Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  08.04.2015р. Висновок Ревізора за 2014р.


Висновок Ревізора  

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ХІММЕТ»

 

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності

 

акціонерного товариства за результатами 2014 р.


 

     У відповідності із пунктом 12.8. Статуту ПАТ «Хіммет» (далі – Товариство) Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства Бондаренко О.В. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його діяльності  у 2014 році. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2014 року, Звіту про фінансові результати за 2014 рік, складених відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.    

                                                                         

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ХІММЕТ» за 2014 рік  (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

114670

99317

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

3465

2565

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

72431

74060

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1

6

Нерозподілений прибуток 

3

2

Власний капітал 

98570

98568

Статутний капітал 

98564

98564

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

16100

749

Чистий прибуток (збиток) 

2

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

98564000

98564000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3

2

                                                                          

 

     На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства, слід відзначити що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV                        (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

У фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Станом на 31 грудня 2014р.  статутний капітал Товариства становив 98564 (дев`яносто вісім мільйонів п`ятсот шістдесят чотири) тисячі гривень. Він поділяється на 98564000 (дев`яносто вісім мільйонів п`ятсот шістдесят чотири тисячі) акцій, кожна номінальною вартістю 1 (одна) гривня.  Всі акції Компанії прості іменні, випущені у бездокументарній формі.

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Фактів зловживань та перекручувань фінансових показників Товариства з боку керівництва Товариства не встановлено.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність                                      ПАТ «ХІММЕТ» про результати господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

 

 

 

Ревізор ПАТ «ХІММЕТ»             ______________      /О.В. Бондаренко/

 

 

ProEmitent.INFO