Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  Висновок Ревізора за 2012р.


 

 

Висновок Ревізора  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІММЕТ»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2012 року


 

 

У відповідності із пунктом 12.8. Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства  Бондаренко О.В.  була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його роботи 2012 рік. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2012 року, Звіту про фінансові результати за 2012 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.                                                                              

                                                                                                                          

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній

Усього активів 

108528,7

123452,8

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

0,4

0,5

Сумарна дебіторська заборгованість 

71086,6

96951,1

Грошові кошти та їх еквіваленти 

0,1

0,2

Нерозподілений прибуток 

3,0

1,6

Власний капітал 

98567,0

98565,6

Статутний капітал 

98564,0

98564,0

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

9961,7

24887,2

Чистий прибуток (збиток) 

1,4

0,6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

98564000

98564000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

          2

  2

 

 

На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства слід відзначити, що за станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились на 12,1 % і відповідно складають 108528 тис. грн.

 

Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості на 40999 тис. грн.

 

Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012р. зменшились до рівня 9961 тис. грн., тобто в 2,5 рази.

 

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення сумі векселів виданих на 9397 тис. грн.  та інших поточних зобов’язань на 5529 тис. грн.

 

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

98564

Нерозподілений прибуток

3

 

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

 

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 98567 тис. грн.

За 2012р. Товариством отримано доходів у сумі 155811 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 155802 тис. грн.

 

Витрати Товариства  за 2012 рік складають 155810 тис. грн.,

Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 35 тис. грн. та інші  витрати (собівартість реалізованих фінансових інвестицій) – 155773 тис. грн.

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 0 тис. грн. 

 

За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності, грн.

(10 852 800,00)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

 

 

 

 

 

1.

БВ-87/110512/82 від 14.05.12р.  придбання акцій     

18 754 000,00 (17,28%)             

Наглядова рада

2.

ДД-243/201212/90 від 24.12.12р.  придбання сертифікатів

19 773 376,00 (18,22%)

Наглядова рада

3.

ДД-18687/12 від 29.12.12р. придбання акцій               

12 998 643,38  (11,98%)

Наглядова рада

4.

ДД-18707/12 від 29.12.12р. продаж акцій                   

24 199 998,12     (22,3%)

Наглядова рада

 

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність ПАТ «ХІМЕТ» про результати господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

                                                                  

Ревізор  ПАТ «ХІММЕТ»                  ________________            /О.В. Бондаренко/

ProEmitent.INFO