

18 440 639

18,71

ПРАТ « ЮК «ПРАВОЗАХИСТ     ІНВЕСТ»

  5 916 565

6,00

ТОВ «СПЛІТ 2016»

  6 465 312

 

6,56

ТОВ «ФОНДОВИЙ ТРЕЙДЕР»

  6 723 635

6,82

ТОВ КУА «ГІЗ КАПІТАЛ»

  8 856 897

8,99

ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД»

  5 000 000

5,07

ТОВ «УСПЕНІВСЬКЕ»

  7 500 000

7,61

Інші юридичні особи, які володіють менше 5%

39 660 952

40,24

Разом

98 564 000

   100

 

7.17. Гранти та  субсидії

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років гранти та субсидії  товариство не отримувало.

 

7.18. Короткострокові забезпечення

      Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років короткострокових забезпечень у Товариства немає.

 

7.19. Короткострокові позики

        Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років Товариство не отримувало короткострокових позик.

 

7.20. Фінансова оренда

      Станом на 31 грудня 2017  та 2016 років Товариство не укладало договорів фінансової оренди.

 

7.21. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

 

 

 

2017 рік

2016 рік

Торговельна кредиторська заборгованість

 

    5

         2

Розрахунки з бюджетом

 

   1

         -

Одержані аванси

 

  -

         -

Заробітна плата та соціальні внески

 

   -

          1

Інші

 

     1775

      774

Всього кредиторська заборгованість

 

     1781

      777

Поточні зобов’язання  складаються з:

Торговельна кредиторська заборгованість:

-     заборгованість перед ПРАТ « Менеджмент Технолоджіз» за депозитарні послуги складає 2 тис. грн.;

-     заборгованість перед ТОВ « МА-2 » за послуги з комісії за переказ цінних паперів складає 3 тис. грн.

Інша кредиторська заборгованість:

-     заборгованість перед ТОВ « Фондовий Трейдер » за придбання цінних паперів по дог БВ-58/17 від 21.12.17р, складає 888 тис. грн.;

-     заборгованість перед ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології » за придбання цінних паперів по дог БВ-15/17 від 07.12.17р, складає 383 тис. грн.;

-     заборгованість перед ТОВ « ДХК » по дог відступлення права вимоги від 12.12.17р, складає 504 тис. грн.

 

7.23. Пенсії та пенсійні плани

Станом на 31 грудня 2017 р. та 2016 рік Товариство немає недержавну пенсійну програму з визначеними внесками.

8. Розкриття іншої інформації

8.1 Умовні зобов'язання.

8.1.1. Судові позови

Станом на 31 грудня 2017 року та 2016 рік проти Товариства немає поданих судових позовів, резерви у фінансовій звітності не створювалися.

8.1.2. Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:

·              підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під    контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;

·              асоційовані компанії;

·              спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;

·              члени провідного управлінського персоналу Товариства;

·              близькі родичі особи, зазначеної вище;

·              компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;

·              програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.

 

 

2017 рік

2016 рік

 

Операції з пов'язаними сторонами

Всього

Операції з пов'язаними сторонами

Всього

1

2

3

4

5

Реалізація

   -

      -

 -

            -

Придбання сировини та матеріалів

-

      -

-

-

Торгова дебіторська заборгованість

 -

        -

       -

            -

Торгова кредиторська заборгованість

-

        -

        -

            -

Компенсація провідному управлінському персоналу

5

5

2

2

Виплати единого соціального внеску провідному управлінському персоналу

      1

1

1

1

Короткострокові виплати працівникам

-

 

-

 

-

 

-

Виплати по закінченні трудової діяльності

 

    -

 

-

 

-

 

-

 

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.

Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між непов’язаними сторонами.

Пов’язаною стороною Товариства виступає:

-          управлінський персонал, а саме директор Пашковська Олена Миколаївна;

-          підприємства, у яких Товариство має контроль, а саме  ТОВ «БІТ Продакшн», у якого Товаритсво має 100% володіння.

Учасники Товариства не мають значний вплив на діяльність Товариства, повязаними сторонами не вважаються.

Протягом 2017 року операцій з повязаними сторонами не було.

Залишки розрахунків  по операціям з пов’язаними сторонами  станом на 31 грудня 2017 року відсутні

 

8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.

8.3.1. Кредитний ризик

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

·           ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;

·           ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);

·           ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;

·           ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.

 

Станом на 31 грудня 2017 року та 2016 рік фінансові активи, які або були прострочені, або знецінилися не існують, застави та інші форми забезпечення кредиту одержаних чи наданих немає.

8.3.2. Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.

Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період.

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства.

8.3.3. Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

 

 

 

 Рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

До 1 місяця

Від 1 місяця до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

Від 1 року до 5 років

Більше 5 років

Всього

1

2

3

4

5

6

7

Короткострокові позики банка

-

-

    -

-

-

  -

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

   1781

   -

-

-

-

  1781

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

-

-

         -

     -

     -

    -

Всього

  1781

  -

       -

    -

     -

  1781

Рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

До 1 місяця

Від 1 місяця до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

Від 1 року до 5 років

Більше 5 років

Всього

Короткострокові позики банка

-

-

      -

      -

       -

     -

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

    155

    244

     378

      -

       -

     777

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов 'язаннями

      -

      -

     -

      -

       -

     -

Всього

  155

    244

    378

      -

       -

     777

                 

 

8.4. Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

·           зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;

·           забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

8.5. Події після Балансу

 Події, що відбуваються між датою складання балансу станом на 31 грудня 2017 року і датою затвердження фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення у Компанії не існує.

 

 

           Директор                                                                                         О.М. Пашковська


 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ»

за фінансовий рік, що закінчився  31 грудня 2017 року

 

 

 

Учасникам, керівництву ПрАТ «ХІММЕТ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

 

Думка із застереженням

Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ»  (далі за текстом – «Товариство»), що складається із Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р., Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31.12.2017 року, приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2017 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

 

Основа для думки із застереженням

Короткострокові цінні папери Товариства, що включені до статті «Поточні фінансові інвестиції» відображені в звіті про фінансовий стан у сумі 16 475 тис. грн. і оцінюються як фінансові активи для продажу. Згідно облікової політики Товариства, для визначення справедливої вартості таких фінансових активів наявних для продажу, що не котируються на активному фондовому ринку, використовується сума, яку Товариство отримало б або заплатило б, щоб припинити договір на звітну дату, беручи до уваги стан ринку на даний період і кредитоспроможність сторін.

Джерелом отримання такої інформацію для Товариства є сайт www.smida.gov.ua в розділі «Інформація щодо вчинених правочинів поза фондовою біржою». Товариство обліковує дані фінансові інвестиції за ціною фактичних оборудок. Для визначення справедливої вартості даних акцій станом на 31.12.2017 року, враховуючи, що оборудки проводяться лише поза фондовою біржою і ціна на них є менш реалістичною та не завжди відповідає справедливій вартості даних активів, ми не змогли розрахувати суму можливих коригувань балансової вартості даного активу згідно МСБО 39 «Фінансові інструменти».

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.  Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими  в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

 

Ключові питання аудиту   

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань яких слід відобразити у нашому звіті.

 

Інша інформація (Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї)

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання Загальних зборів учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

Наша думка щодо річної фінансової звітності  не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітність або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Подальший опис нашої відповідальності за аудит фінансової звітності включено в додаток 1 цього звіту аудитора. Цей опис є частиною нашого звіту аудитора.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог

Перелік учасників, які є власниками 5% і більше часток на дату аудиторського висновку.

Станом на 31.12.17р. Статутний капітал Товариства становить 98 564 000 000 (дев'яносто вісім  мільйонів п'ятсот шістдесят чотири тисячі) гривень та оплачений в повному обсязі.

Статутний капітал Товариства поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями:

 

Акції
(за категоріями і типами) 

Кількість акцій
(шт.) 

Номінальна вартість акції
(грн.) 

Частка у Статутному капіталі
(%) 

Прості іменні

 98 564 000

(дев’яносто вісім тисяч п’ятсот шістдесят чотири мільйони)

1 грн.

(одна гривня)

100 %

Відповідно до реєстру власників цінних паперів вих. № 148199зв від 22.01.2018 року  ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 31.12.2017р. власниками частки статутного капіталу Товариства були:

 

Акціонер

Кількість акцій, що належить акціонеру,
шт.

Частка володіння,
%

Номінальна вартість.
тис. грн.

ПРАТ «КБ «Транспортер»

18 440 639

18,71

18 440 639

ПРАТ « ЮК «ПРАВОЗАХИСТ     ІНВЕСТ»

5 916 565

6,00

5 916 565

ТОВ «СПЛІТ 2016»

6 465 312

6,56

6 465 312

ТОВ «ФОНДОВИЙ ТРЕЙДЕР»

6 723 635

6,82

6 723 635

ТОВ КУА «ГІЗ КАПІТАЛ»

8 856 897

8,99

8 856 897

ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД»

5 000 000

5,07

5 000 000

ТОВ «УСПЕНІВСЬКЕ»

7 500 000

7,61

7 500 000

Інші юридичні особи, які володіють менше 5%

39 660 952

40,24

39 660 952

Всього

98 564 000

100,00

98 564 000

Відповідність розміру власного капіталу за даними фінансової звітності, складеної   за останній звітний період, вимогам, установленим нормативно-правовим актам Комісії.

Загальна сума власного капіталу (чистих активів) Товариства становить на 31.12.2017 р. становить  98 576 тис. грн., в т. ч. статутний капітал – 98 564 тис. грн., резервний капітал – 8 тис. грн., нерозподілений прибуток  – 4 тис. грн.

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам (опис оцінки із зазначенням формі внесків). Формування та сплата статутного капіталу.

Розмір статутного капіталу відповідає установчим документам. На початок звітного періоду  та станом на 31.12.2017 року статутний капітал оплачений в повному обсязі. Згідно Рішення чергових загальних зборів акціонерів затвердженого Протоколом б/н від 05.04.2017р. до статуту було внесено зміни щодо типу та найменування Товариства.  Змін в складі статутного капіталу в звітному періоді  не встановлено. Статутний капітал в звітному періоді не сплачувався.

Відсутність прострочених зобов’язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.

Прострочених зобов’язань Товариства станом на 31.12.2017 року не виявлено. Проведеними звірками розрахунків з бюджетом, фактів прострочених зобов’язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів, не виявлено.

Інформація стосовно напрямків використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу юридичної особи.

В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх використання в звітному періоді відсутні.

 

Інформація щодо пов’язаних осіб, які було встановлено аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності.

Аудитором не ідентифіковано інших пов’язаних осіб, крім тих, що визнає Товариство у Примітках (розкритті) до фінансової звітності, операції з ними носили звичайних характер.

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

Станом на 31.12.2017 року непередбачуваних активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі Товариства є достатньо високою, не виявлено.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий на фінансовий стан Товариства

Управлінський персонал Товариства не ідентифікує події чи умови, які  поставили  би під сумнів здатність продовжувати безперервну діяльність протягом 12 місяців.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу.

Інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, не виявлено.

Інша фінансова інформація відповідно до законодавства

Активів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, не виявлено.

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 2018 р. до дати цього звіту та не розкриті у фінансовій звітності, не виявлені.

 

Інші питання (елементи)

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"

Код ЄДРПОУ:  33473408

Юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СТАРОКОЗАЦЬКА, будинок 40Б, БЛОК 1

Дата державної реєстрації: Дата запису: 12.05.2005

Номер запису: 1 224 102 0000 011558

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний);

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Дата внесення змін до установчих документів.

Згідно Рішення чергових загальних зборів акціонерів затвердженого Протоколом б/н від 05.04.2017р. до статуту було внесено зміни щодо типу та найменування Товариства.   

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 27.07.2022 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:  № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 р. № 279/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 р. Строк дії свідоцтва до 27.07.2022  року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: № П 000197, видане НКЦПФР 24.02.2014 року, дійсне до 27.07.2022 року.

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ.

Захарова Т.В., Сертифікат аудитора серії а № 006398 від 24.04.2008р. виданого АПУ.

Чулковська І.В., Сертифікат аудитора серії а № 004127 від 28.01.2000р виданого АПУ.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В’ячеслава Липинського), 10, тел. 044-228-62-56.

Умови договору на проведення аудиту: Договір № 29/01/2018-4  від 29.01.2018 р., дата початку проведення  аудиторської перевірки 02.02.2018р., дата завершення – 20.02.2018 року.

 

 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є

цей звіт незалежного аудитора, є

 

 

Аудитор                                                                                                                   Захарова Т.В.

Сертифікат аудитора серії а № 006398

від 24.04.2008р., чинний до 24.04.2018р. року

 

 

Директор, аудитор                                                                                                   Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127

Від 28.01.2000р., чинний до 28.01.2019р.

 

м. Київ                                                                                                          

«20» лютого 2018 року

 

                                                                                                                                             Додаток 1

 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть

примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ProEmitent.INFO