Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  Висновок Ревізора за 2013 рік


                                                                                 Висновок Ревізора  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «ХІММЕТ»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У відповідності із пунктом 12.8 Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства Бондаренко О.В. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його діяльності  у 2013 році. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2013 року, Звіту про фінансові результати за 2013 рік, складених відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.                                                                              

                                           

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

99317

108528

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

2565

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

74060

71087

Грошові кошти та їх еквіваленти 

6

-

Нерозподілений прибуток 

2

3

Власний капітал 

98568

98567

Статутний капітал 

98564

98564

Довгострокові зобов'язання 

8674

-

Поточні зобов'язання 

749

1287

Чистий прибуток (збиток) 

1

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

98564000

98564000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2

2

                                                                          

На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства, слід відзначити що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV                        (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419.

 

У фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2013р. становить 98568 тис. грн.

 

Складові чистих активів (власного капіталу) наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал

98564

Резервний капітал

2

Нерозподілений прибуток

2

Власний капітал (Активи-Зобов’язання)

98568

 

 

За даними Товариства протягом 2013 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

(9 931 700,00)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

 

1. ДД-97/280513/26 від 28.05.13  продаж сертифікатів    10 860 416,00            Наглядова рада

 

2. ДД-11732/13 від 25.10.13          придбання акцій         11 760 000,00               Наглядова рада

 

3. ДД-197/251013/19 від 25.10.13  продаж акцій             11 760 022,00                Наглядова рада

 

4. ДД-12217/13 від 04.12.13     придбання сертифікатів   10 763 520,00                 Наглядова рада

 

5. ДД-12241/13 від 13.12.13     придбання сертифікатів   13 702 200,00                 Наглядова рада

 

 

 

 

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2013 рік

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність                                      ПАТ «ХІММЕТ» про результати господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

 

                                                               

 

Ревізор  ПАТ «ХІММЕТ»                      ________________                             /О.В. Бондаренко/

 

ProEmitent.INFO