Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  2012 Висновок аудитора та річна фінансова звітність


и України №182/10 від 27

Вих. № 2013-1-29/1  від  11.02.2013р.

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХІММЕТ»

 за 2012 рік

 

 

Акціонерам та Правлінню

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХІММЕТ»

Національній комісії  з цінних паперів та фондового ринку України

 

Основні відомості про аудиторську фірму

 

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475.  Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

 

Керівник з аудиту

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір № 98-2012-А від 20.12.2012р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту – 03.01.2013р.;

Закінчення проведення аудиту – 11.02.2013р.

 

Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ»

 

Повна назва

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ХІММЕТ» (далі – Товариство)

Місцезнаходження: 

49000, Дніпропетровська область,
м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, Блок 1

Код ЄДРПОУ

33473408

Реєстраційні дані: 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 12.05.2005 р.
№ 1 224 102 0000 011558

Види діяльності за КВЕД:

63.99 – Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;

46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;

70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Керівник:

Гуржий Наталія Анатоліївна

Контактний телефон:

(056)3739793

 

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІММЕТ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

 

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

 

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Товариство відображає видані довгострокові векселі за номінальною вартістю у сумі 8674 тис. грн. без врахування сумі дисконтування.

Умовно-позитивна думка

 

На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІММЕТ» станом на 31 грудня 2012р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, та Листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

 

Зазначеними документами визначено наступне:

а) Відповідно до  абз. 3 п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, Товариство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01.01.2012 р.   

б) Відповідно до Листа Національного банку України, Міністерства фінансів України, державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702 у разі, якщо дата переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) 01.01.2012р.:

- у фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу);

- складається баланс станом на 01.01.2012 за вимогами МСФЗ;

- для складання попередньої фінансової звітності за 2012 рік і першої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2013, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;

- перша фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.

 

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

 

1. Активи

 

За станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились на 12,1 % і відповідно складають 108528 тис. грн.

 

Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості на 40999 тис. грн.

 

На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

2. Зобов'язання

 

Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012р. зменшились до рівня 9961 тис. грн., тобто в 2,5 рази.

 

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення сумі векселів виданих на 9397 тис. грн.  та інших поточних зобов’язань на 5529 тис. грн.

 

На нашу думку, за винятком впливу на величину зобов'язань питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

3. Власний капітал

 

На нашу думку, за винятком впливу на величину власного капіталу питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис. грн.

Статутний капітал

98564

Нерозподілений прибуток

3

 

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

 

4. Вартість чистих активів

 

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 98567 тис. грн.

 

Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

 

5. Сплата статутного капіталу

 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2012 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів, Протокол б/н від 22.03.2012р., зареєстровано 05.06.2012 р. № 12241050019011558.

 

Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 98564000 (дев`яносто вісім мільйонів п`ятсот шістдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) гривень. Статутний фонд поділяється на 98564000 (дев`яносто вісім мільйонів п`ятсот шістдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій, кожна номінальною вартістю 1 (одна) гривня.

 

Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

 

6. Фінансовий результат за звітний період

 

За 2012р. Товариством отримано доходів у сумі 155811 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 155802 тис. грн.

 

Витрати Товариства  за 2012 рік складають 155810 тис. грн.,

Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 35 тис. грн. та інші  витрати (собівартість реалізованих фінансових інвестицій) – 155773 тис. грн.

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 0 тис. грн. 

 

На нашу думку, за винятком впливу на фінансовий результат питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. За результатами фінансово-господарської діяльності 2012 року Товариство має чистий прибуток у сумі 1 тис. грн.

 

Інша інформація

 

7. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку станом на звітну дату не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку (крім торговців цінними паперами).

8.1. Протягом 2012 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

 

9. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

 

10. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

 

11. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

 

На нашу думку, інформація про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», у всіх суттєвих аспектах розкрита відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

За даними Товариства протягом 2012 року відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

 

№ п/п

Особлива інформація

Зміст інформації

1

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Не було

2

прийняття рішення про викуп власних акцій

Не було

3

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Не було

4

отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Не було

5

зміну складу посадових осіб емітента

1.    Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Хіммет» (далі – Товариство) від 22.03.2012р. прийнято наступні рішення:

      1. У зв’язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства про припинення його повноважень, як члена Наглядової ради Товариства, відкликати з 22.03.2012 року Наглядову раду Товариства у попередньому складі:

      Член Наглядової ради – Гадяцький Юрій Леонідович. Перебував на даній посаді з 08.04.2011р. (1 рік);

      Член Наглядової ради – Фещенко Олена Миколаївна. Перебувала на даній посаді з 08.04.2011р. (1 рік);

      Член Наглядової ради – Хлівенко Віталій Григорович. Перебував на даній посаді з 08.04.2011р. (1 рік);

      2. Обрати з 23.03.2012р. строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі в кількості трьох осіб:

 

 

 

      Член Наглядової ради – Пашкова Людмила Леонідівна. Протягом своєї діяльності обіймала посади інженера, інженера-програміста, техніка, паспортиста, оператора ПЕВМ, начальника відділу, провідного спеціаліста, начальника фінансово-економічного відділу, провідного фахівця по фондовим питанням;

      Член Наглядової ради – Жовненко Наталія Анатоліївна. Протягом своєї діяльності обіймала посади секретаря, спеціаліста відділу архіву, фахівця відділу депозитарної діяльності;

      Член Наглядової ради – Журавель Ганна Сергіївна. Протягом своєї діяльності обіймала посади інженера по проектно-кошторисній роботі, менеджера з адміністративної діяльності, менеджера.

      Всі вказані вище особи, акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають.

 

6

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

1.   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 08.02.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Тера-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058) становив 17,2612% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «Тера-Інвест» складає 4 240 685 (чотири мільйони двісті сорок тисяч шістсот вісімдесят п’ять) штук простих іменних акцій товариства, що становить 4,3025 % голосуючих акцій Товариства.

2.    ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 20.03.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сіфаб» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 33907890) становив 8,8583% голосуючих акцій Товариства.

 

 

З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «ЗНКІФ «Сіфаб» складає 15 143 192 (п’ятнадцять мільйонів сто сорок три тисячі сто дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, що становить 15,3638% голосуючих акцій Товариства.  

3. УБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 13.04.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сіфаб» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 33907890) становив 15,3638 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «ЗНКІФ «Сіфаб» складає 14 713 192 (чотирнадцять мільйонів сімсот тринадцять тисяч сто дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, що становить 14,9276 % голосуючих акцій Товариства.

4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 10.07.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сіфаб» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 33907890) становив 14,9276 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «ЗНКІФ «Сіфаб» складає 18 467 817 (вісімнадцять мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч вісімсот сімнадцять) штук простих іменних акцій, що становить 18,7369 % голосуючих акцій Товариства.

5.      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 10.10.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство).

 

 

Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сіфаб» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 33907890) становив 18,7369 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «ЗНКІФ «Сіфаб» складає 5 330 375 (п’ять мільйонів триста тридцять тисяч триста сімдесят п’ять) штук, що складає 5,4080% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний Брокер» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) становив 0,7609 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих акцій ТОВ «Центральний Брокер» становить 10 001 890 (десять мільйонів одна тисяча вісімсот дев’яносто) штук, що становить 10,1476% голосуючих акцій Товариства.

7

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Не було

8

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

Не було

9

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію

Не було

10

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента

Не було

 

 

12. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

 

13. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства».

 

14. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

 

15. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

 

На нашу думку прийняття рішення про виконання значного правочину протягом звітного періоду здійснювалося Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

 

За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано наступні значні правочини:

№ п/п

Зміст значного правочину

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності, грн.

(10 852 800,00)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

 

 

 

 

 

1.

БВ-87/110512/82 від 14.05.12р.  придбання акцій     

18 754 000,00 (17,28%)             

Наглядова рада

2.

ДД-243/201212/90 від 24.12.12р.  придбання сертифікатів

19 773 376,00 (18,22%)

Наглядова рада

3.

ДД-18687/12 від 29.12.12р. придбання акцій               

12 998 643,38  (11,98%)

Наглядова рада

4.

ДД-18707/12 від 29.12.12р. продаж акцій                   

24 199 998,12     (22,3%)

Наглядова рада

 

 

 

Виконавчий директор

ТОВ АФ «АленАудит»                                                                        О.В. Іонова

 

11.02.2013р.

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                      «ХІММЕТ»

 

Фінансова звітність згідно з МСФЗ

за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.         Сфера діяльності

Публічне акціонерне товариство «Хіммет» (далі - «Компанія») зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Основною діяльністю Компанії є надання інших інформаційних послуг.

Юридична адреса Компанії: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1

2.         Основи підготовки фінансової звітності

Заява про відповідність

Ця фінансова звітність підготовлена ​​відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі - МСФЗ).

Основа складання фінансової звітності

Ця фінансова звітність була підготовлена ​​відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком оцінки окремих фінансових інструментів по поточним ринковим цінам, згідно МСФЗ № 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

Функціональна валюта та валюта подання

Фінансова звітність представлена ​​в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Вся фінансова інформація, представлена ​​в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше.

Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період.

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому

Фінансова звітність булла підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.

При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками світової економічної кризи. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

Застосування нових стандартів та інтерпретацій

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, Компанія застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні річної звітності, починаючи з 1 січня 2012 р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Компанії.

Зміни в обліковій політиці

Компанія вперше застосувала МСФЗ. В зв’язку з цим, застосування облікової політики, яка була використана при підготовці даної фінансової звітності, а також застосування нових стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової політики.

Стандарти та інтерпретації, випущенні, але ще не застосовані

На дату затвердження фінансової звітності Компанії наступні стандарти та інтерпретації були випущені, але не вступили в силу:

Стандарти та інтерпретації

 

Застосовуються до річних звітів, що починаються не раніше

МСБО 19 «Винагорода робітникам» (змінений)

 

1 січня 2013

МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» (змінений)

 

1 січня 2013

МСБО 32 «Фінансові інструменти – розкриття та представлення  інформації» (змінений)

 

1 січня 2014

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти – розкриття» (змінений)

 

1 січня 2013

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (змінений)

 

1 січня 2015

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»

 

1 січня 2013

МСФЗ 11 «Договори про спільну діяльність»

 

1 січня 2013

МСФЗ 12 «Розкриття інформації  про інвестиції в інші підприємства»

 

1 січня 2013

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»

 

1 січня 2013

 

Керівництво Компанії планує застосувати всі вищевказані стандарти у фінансовій звітності за відповідні періоди. Вплив застосування даних стандартів на фінансову звітність за майбутні періоди в даний час оцінюються керівництвом.

 

 


3.         Основні положення облікової політики

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених у цій фінансової звітності.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи Компанії, в основному, включають науково технічні розробки, що використовуються для виготовлення продукції та ліцензії на ліцензовані види діяльності. Витрати на створення та придбання нематеріальних активів капіталізуються на основі витрат, понесених при їх створенні. Витрати на придбання та створення нематеріальних активів рівномірно амортизуються протягом терміну їх використання. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):

Право власності на науково технічні розробки

 

10

Ліцензії

 

5-10

Право власності на товарні знаки

 

10

 

Очікувані терміни корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються у кінці кожного звітного року. У випадку необхідності проводяться відповідні зміни в оцінках, щоб врахувати їх ефект у майбутніх звітних періодах.

Основні засоби

Об’єкти основних засобів відображаються по фактичній собівартості за вирахуванням накопичених сум амортизації та збитків від знецінення. Щорічно керівництво Компанії визначає відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості. У випадку виявлення суттєвих відхилень проводиться їх переоцінка. З цією метою залучається професійний оцінщик. У подальшому переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регулярністю, щоб не допустити суттєвої різниці балансової вартості від тієї, яка б була визначена з використанням справедливої вартості на кінець звітного періоду.

Дооцінка балансової вартості, у результаті переоцінки основних засобів, відноситься на резерв з переоцінки, що відображений у розділі власного капіталу звіту про фінансове становище, крім тієї частини, в якій вона відновлює суму зменшення вартості  від переоцінки того самого активу, раніше визнаного в прибутках або збитках. Уцінка балансової вартості включається в прибутки чи збитки, за винятком випадків, коли уцінка безпосередньо компенсує дооцінку балансової вартості того самого активу в попередньому періоді і відноситься на зменшення резерву з переоцінки. Накопичена на дату переоцінки амортизація основних засобів перераховується пропорційно зміні балансової вартості активу в брутто-оцінці таким чином, щоб балансова вартість активу після переоцінки була рівна його переоціненій вартості.

Різниця між амортизацією, нарахованою на первісну вартість активу, та амортизацією, нарахованої на балансову вартість активу, щорічно перекласифікується з резерву з переоцінки в нерозподілений прибуток. Після вибуття активу залишковий резерв з переоцінки такого активу перекласифікується в нерозподілений прибуток.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання відповідних активів. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):

 

 

 

Земля

 

Не амортизується

Будівлі та споруди

 

50-100

Виробниче обладнання та інвентар

 

5-20

Транспортні засоби

 

8-20

Офісні меблі та обладнання

 

5-15

Інші

 

5-15

 

При проведенні технічних оглядів, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовій вартості об'єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання.

Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється.

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного фінансового року та коректуються в міру необхідності.

Інвестиційна нерухомість

Об’єкти інвестиційної нерухомості відображаються згідно моделі обліку по фактичним витратам за виключенням об’єктів, які призначені для продажу. Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках): 50 – 100 років.

Переведення до категорії інвестиційної нерухомості або виключення з даної категорії проводиться тільки при зміні призначення об'єкта, що підтверджується:

-   початком використання нерухомості як нерухомість, зайняту власником, при переведенні з інвестиційної нерухомості в категорію нерухомості, займаної власником;

-   початком реконструкції з метою продажу, при перекладі з переведенні з інвестиційної нерухомості  до запасів;

-   завершенням періоду, протягом якого власник займав нерухомість, при переведенні з категорії нерухомості, зайнятої власником, до інвестиційної нерухомості  ; або

-   початком операційної оренди за договором з іншою стороною, при переведенні із запасів до інвестиційної нерухомості.

Якщо окремий об’єкт інвестиційної нерухомості одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартість такого об’єкту розподіляється пропорційно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду

Зменшення корисності активів

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, то розраховується вартість відшкодування активу з метою визначення розміру збитків від знецінення (якщо такий має місце). Вартість очікуваного відшкодування активу - це більша з двох значень: справедлива ​​вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та вартість використання активу. Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком активів, що не генерують надходження грошових коштів  і, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групою активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається таким, корисність якого зменшилася і списується до вартості відшкодування. При оцінці вартості використання активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період у складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого зменшилася.

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очікуваного відшкодування. Раніше визнані збитки від зменшення корисності відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. У зазначеному випадку балансова вартість активу підвищується до очікуваного відшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попередні періоди не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування вартості визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Після такої зміни вартості, майбутні амортизаційні відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартість активу, за вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі протягом строку корисної служби.

Визнання фінансових інструментів

Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму балансі тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на інструменти. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції.

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються на чотири категорії:

-   фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток;

-   позики та дебіторська заборгованість;

-   інвестиції, що утримуються до погашення; і

-   фінансові активи, що є в наявності для продажу.

При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс, у разі, якщо це не інвестиції, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу. Коли Компанія стає стороною за договором, то вона розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.

Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового року.

Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу в терміни, встановлені законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.

Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі справедливої ​​вартості, відповідно до прийнятих управлінням ризиків або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції, визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються в прибутках або збитках.

Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, й включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахування амортизації, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.

При первісному визнанні, видані позики обліковуються за справедливою вартістю виданих коштів, що визначається з використанням ринкових відсоткових ставок на подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від відсоткової ставки за виданою позикою. Надалі позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом терміну, на який видано позику. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при погашенні.

Позики, термін погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів.

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються із залишків грошових коштів і депозитів до запиту з початковим терміном погашення три місяці або менше. Банківські овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невід'ємну частину управління грошовими коштами Компанії, є компонентом грошових коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про рух грошових коштів.

Інвестиції, наявні для продажу

Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому сукупному прибутку.

При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки в момент отримання прав на них.

Інвестиції, що утримуються до погашення

Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов'язані з проведенням операції. Після первісного визнання, вони  оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Будь-який продаж або перекласификація інвестицій, що утримуються до погашення у сумі, що перевищує істотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификації всіх інвестицій, утримуваних до погашення, на інвестиції, наявні для продажу. Це допоможе запобігти Компанії класифікувати інвестиційні цінні папери у якості таких що є в наявності для продажу,  протягом поточного та двох наступних фінансових років.

Справедлива вартість

Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак, для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої ​​вартості необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов'язково вказувати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та / або методів оцінки може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б випливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Компанії. Оцінка справедливої ​​вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам та інших факторів.

Оцінка справедливої ​​вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб оцінити вартість очікуваної ф'ючерсної угоди активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість), пов'язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої ​​вартості і тому не враховувалася в цій звітності.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії включають грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші зобов'язання і позики. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.

Протягом звітного періоду Компанія не використовувала ніяких фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.

Непохідні фінансові зобов'язання

При первісному визнанні фінансові зобов'язання можуть бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо дотримані наступні критерії:

-   віднесення в категорію виключає або суттєво знижує непослідовність в методах обліку, яка в іншому випадку виникла б при оцінці зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;

-   зобов'язання є частиною групи фінансових зобов'язань, управління якими здійснюється і результати, за якими оцінюються на підставі справедливої ​​вартості, відповідно до політики управління ризиками;

-   фінансове зобов'язання містить вбудований похідний інструмент, який необхідно окремо відобразити у фінансовій звітності.

Станом на 31 грудня  Компанія не мала фінансових зобов'язань, які могли б бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованість та інші короткострокові монетарні зобов'язання, які спочатку визнаються за справедливою вартістю, надалі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентні зобов'язання надалі оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-які відсоткові витрати, що підлягають погашенню за період, мають постійну ставку в складі зобов'язань звіту про фінансовий стан. У даному разі відсоткові витрати включають початкові витрати на ведення операції і знижку, що підлягає виплаті після погашення, а також будь-який відсоток або купон, що підлягають виплаті, поки зобов'язання залишаються непогашеними.

Знецінення фінансових активів

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або групи фінансових активів.

Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю

Якщо існує об'єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.

Спочатку Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об'єктивних ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення.

Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.

По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку, якщо існує об'єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи інших істотних фінансових труднощів дебітора) того, що Компанія не отримає всі суми, що належать їй відповідно до умов поставки. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними.

Фінансові активи, наявні для продажу

Сума збитку від знецінення інвестицій, наявних для продажу, визнається шляхом віднесення до прибутку або збитків, визнаного в іншому сукупному доході, і представленого за справедливою вартістю в резервному капіталі. Накопичений збиток, переміщений з іншого сукупного доходу і визнаний у прибутках і збитках, представляє собою різницю між вартістю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизації, і справжньої справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутках та збитках. Зміни резервів під знецінення, пов'язаних з тимчасовою вартістю, відображаються як частина процентного доходу.

Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи

Визнання фінансового активу (або, якщо доречно, частини фінансового активу, або частини групи подібних фінансових активів) припиняється у разі:

-   закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;

-   збереження Компанією права на отримання грошових надходжень від такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без істотних затримок; або

-   передачі Компанією належних їй прав на отримання грошових надходжень від такого активу і якщо Компанія або а) передала практично всі ризики і вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з ним, але при цьому передала контроль над активом.

У разі якщо Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від активу, при цьому не передавши й не зберігши за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив відображається в обліку в розмірі подальшої участі компанії в цьому активі. Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншою з двох сум: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою компенсації, яка може бути пред'явлена ​​Компанії до оплати.

Фінансові зобов'язання

Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення терміну погашення відповідного зобов'язання.

При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період

Операції в іноземних валютах

Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності. Операції у валютах, відмінних від української гривні, спочатку відображаються за курсами обміну, що переважили на дати здійснення операцій. Монетарні активи і зобов'язання, деноміновані в таких валютах, перераховуються в гривні за курсами обміну, чинним на звітну дату. Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Немонетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, які відображені у звітності за первісною вартістю, перераховуються в гривні за курсом обміну на дату здійснення операції.

Протягом звітних періодів, які представлені у даній звітності, Компанії не здійснювала будь-яких операцій в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках у банках. Еквіваленти грошових коштів включають короткострокові інвестиції з початковим терміном погашення три місяці або менше, які можуть бути конвертовані в певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Передоплати постачальникам

Передоплати постачальникам відображаються за їх чистою вартістю реалізації за вирахуванням резерву під сумнівну заборгованість.

Запаси

Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох: собівартості та чистої вартості реалізації. Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу середньозваженої оцінки. Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням оціночних витрат на доробку і витрат, необхідних для здійснення торгової угоди. Запаси періодично переглядаються з метою створення резервів під погіршення якості, старіння або надлишок запасів.

Торгова та інша  кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а згодом відображається за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.

Аванси, отримані

Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а згодом відображаються за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.

Кредити та позики

Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю, що становить отримані надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здійснення операцій. Після первісного визнання всі кредити і позики відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Прибутки та збитки відображаються у складі чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесі амортизації. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий термін погашення настає протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат

(i)  Державний пенсійний  план з фіксованими внесками

Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою роботодавець повинен здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки відображаються у періоді, в якому нараховується заробітна плата.

(iі) Державний пенсійний  план з фіксованими виплатами

Компанія зобов’язана компенсувати державі  суми пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам, які працювали протягом  певного часу у шкідливих умовах. Такі умови визначені  нормативно-правовими актами України. Такі працівники мають право виходу на пенсії до настання пенсійного віку та на пенсійне забезпечення, передбачене при досягненні  пенсійного віку, визначеного нормативно-правовими актами України.

Чиста сума цих зобов’язань розраховується  шляхом оцінки суми майбутніх виплат, пропорційно стажу роботи зі шкідливими умовами працівника у попередніх та звітному періодах . Сума цих виплат дисконтується  для визначення приведеної  вартості. Ставка дисконту визначається на основі прибутковості на дату балансу за високоякісним корпоративних облігаціях, терміни, погашення яких співпадають з термінами погашення зобов'язань підприємства.  Розрахунок  проводиться з використанням методу прогнозуємо умовної одиниці.

Оренда

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються всі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов'язані з операційною орендою, відображаються у звіті про прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу нарахування доходів протягом терміну оренди.

Потенційні зобов'язання

Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.

Резерви

Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія передбачає отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування.

Визнання доходів

Дохід від реалізації послуг з основної діяльності визнається за принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Компанія одержить економічні вигоди, пов'язані з проведенням операції і сума доходу може бути достовірно визначена. Сума доходу визначається на основі застосування тарифів на послуги, затверджених керівництвом Компанії.

Доходи від інших продажів визнаються при дотриманні всіх наступних умов:

-   Всі існуючі ризики і вигоди, що випливають з права власності на товар, переходять від Компанії до покупця;

-   Компанія не зберігає за собою управлінські функції, що випливають з права власності, а також реальний контроль над проданими товарами; і

-   Витрати, які були понесені або будуть понесені в зв'язку з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Чисті фінансові витрати

Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки від дисконту фінансових інструментів. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати по відсотках, пов'язані з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відкладений податок. Поточний та відкладений податок на прибуток відображається в складі прибутків та збитків за період за виключенням тієї їх частини, яка відноситься до операцій, що визнаються безпосередньо  у складі власного капіталу чи в складі іншого сукупного прибутку.

Поточний податок

Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у відношенні оподатковуваного прибутку чи податкових збитків за рік, розрахованих на основі діючих чи по суті введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов’язань по сплаті податку на прибуток за минулі роки.

Відкладений податок

Відкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всіх тимчасових різницях на звітну дату між балансовою вартістю активів і зобов'язань, для цілей фінансового обліку та вартістю, що приймається до уваги в податковому обліку.

Відкладені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли:

-   відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу, або зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, а ні на оподатковуваний прибуток або збиток; і

-   щодо оподатковуваних тимчасових різниць, що відносяться до інвестицій у дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній діяльності, якщо материнська компанія може контролювати розподіл у часі сторнування тимчасової різниці, або існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.

Відкладені податкові активи визнаються по всім оподатковуваним тимчасовим різницям та перенесенню на наступні періоди невикористаних податкових збитків, якщо існує ймовірність отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову різницю що віднімається, а також використовувати податкові збитки, перенесені на наступні періоди , крім випадків, коли:

-   відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і який на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток або збиток; і

-   щодо тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній діяльності, відкладені податкові активи визнаються, тільки якщо існує ймовірність сторнування тимчасових різниць в осяжному майбутньому і буде отриманий оподатковуваний прибуток, у відношенні якого можна застосувати тимчасову різницю.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату складання звіту про фінансовий стан і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, якй дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відкладеного податкового активу. Невизнані раніше відкладені податкові активи переоцінюються на кожну дату звіту про фінансовий стан і визнаються тоді, коли виникає ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.

Відкладені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується при реалізації активу або погашення зобов'язання, на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на дату звіту про фінансовий стан податкових ставок і положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які відображаються безпосередньо у складі капіталу, відображається у складі капіталу, а не в звіті про сукупні прибутки та збитки. Відкладені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, і якщо вони відносяться до податків на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.

4.         Основні судження, оцінки та фактори невизначеності

Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії визначення оцінок та припущень, що впливають на сума активів та зобов’язань, розкриття умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату, а також суми доходів та витрат за звітний період. Визначення таких оцінок включає суб’єктивні фактори та залежить від минулого досвіду, поточних та очікуваних економічних умов та іншої доступної інформації. Фактичні результати можуть відрізнятись від визначених оцінок.

Найбільш істотними областями, що вимагають використання оцінок та припущень керівництва, представлені наступним чином:

·            термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів;

·            оцінка справедливої ​​вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та зменшення їх корисності;

·            резерв сумнівних боргів;

·            визнання відстрочених податкових активів

·            виплати по пенсійному забезпеченню працівників

Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів

Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають переважно від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання даних активів.

Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.

Оцінка справедливої ​​вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та зменшення їх корисності

Компанія повинна періодично, як це встановлено керівництвом, здійснювати переоцінку своїх основних засобів. Такі переоцінки здійснюються незалежними оцінювачами із застосуванням методів оцінки, встановлених Міжнародними стандартами оцінки, такими як: метод обліку за вартістю, метод порівняння (ринковий метод), дохідний метод.

Крім того основні засоби Компанії аналізуються на предмет виявлення ознак зменшення корисності. При визначенні ознак зменшення корисності, активи, що не генерують незалежні грошові потоки, відносяться до відповідної одиниці, що генерує грошові потоки. Керівництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при віднесенні активів, що не генерують незалежні грошові потоки, до відповідних генеруючи одиниць, а також при оцінці термінів та величини відповідних грошових потоків в рамках розрахунку вартості активу у використанні.

Резерв сумнівних боргів

Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. При оцінці достатності резерву сумнівних боргів керівництва враховує поточні загальноекономічні умови, платоспроможність дебітора та зміни умов здійснення платежів.

Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій звітності, можуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового стану окремих клієнтів.

Визнання відстрочених податкових активів

Чистий відстрочений актив з податку на прибуток, відображений у звіті про фінансовий стан, визнається щодо доходів і витрат, які можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Відкладені податкові активи визнаються тільки у випадку, якщо існує ймовірність реалізації відповідного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначенні майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керівництво покладається на свої професійні судження і використовує оціночні дані, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останніх років і очікувань щодо оподатковуваного прибутку майбутніх періодів, які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.

Виплати по пенсійному забезпеченню працівників

Компанія зобов'язана компенсувати Державному пенсійному фонду України суми пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам, які працювали протягом певного часу в шкідливих умовах, які визначені нормативно-правовими актами України, і тому мають право виходу на пенсію до настання пенсійного віку та на пенсійне забезпечення, передбачене при досягненні певного віку, визначеного нормативно-правовими актами України.  При визначенні сум, які у майбутньому будуть компенсовані державі, існує ряд невизначеностей:

·            скористається працівник правом на достроковий вихід чи ні,

·            суми пенсій на момент виходу працівника на пенсію,

·            зміни в законодавстві України, пов’язані з таким пенсійним забезпеченням.

При визначенні майбутніх пенсійних виплат, керівництво виходить з тих положень законодавства України, що діють на звітну дату, використовує оціночні дані з урахуванням статистичних даних та покладається на свої професійні судження які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.


5.         Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

За всі попередні звітні періоди, включаючи рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., Компанія складала свою фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (НП(С)БО).

Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., була вперше підготовлена ​​відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно, як це і зазначено в обліковій політиці, Компанія підготувала фінансову звітність, відповідно вимогам МСФЗ, які застосовні до звітних періодів, що починаються з 1 січня 2012 р. або пізніше.

При підготовці даної фінансової звітності вступний баланс був підготовлений станом на 1січня 2012 р. - дату переходу Компанії на МСФЗ. Дана Примітка пояснює основні коригування, проведені Компанією при перерахунку балансу, складеного згідно МСФЗ станом на 1 січня 2012 року, і раніше опублікованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., яка була складена відповідно до (НП(С)БО).

При першому застосуванні МСФЗ, у Компанії не було необхідності в застосуванні винятків з вимог стандартів, які передбачені МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Звірка капіталу Компанії станом на 31 грудня 2011 р. та 1 січня 2012 р.

Стаття Звіту про фінансовий стан

Код рядка

Примітка

на 31.12.2011

Коригування капіталу

на 01.01.2012

1

2

3

4

5

6

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

-

-

-

залишкова вартість

010

 

-

-

-

первісна вартість

011

 

-

-

-

накопичена амортизація

012

 

-

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

020

 

-

-

-

Основні засоби:

 

 

-

-

-

залишкова вартість

030

 

-

-

-

первісна вартість

031

 

-

-

-

Знос

032

 

-

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

-

-

-

інші фінансові інвестиції

045

 

-

-

-

Інвестиційна нерухомість

 

 

-

-

-

справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

 

-

-

-

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

 

-

-

-

знос інвестиційної нерухомості

057

 

-

-

-

Відстрочені податкові активи

060

 

-

-

-

Усього за розділом I

080

 

-

-

-

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

100

 

1

-

1

Незавершене виробництво

120

 

-

-

-

Готова продукція

130

 

-

-

-

Товари

140

 

-

-

-

Векселі одержані

150

 

34479

-

34479

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

6

-

6

первісна вартість

161

 

6

-

6

резерв сумнівних боргів

162

 

-

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

за виданими авансами

180

 

-

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

62465

-

62465

Поточні фінансові інвестиції

220

 

26501

-

26501

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

 

-

-

-

в іноземній валюті

240

 

-

-

-

Інші оборотні активи

250

 

-

-

-

Усього за розділом II

260

 

123452

-

123452

Баланс

280

 

123452

-

123452

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

 

98564

-

98564

Інший додатковий капітал

330

 

-

-

-

Резервний капітал

340

 

-

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

2

-

2

Усього за розділом I

380

 

98566

-

98566

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

-

-

-

Інші забезпечення

410

 

-

-

-

Усього за розділом II

430

 

-

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

-

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

-

8674

8674

Усього за розділом III

480

 

-

8674

8674

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

-

-

-

Векселі видані

520

А

18071

(8674)

9397

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

-

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

-

-

-

з бюджетом

550

 

-

-

-

з позабюджетних платежів

560

 

-

-

-

з оплати праці

580

 

-

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

 

6815

-

6815

Усього за розділом IV

620

 

24886

(8674)

16212

Баланс

640

 

123452

-

123452

 

А. При переході на МСФЗ, керівництво Компанії провело аналіз векселів виданих та здійснило переведення тих, які видані зі строком погашення більш 1 року у підклас довгострокові зобов’язання.

Стаття

Код

Сума коригування

Інші довгострокові зобов'язання

470

8674

Векселі видані

520

(8674)

 

6.         Торгова дебіторська заборгованість

Торгова дебіторська заборгованість включає заборгованість покупців за продані продукцію й товари, та надані послуги, які на звітну дату не були оплачені. Керівництво визначає резерв під знецінення дебіторської заборгованості на основі ідентифікації конкретного покупця, тенденцій платежів, подальших надходжень та розрахунків й аналізу очікуваних майбутніх грошових потоків.

Станом на 31 грудня, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні періоди утворення торгової дебіторської заборгованості (без врахування впливу резерву сумнівних боргів):

 

2012

 

2011

до 3-х місяців

-

 

-

від 3-х місяців до року

9

 

6

більше року

-

 

-

Разом

9

 

6

Керівництво Компанії вважає, що торгова дебіторська заборгованість Компанії буде погашена шляхом отримання грошових коштів та балансова вартість торгової дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості. Резерв сумнівних боргів не створювався у зв’язку з  відсутністю сумнівною заборгованості.

7.     ВеКСЕЛІ ОДЕРЖАНІ

 

Станом на 31 грудня векселі одержані відображені у сумі 49611 тис. грн., за якими складені попередні договори на продаж або передачу їх як засіб розрахунків по інших договорах купівлі-продажу в наступні 12 календарних місяців. 

 

8.         Інша поточна дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня інша поточна дебіторська заборгованість включає:

 

2012

 

2011

Нараховані штрафні санкції за договорами оренди

-

 

-

За продані необоротні активи

-

 

-

За операції з цінними паперами

21466

 

62465

Інші

-

 

-

Резерв сумнівних боргів

-

 

-

Разом

21466

 

62465

Станом на 31 грудня, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні періоди утворення іншої дебіторської заборгованості (без врахування впливу резерву сумнівних боргів:

 

2012

 

2011

до 3-х місяців

-

 

-

від 3-х місяців до року

21466

 

62465

більше року

-

 

-

Разом

21466

 

62465

Резерв сумнівних боргів не створювався у зв’язку з  відсутністю сумнівною заборгованості.

9.       ПОТОЧНі фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня поточні фінансові інвестиції включають цінні папери призначені для продажу:

 

2012

 

2011

Акції українських компаній, що котируються на біржових торгах

10415

 

4638

Акції українських компаній, що не мають ринкових котирувань

27027

 

21863

Разом

37442

 

26501

Компанія утримує акції українських промислових підприємств з метою подальшого продажу з невизначеним терміном. На звітну дату проводиться аналіз котирувань акцій на підставі даних про біржові торги на ФБ «Перспектива» та інших біржах, крім акції приватних акціонерних товариств.

Так, згідно п.2 ст.24 „Особливості обігу цінних паперів акціонерних підприємств ” Закону України від 03.02.2011р.№ 2994-VI, акції приватного товариства не можуть купуватись та/або продаватись на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. У зв’язку з цим сформувати біржовий курс для переоцінки акцій приватного товариства неможливо.

Зміни вартості котирувань відображаються через інші сукупні прибутки та збитки.

Акції, що не мають ринкових котирувань обліковуються по собівартості їх придбання. Компанія щорічно аналізує вартість акцій на наявність ознак знецінення, й при необхідності коригує їх вартість через прибутки та збитки.

Фінансові інвестиції на 01.01.2012р. обчислюються як поточні, оскільки  згідно розпорядження керівника таки цінні папери придбані з метою подальшого продажу в наступні 12 календарних місяців. 

10.      Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня 2012 року грошові кошти на поточних рахунках банків відсутні.

11.   Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рр. статутний капітал Компанії становив 98564 (дев`яносто вісім мільйонів п`ятсот шістдесят чотири тисячі) гривень. Він поділяється на 98564000 (дев`яносто вісім мільйонів п`ятсот шістдесят чотири тисячі) акцій, кожна номінальною вартістю 1 (одна) гривня.  Всі акції Компанії прості іменні, випущені у бездокументарній формі.

Держателі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію. Дивіденди акціонерам оголошуються та затверджуються  на щорічних загальних зборах акціонерів. За результатами діяльності за роки, що скінчились 31 грудня 2012 та 31 грудня 2011 рр., Компанія не оголошувала дивіденди  до виплати.

Структура акціонерів  Компанії станом  на 31 грудня  є наступною:

 

2012

 

2011

 

Кількість акцій, шт.

%

 

Кількість акцій, шт.

%

Акціонери, що володіють пакетом більш ніж 10 %

 

 

 

 

 

ТОВ «Центральний Брокер»

10001890

10,1476

 

475879

0,4828

ПАТ «Банк Кредит Дніпро»

10642276

10,7973

 

10201791

10,3504

ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз»

35516197

36,0337

 

649843

0,6593

ТОВ « Фондовий Депозитарій»

10000000

10,1457

 

1587184

1,6103

Всього

66160363

67,1243

 

12914697

13,1028

Акціонери, що володіють пакетом менш ніж 10 %

32403637

32,8757

 

85649303

86,8972

Разом

98564000

100

 

98564000

100

Прибуток на акцію за рік, що закінчився 31 грудня є наступним:

 

2012

 

2011

Кількість акцій на 31 грудня, шт.

98564000

 

98564000

Прибуток (збиток) на одну акцію, грн.

0,000010

 

0,000010

Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймались.

12.        Забезпечення виплат персоналу

Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Компанія буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки.

Забезпечення виплат невикористаних відпусток у 2012 році сформовано не було у зв’язку з несуттєвістю розрахункової суми забезпечення.

13.        Інші довгострокові зобов'язання

Станом на 31 грудня інші довгострокові зобов'язання включають векселі видані зі строком погашення більше року:

На 31.12.2012 р.

Номінальна вартість

 

Неамортизований дисконт

 

Балансова вартість

Податок на прибуток

-

 

-

 

-

Податок на доходи фізичних осіб

-

 

-

 

-

Векселі видані

8674

 

-

 

8674

Разом

8674

 

-

 

8674

 

На 31.12.2011 р.

Номінальна вартість

 

Неамортизований дисконт

 

Балансова вартість

Векселі видані

8674

 

-

 

8674

Податок на прибуток

-

 

-

 

-

Податок на доходи фізичних осіб

-

 

-

 

-

Збір на обов’язкове пенсійне страхування

-

 

-

 

-

Разом

8674

 

-

 

8674

 

14.        Інші поточні зобов'язання

Станом на 31 грудня інші поточні зобов'язання включають:

 

2012

 

2011

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1

 

-

Векселі видані

-

 

9397

Інші

1286

 

6815

Разом

1287

 

16212

15.        Чистий доход (виручка) від реалізації

За рік, що скінчився 31 грудня,  доходи від основних операцій за категоріями включають:

 

2012

 

Інформаційно-консультаційні послуги

9

 

 

 

 

Разом

9

 

16.        Собівартість реалізації

           За рік, що скінчився 31 грудня 2012 року витрати, пов’язані з надання послуг Компанією, відображені як адміністративні витрати.

17.        Адміністративні витрати

За рік, що скінчився 31 грудня,  адміністративні витрати включають:

 

2012

 

Оплата праці та відрахування у соціальні фонди

11

 

Податки

-

 

Послуги сторонніх організацій

24

 

Амортизація

-

 

Інші

-

 

Разом

35

 

18.        Інші операційні прибутки та збитки

За рік, що скінчився 31 грудня,  інші операційні прибутки та збитки (нетто) включають:

 

2012

 

 Інші операційні прибутки

-

 

Отримані штрафи

-

 

Прибуток від продажу виробничих запасів

-

 

Інші операційні прибутки

-

 

 Всього інших операційних прибутків

-

 

 Інші операційні збитки

-

 

Втрати від знецінення виробничих запасів

-

 

Інші

2

 

 Всього інших операційних збитків

2

 

Разом

(2)

 

 

19.        Інші прибутки ТА ЗБИТКИ

За рік, що скінчився 31 грудня,  інші прибутки включають:

 

2012

 

Прибутки від продажу фінансових інвестицій

 

 

Дохід від продажу

155802

 

Собівартість продажу

155773

 

Всього

29

 

Прибутки від продажу основних засобів

-

 

Дохід від продажу

-

 

Собівартість продажу

-

 

Всього

-

 

Разом

29

 

20.        Податок на прибуток

Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду були наступними:

З 1 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р.

21%

 

Витрати з податку на прибуток та відстрочений податок на 31.12.12р. відсутні. Різниця між бухгалтерським та податковим прибутком є несуттєва.

21.        Операції з пов’язаними  сторонами

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.

Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між непов’язаними сторонами.

Пов’язаною стороною Компанії  виступає:

-Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд», якому належить 11,41% акцій компанії.

Залишки розрахунків по операціям з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня відсутні.

22.                ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Податкова система

На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з
1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють справляння інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування, що сплачуються Компанією, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Також наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які виникають в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних об'ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою.

Юридичні зобов'язання

В ході звичайної діяльності Компанія не має справу з судовими позовами і претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, які є наслідком таких позовів або претензій, у разі виникнення такої відповідальності, понад вже визнаною у фінансовій звітності, не матиме істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії.

23.                ЧИННИКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Чинники фінансових ризиків

Основні фінансові зобов'язання Компанії включають позики і торгову кредиторську заборгованість. Вказані фінансові зобов'язання призначені, головним чином, для забезпечення фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні фінансові активи, наприклад: торгову дебіторську заборгованість, грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході господарської діяльності Компанії.

Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Компанії.

В процесі своєї діяльності Компанія підлягає впливу різних фінансових ризиків. Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризиків і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Метою управління операційними і юридичними ризиками є забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на приведення цих ризиків до мінімуму.

 

Управління капіталом

Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

 

 

 

Директор                                                                                          Н.А. Гуржий

 

 Фінансова звітність за 2012р.

 

ProEmitent.INFO